IT Fitness Test

Zasady i warunki

udziału w IT Fitness Test

-

PREAMBUŁA

(A) Narodowa Koalicja na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia Republiki Słowackiej jest stowarzyszeniem podmiotów prawnych utworzonym na mocy Memorandum Członków Koalicji Cyfrowej w dniu 26 września 2019 r., z siedzibą pod adresem Mlynské Nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Republika Słowacka, IČO: 52828123, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń Interesów Osób Prawnych Urzędu Miasta Bratysława (Koalicja Cyfrowa).

(B) Koalicja Cyfrowa realizuje projekt IT Fitness Test, którego przedmiotem jest sprawdzenie kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów, a także nauczycieli, osób zatrudnionych i wszystkich zainteresowanych. Ocena i analiza wyników projektu IT Fitness Test służy poprawie umiejętności cyfrowych i informatycznych społeczeństwa (Projekt).

(C) W związku z tym, że celem projektu jest sprawdzenie umiejętności cyfrowych różnych grup docelowych, uczestnikami będą osoby spełniające kryteria grup docelowych opisane w niniejszym Regulaminie (Uczestnicy).

(D) Mając na uwadze, że grupy docelowe Projektu są różne, a włączenie osób do grona uprawnionych Uczestników jest procesem złożonym, wzajemne prawa i obowiązki, które powstaną w trakcie tego procesu pomiędzy Koalicją Cyfrową a poszczególnymi Uczestnikami, regulują niniejsze warunki (Regulamin; Uczestnik wraz z Koalicją Cyfrową określany będzie również jako Strony Umowy).

Artykuł 1 Przedmiot i termin wejścia w życie Regulaminu

1.1. Regulamin stanowi uzupełnienie stosunku umownego, jakim jest Umowa o udział w projekcie IT Fitness Test, która powstanie pomiędzy Digital Coalition a Uczestnikiem poprzez rejestrację na Portalu.

1.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Artykuł 2 Dane kontaktowe Koalicji Cyfrowej

2.1. Z Koalicją Cyfrową można skontaktować się telefonicznie, pisemnie lub mailowo.
Numer telefonu: +421 905 790 997
Adres: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratysława, Słowacja
Adres e-mail: [email protected]

Artykuł 3 Traktat

3.1. Dokonując rejestracji na stronie www.itfitness.eu w celu wzięcia udziału w Projekcie, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Koalicją Cyfrową.

3.2. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Uczestnika do przekazania Koalicji Cyfrowej wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji kwalifikowalności do udziału w Projekcie, które są określone w Polityce Prywatności i spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie podczas udziału w działaniach testowych Projektu.

3.3. W przeciwieństwie do zobowiązania uczestnika, obowiązkiem Koalicji Cyfrowej jest umożliwienie Uczestnikowi udziału w działaniach Projektu, jeżeli spełnia on warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, a także obowiązek postępowania z przekazanymi danymi Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, ale automatycznie wygasa po upływie trzech lat od ostatniej aktywności Uczestnika na Platformie Projektowej.

3.5. Jeżeli kandydat nie spełnia warunków uczestnictwa w Projekcie w wyniku postanowień pkt. 5.5. Regulaminu i nie będzie uprawniony do udziału w Projekcie, Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o niespełnieniu warunków; jeżeli zainteresowana strona, zgodnie z przepisami pkt 5.6. Regulaminu, wnioskuje, aby Koalicja Cyfrową dokonała przeglądu wyników weryfikacji, Umowa wygasa z chwilą otrzymania potwierdzenia niespełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie.

3.6. Uczestnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny do momentu rozpoczęcia pierwszego testu, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Koalicji Cyfrowej, której otrzymanie Koalicja Cyfrowa niezwłocznie potwierdza Uczestnikowi w ten sam sposób, lub w formie pisemnej, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres Koalicji Cyfrowej. W odstąpieniu od Umowy Uczestnik podaje swoje dane identyfikacyjne.

3.7. Odstąpienie od Umowy wchodzi w życie w momencie doręczenia go do Koalicji Cyfrowej lub po upływie terminu odbioru na poczcie.

