IT Fitness Test

Ochrona danych osobowych (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KIM JESTEŚMY?

Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia Republiki Słowackiej jest Stowarzyszeniem Interesów Psób prawnych założonym w dniu 9 grudnia 2019 r., z siedzibą pod adresem Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Republika Słowacka, IČO: 52828123, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń Interesów Osób Prawnych Urzędu Dzielnicy Bratysława (zwanym dalej “Koalicją Cyfrową”).

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), Koalicja Cyfrowa, jako administrator, udziela informacji o celu przetwarzania danych osobowych, do których dane osobowe są przeznaczone, nawet jeśli dane osobowe nie są zbierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Konieczne jest zapoznanie się z tymi informacjami, aby zrozumieć je najpóźniej w momencie gromadzenia danych osobowych.

Koalicja Cyfrowa to krajowa inicjatywa oparta na inicjatywie Komisji Europejskiej w ramach polityki Koalicji na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. Celem Koalicji Cyfrowej jest przede wszystkim poprawa kompetencji cyfrowych wśród wszystkich grup ludności na Słowacji, przygotowanie do transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach gospodarki, administracji publicznej i samorządowej, wspieranie innowacji technologicznych itp.

Koalicja Cyfrowa realizuje projekt IT Fitness Test, który koncentruje się na sprawdzeniu umiejętności cyfrowych uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych, a także nauczycieli, osób zatrudnionych i wszystkich zainteresowanych, oraz ocenie i analizie IT Fitness Test, które służą poprawie umiejętności cyfrowych i informatycznych społeczeństwa (zwany dalej “Projektem”).

Projekt skierowany jest głównie do zdefiniowanych grup docelowych oraz do osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności cyfrowych. Uczestnicy muszą wykazać zgodność z kryteriami uczestnictwa w projekcie przed Koalicją Cyfrową, rejestrując się na elektronicznej platformie testowej. Bez rejestracji (weryfikacji spełnienia kryteriów) nie jest możliwy udział w testach i szkoleniach zgodnie z Projektem. Na podstawie tego upoważnienia Koalicja Cyfrowa zbiera niezbędne dane osobowe od osób zainteresowanych edukacją i dostępem do platformy testowej Projektu i są one zobowiązane do podania swoich danych osobowych w zakresie wymaganym przy rejestracji. W przeciwnym razie nie będzie możliwe zweryfikowanie spełnienia kryteriów dla jednej z grup docelowych Projektu.

NIEUSTANNE ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ PRYWATNOŚCI

Szanujemy prywatność wszystkich osób, których dane osobowe przetwarzamy w ramach naszej działalności, dlatego zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i będziemy odpowiedzialnie traktować wszystkie informacje, które gromadzimy i przechowujemy na Państwa temat.

Zapoznając się z tymi informacjami, przyjmują Państwo do wiadomości, że możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Państwa dane osobowe innym organom publicznym, a także osobom trzecim w zakresie i w sposób opisany poniżej.

Ważne jest dla nas, aby zrozumieli Państwo, dlaczego i w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi.

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o tym, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, w jaki sposób je dalej przetwarzamy oraz jakie są Państwa inne prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Koalicję Cyfrową.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Jako dane osobowe traktujemy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia itp.
Jako administrator możemy przetwarzać Państwa dane w różnych celach, a podstawa prawna przetwarzania, czas trwania przetwarzania i przechowywania mogą się różnić w zależności od celu przetwarzania.

JAKIE SĄ NASZE DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami pisemnie, mailowo lub telefonicznie pod poniższymi danymi kontaktowymi:
Narodowa Koalicja na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia Republiki Słowackiej
Mlynské Nivy 18890/5
82109 Bratislava-Ružinov
Słowacja
E-mail: [[email protected]]
Kontakt z inspektorem ochrony danych: [[email protected]]

W celu wzmocnienia gwarancji prawnej Państwa praw i wolności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, powierzyliśmy Inspektorowi Ochrony Danych nadzór nad legalnością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych jest osobą kontaktową w przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw. Mogą się Państwo z nimi skontaktować pod powyższym adresem e-mail lub pisemnie; prosimy zawsze dodawać pisemną wiadomość “do rąk Inspektora Ochrony Danych”.

OCHRONA OSÓB PONIŻEJ 16. ROKU ŻYCIA

Jeśli masz mniej niż 16 lat, poproś o zgodę przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych o sobie lub opiekunach prawnych. Bez takiej zgody nie są Państwo upoważnieni do przekazywania nam swoich danych osobowych.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY NA PAŃSTWA TEMAT?

W związku z Państwa udziałem w projekcie IT Fitness Test przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, czyli osób spełniających kryteria jednej z grup docelowych Projektu.
Do grup docelowych Projektu zalicza się następujące kategorie osób:
- uczniowie i studenci szkół podstawowych, średnich i wyższych (w tym uczniowie i studenci z Ukrainy), w stosownych przypadkach ich przedstawiciele prawni;
- nauczyciele;
- osoby zatrudnione;
- osoby zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności cyfrowych.

