IT Fitness Test

Záverečná správa IT Fitness test 2021

Záverečnú správu z IT Fitness Testu 2021 si môžete stiahnuť TU

V porovnaní s minulým rokom sú výsledky najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku horšie. Autori to pripisujú vyššiemu počtu respondentov a škôl, ktoré sa do testovania zapojili.

Verziu testu pre stredné a vysoké školy počas certifikovaného testovania vyplnilo 27 436 respondentov (v roku 2020 13 649), priemerná úspešnosť predstavuje 40,18 % (2020 – 61,65 %). Učiteľky a učitelia mali o niečo lepšiu úspešnosť, dosiahla 52,23 %. Na teste pre respondentov starších ako 15 rokov sa zúčastnili študenti z 535 škôl (2020 – 376 škôl).

Verziu testu pre základné školy počas certifikovaného testovania vyplnilo 16 698 respondentov (2020 – 7 246). Priemerná úspešnosť riešiteľov vo veku 7 až 16 rokov predstavuje 39,99 % (2020 – 64,98 %), vo vekovej skupine 7 – 13 rokov dosahuje 36,72 %. Testovaná vzorka učiteliek a učiteľov mala o lepšiu úspešnosť – 57,61 %. Na testovaní pre ZŠ so žiakmi vo veku 7 až 16 rokov sa zúčastnilo 790 škôl (2020 – 445 škôl).
Podľa autorov IT Fitness Testu 2021, ktorí svoje poznatky zhrnuli v záverečnej správe , sa ukazuje, že v školách s lepším výsledkom je oproti minulému roku zníženie úspešnosti menej výrazné. V školách s horším výsledkom sú rozdiely výraznejšie. Aktívnejšie školy, ktoré sa IT vzdelávaniu intenzívne venujú a majú lepšie nastavený obsah a vzdelávací proces, v testovaní dosahujú lepšie výsledky.

Z histórie minulých ročníkov je zjavný trend, že pri dramatickom náraste respondentov klesá priemerná úspešnosť. Potvrdzujú to aj tohtoročné výsledky, ak ich porovnáme s rokom 2020. Autori to okrem iných faktorov prisudzujú aj tomu, že do tohtoročného testovania sa zapojil oveľa vyšší počet škôl, ktoré s IT Fitness Testom nemali žiadne skúsenosti.

Zhoršenie výsledkov je evidentné v základných IT zručnostiach a poznatkoch, ale aj v ich prepojení s praxou. Podľa autorov testu by sa školy mali viac sústrediť na aplikáciu poznatkov z viacerých oblastí, ale aj na prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami. Pedagógovia by mali študentom zadávať úlohy a projekty, pri ktorých musia vykonávať aktivity vyžadujúce i vyššie kognitívne operácie. Pri riešení úloh by mali byť žiaci a študenti kreatívnejší a problémy by mali dôkladnejšie analyzovať.

Autori správy konštatujú, že sa naďalej treba venovať rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti. Javí sa, že žiaci majú málo praktických skúseností a tiež, že málo rozumejú štruktúre textového dokumentu. Rezervy majú aj v práci s interaktívnymi grafmi, porozumením zobrazovaných informácií a hľadaním informácie podľa zadaného kritéria.

Podľa autorov testu stojí za príčinou zníženia úrovne IT zručností viacero faktorov a v každej škole sa mohli prejaviť v inej miere. Napríklad počas dištančného vzdelávania na niektorých školách chýbalo vyučovanie informatiky, alebo prebiehalo v nevhodnej forme.

V roku 2022 má IT Fitness Test pred sebou opäť viacero noviniek. Tou najväčšou je export tohto úspešného projektu za hranice Slovenska, konkrétne do krajín V4. Vďaka podpore z Vyšehradského fondu a spolupráci národných IT asociácií krajín Vyšehradskej skupiny bude test dostupný v Česku, Maďarsku a Poľsku. Zároveň sa pripravuje aj jeho anglická jazyková mutácia.