3.8. Koalicja Cyfrowa jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, również bez podania przyczyny. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu po doręczeniu zawiadomienia Uczestnikowi lub po upływie terminu na odbiór przesyłki w placówce pocztowej.

Artykuł 4 Podstawowe informacje o projekcie

4.1. Celem projektu jest sprawdzenie kompetencji cyfrowych różnych grup docelowych uczestników za pośrednictwem kompleksowej platformy informatycznej obsługiwanej przez Koalicję Cyfrową.

4.2. Uprawnionymi uczestnikami są:

a) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci (w tym z Ukrainy);
b) nauczyciele;
c) osoby zatrudnione;
d) osoby zainteresowane sprawdzeniem swoich kompetencji cyfrowych.

Artykuł 5 Rejestracja

5.1. Pierwszym krokiem prowadzącym do udziału w testowaniu umiejętności cyfrowych w ramach Projektu jest rejestracja kandydata na stronie www.itfitness.eu. Następnie Uczestnik wypełnia odpowiedni wariant testu. Test i formularz rejestracyjny są łącznie warunkami uczestnictwa w Projekcie, a także udziału w teście IT Fitness Test.

5.2. W celu wzięcia udziału w IT Fitenss Test Uczestnik musi zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym pole wskazujące na zainteresowanie udziałem w Projekcie.

5.3. W formularzu rejestracyjnym kandydat musi wskazać:
a) dane identyfikacyjne (w tym, w stosownych przypadkach, przedstawiciela prawnego), tj. imię i nazwisko (w stosownych przypadkach tytuł) oraz data urodzenia;
b) dane kontaktowe (ewentualnie również przedstawiciela prawnego), tj. e-mail;
c) dane dotyczące cech fizycznych: w szczególności wskazanie płci, jeżeli zainteresowana strona zdecyduje się ją wskazać (nieobowiązkowe);
d) informacje o włączeniu kandydata do grupy docelowej: wskazanie, czy jest on uczniem lub studentem, nauzcycielem, osobą zatrudnioną lub osobą zainteresowaną doskonaleniem swoich umiejętności cyfrowych;
e) dane związane z klasyfikacją: w przypadku uczniów i studentów – informacje o ich szkole, stopniu i klasie/grupie, w przypadku nauczycieli informacje o szkole i klasie/grupie, w przypadku osób zatrudnionych i osób zainteresowanych sprawdzeniem swoich umiejętności cyfrowych, informacje o kraju, regionie, najwyższym poziomie wykształcenia, organizacji i dziale/grupie;
f) Dane dostępowe: nazwa użytkownika i hasło.

5.4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Koalicja Cyfrowa zapewni weryfikację wprowadzonych danych, tj. zweryfikuje, czy dany kandydat spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie w oparciu o powyższe dane oraz wybraną flagę grupy docelowej uprawnionych Uczestników.

5.5. Jeżeli dany kandydat spełni warunki uczestnictwa w Projekcie, zostanie włączony do bazy uprawnionych Uczestników, a na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłany e-mail weryfikacyjny i będzie mógł wziąć udział w Projekcie.

5.6. Jeżeli kandydat nie spełni warunków udziału w Projekcie, nie zostanie włączony do bazy uprawnionych Uczestników i nie będzie uprawniony do udziału w Projekcie, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.

5.7. Jeżeli kandydat uzna, że odmowa wpisania do bazy uprawnionych Uczestników jest nieuzasadniona, może zwrócić się do Koalicji Cyfrowej o ponowne rozpatrzenie wyników weryfikacji w terminie 14 dni. Koalicja Cyfrowa może, po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata, umieścić go w bazie lub potwierdzić, że kandydat nie spełnia warunków udziału w Projekcie. Kandydat zostanie poinformowany o wyniku weryfikacji drogą mailową, a w przypadku wpisania kandydata do bazy uprawnionych Uczestników zostanie wysłany e-mail weryfikacyjny.

5.8. W przypadku, gdy kandydat do udziału w Projekcie jest uprawnionym Uczestnikiem, po otrzymaniu e-maila weryfikacyjnego i jego weryfikacji, poprzez kliknięcie w link podany w raporcie, uzyska dostęp do platformy testowej Projektu, za pośrednictwem której będzie mógł wziąć udział w teście kompetencji cyfrowych.

