IT Fitness Test

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych podczas trwania konkursu

zgodnie z przepisami sekcji 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Organizatorem konkursu IT Fitness Test (Konkurs) jest Związek Cyfrowa Polska, z siedzibą pod adresem Ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, PL5222802518 (Cyfrowa Polska).
Jako kandydat do udziału w Konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Związek Cyfrowa Polska w zakresie:
a) dane identyfikacyjne (imię, tytuły i data urodzenia);
b) dane kontaktowe (adres e-mail);
c) dane dotyczące płci (jeśli zdecyduję się je uwzględnić);
d) dane związane z udziałem w konkursie i spełnieniem warunków konkursu;
e) dane dotyczące mojej formy osobistej (fotografie i nagrania audiowizualne), w tym wyrażenia osobiste i dane identyfikacyjne;

Wyrażam również zgodę na produkcję i publikację zdjęć i nagrań audiowizualnych (np. filmów, nagrań wideo i transmisji na żywo) mojej osoby, w tym moich danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, tytuły), które zostaną wykonane podczas Konkursu (np. w momencie wręczania nagród). Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych danych za pomocą dowolnej metody technologicznej (w szczególności na stronie internetowej Związku Cyfrowa Polska, portalach społecznościowych, komunikatach prasowych itp.) bez wynagrodzenia pieniężnego oraz ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w celach promocyjnych, komunikacyjnych, edukacyjnych i prezentacyjnych Związku Cyfrowa Polska lub marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu informowania i zachęcania do udziału w nadchodzących działaniach Związku Cyfrowa Polska.

Wyrażam zgodę na okres trzech lat od dostarczenia danych osobowych lub do momentu wycofania tej zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Wyrażenie zgody na udział w konkursie organizowanym przez operatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Wycofanie zgody w trakcie trwania konkursu oznacza, że operator, jako organizator, niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, a osoba, której dane dotyczą, zostanie usunięta z grona uczestników konkursu za nieprzestrzeganie warunków Regulaminu Konkursu.

Wyrażając niniejszą zgodę oświadczam również, że zapoznałem/-am się z warunkami ochrony danych osobowych określonymi w Regulaminie Konkursu. Zostałem/-am również pouczony/-a, że przetwarzanie danych osobowych w żaden sposób nie będzie wiązało się z transgranicznym przekazywaniem danych do państw trzecich.

Mam świadomość, że udzielam tej zgody na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie i mogę ją w każdej chwili wycofać, wysyłając pisemne zawiadomienie o wycofaniu zgody do siedziby Związku Cyfrowa Polska lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie niniejszej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i poprawne oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi prawach przy przetwarzaniu danych osobowych.