Artykuł 6 Interakcja Koalicji Cyfrowej z uczestnikiem

6.1. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie od Koalicji Cyfrowej informacji o kursach i szkoleniach w momencie rejestracji, Koalicja Cyfrowa może, po zawarciu Umowy, okazjonalnie komunikować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail w oparciu o dane kontaktowe podane podczas rejestracji, jeżeli Uczestnik wyraził wcześniej na to zgodę.

6.2. Celem komunikacji Koalicji Cyfrowej z Uczestnikiem będzie doskonalenie umiejętności cyfrowych Uczestników oraz wspieranie ich w nabywaniu kompetencji cyfrowych. Aby osiągnąć te cele, Koalicja Cyfrowa może informować Uczestników o możliwości udziału w różnych projektach, konkursach lub innych działaniach.

6.3. Uczestnik może również skontaktować się z Koalicją Cyfrową w celu uzyskania informacji, porady lub innej pomocy w związku z udziałem w Projekcie lub w związku z jakimkolwiek projektem, konkursem lub innym działaniem, o którym został poinformowany.

Artykuł 7 Dostarczanie danych osobowych

7.1. Aby wziąć udział w Projekcie, Uczestnik musi przekazać Koalicji Cyfrowej pewne dane osobowe. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie i zawarcia niniejszej Umowy.

7.2. Obejmuje to w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe Uczestników oraz dane związane z włączeniem do określonej grupy docelowej. Dane będą również wykorzystywane do celów statystycznych w celu skuteczniejszej poprawy kompetencji cyfrowych. Jednak w takim przypadku dane osobowe będą zawsze anonimizowane.

7.3. W przypadku uczniów i studentów dane osobowe związane z udziałem w teście mogą być również przekazywane szkole Uczestnika. W takim przypadku szkoła jako administrator danych osobowych zapewni ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do tych danych będą miały wyłącznie osoby kierujące szkołą (głównie pedagodzy), które będą miały dostęp wyłącznie do danych dotyczących uczniów wybranych klas i grup, którym są one podporządkowane.

7.4. W przypadku osób zatrudnionych, dane osobowe związane z udziałem w testach mogą być również przekazywane pracodawcy Uczestnika. W takim przypadku pracodawca jako podmiot przetwarzający dane osobowe zapewni ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do tych danych będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez organizację, które będą miały dostęp wyłącznie do danych dotyczących pracowników objętych ich mandatem.

7.5. Koalicja Cyfrowa szanuje prywatność wszystkich osób, których dane przetwarza, i zobowiązuje się do ochrony ich prywatności i odpowiedzialnego obchodzenia się z nimi. Warunki Prywatności Uczestników są uregulowane w sposób szczegółowy i zrozumiały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://itfitness.eu/pl/strony/ochrona-danych-osobowych/

Artykuł 8 Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

8.1. Projekt ma na celu sprawdzenie poziomu umiejętności cyfrowych osób z wybranych grup docelowych. Przede wszystkim konieczne jest ustalenie, czy kandydat do udziału w Projekcie spełnia kryteria jednej z grup docelowych Projektu.

8.2. W celu weryfikacji, czy kandydat do udziału w Projekcie jest uprawnionym Uczestnikiem, konieczne jest zebranie, a następnie przetworzenie przez Koalicję Cyfrową (i) danych identyfikacyjnych oraz (ii) danych kontaktowych, (iii) danych dotyczących cech fizycznych, (iv) informacji o grupie docelowej, (v) danych związanych z klasyfikacją oraz (vi) danych dostępowych.

8.3. Koalicja Cyfrowa zapewni wówczas weryfikację danych zebranych na temat kandydata w odniesieniu do wybranej flagi, określając grupę kwalifikujących się kandydatów.

8.4. Bez podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz bez ich późniejszej weryfikacji przez Koalicję Cyfrową, nie jest możliwe zaliczenie kandydata do grona uprawnionych Uczestników Projektu.