W związku z Państwa udziałem w Projekcie przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
• dane identyfikacyjne uczestników projektu (w stosownych przypadkach ich przedstawicieli prawnych): w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia;
• dane kontaktowe uczestników projektu (w tym, w stosownych przypadkach, ich przedstawicieli prawnych): w szczególności adres e-mail;
• dane dotyczące cech fizycznych Uczestników Projektu: w szczególności dane dotyczące Państwa płci, jeśli zdecydują się Państwo je uwzględnić;
• informacje na temat włączenia Uczestników Projektu do grupy docelowej: wskazanie, czy są Państwo uczniem lub studentem, nauczycielem, osobą zatrudnioną lub osobą zainteresowaną doskonaleniem swoich umiejętności cyfrowych;
• dane związane z klasyfikacją: w przypadku uczniów i studentów, informacje o ich szkole, stopniu i klasie/grupie, w przypadku nauczycieli informacje o ich szkole i klasie/grupie, w przypadku osób zatrudnionych i osób zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności cyfrowych, informacje o kraju pochodzenia, najwyższym poziomie wykształcenia, organizacji i wydziałach/grupach (w stosownych przypadkach);
• wszelkie inne dane osobowe, które przekazują nam Państwo na swój temat;
Kategorie danych osobowych: Ogólne dane osobowe.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie nie odbywa się w formie papierowej. Przetwarzanie odbywa się w systemie informatycznym administratora.

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, chyba że w niniejszym dokumencie wyraźnie zaznaczono inaczej.
Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
• na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• na podstawie stosunków umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Są Panstwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych osobowych jest również obowiązkowe w przypadkach, gdy ich podanie jest wymogiem umownym wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Państwem a administratorem.
Podanie Państwa danych osobowych w ramach stosunków przedumownych i umownych jest konieczne, w przeciwnym razie ich niepodanie mogłoby uniemożliwić Państwu udział w Projekcie, zawarcie z Panią/Panem umowy i jej ewentualną realizację.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (np. zgoda w celach marketingowych i promocyjnych), wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Panstwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi opłatami ani żadnymi sankcjami.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na tej podstawie, w tym profilowania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO). W takim przypadku Koalicja Cyfrowa nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

tabulka PL-1.jpg

CZY SĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PRZEKAZANIA NAM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Prowadząc naszą działalność, prosimy Państwa o podanie danych osobowych, które przetwarzamy w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne.

W przypadku niepodania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, nie może zostać włączona do bazy uprawnionych kandydatów do udziału w Projekcie.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a Państwo odmówią nam przekazania nam swoich danych osobowych, może to prowadzić do powstania szkody, za którą możemy dochodzić od Państwa odszkodowania.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie stosunku umownego, a Państwo odmówią nam przekazania nam swoich danych osobowych, może to prowadzić do udaremnienia możliwości nawiązania z nami wiążącego umownego stosunku prawnego.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, w taki sam sposób, w jaki udzielili nam Państwo zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach nigdy nie jest uzależniona od możliwości nawiązania z nami stosunku umownego.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nadrzędność naszych prawnie uzasadnionych interesów i w związku z tym korzystamy z podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO, są Państwo zobowiązani do zaakceptowania tego przetwarzania, ale mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo w osobnej sekcji poniżej.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

KTO, OPRÓCZ KOALICJI CYFROWEJ, MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym osobom trzecim, a mianowicie zweryfikowanym i zobowiązanym umową zewnętrznym partnerom biznesowym, którzy pomagają nam w przetwarzaniu i ochronie Państwa danych osobowych. Są to tzw. odbiorcy i podmioty przetwarzające, które tworzą i udostępniają funkcjonalne i bezpieczne systemy dla Koalicji Cyfrowej, dostarczają oprogramowanie lub inne usługi, które są niezbędne do przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach.

Jesteśmy również zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych uprawnionym organom publicznym w przypadku skorzystania z uprawnień przysługujących im na mocy odpowiednich przepisów szczególnych (np. śledztwa policyjne itp.), które nie mają statusu odbiorców w rozumieniu RODO.

W związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na administratorze, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty wyznaczone przepisami prawa, w szczególności urząd skarbowy, administracja państwowa i organy władzy publicznej do sprawowania kontroli i nadzoru, sądy i organy ścigania.

Na podstawie Państwa zgody przekażemy również niektóre Państwa dane osobowe do Państwa szkoły/organizacji, a mianowicie konkretne wyniki Państwa testów wraz z Państwa imieniem i nazwiskiem. Szkoła/organizacja, którą podadzą Państwo w formularzu rejestracyjnym, będzie mogła przetwarzać te dane głównie w celu usprawnienia procesu kształcenia i zwiększenia kompetencji cyfrowych.

W zależności od celu przetwarzania i konkretnych okoliczności, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również inne osoby, w szczególności:
• spółka handlowa Pragmatic Mates, s.r.o., z siedzibą w Silk 1291/1, Trebišov 075 01, Nr rejestracyjny: 46706291, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Košice I, Sekcja: Sro, Numer wpisu: 30061/V;
• Związek Cyfrowa Polska, z siedzibą przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa;
• zewnętrzni wykonawcy prac programistycznych i administrowania systemem;
• firmy będące zewnętrznymi dostawcami usług księgowych, audytorskich lub kadrowych;
• dostawcy usług w zakresie działań marketingowych;
• doradcy zewnętrzni, adwokaci, sądy i komornicy;
• Inspektor Ochrony Danych w rozumieniu RODO;
• dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług centrum danych;
• dostawcy usług w chmurze;
• dostawcy usług pocztowych;
• instytucje audytowe na szczeblu krajowym, z osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli lub audytów, takimi jak (i) Najwyższa Izba Kontroli Republiki Słowackiej i upoważnione przez nią osoby lub (ii) zewnętrzne jednostki kontrolne.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe za pośrednictwem podmiotów przetwarzających jako szczególnej kategorii odbiorców danych osobowych, zapewniamy, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów prawnych i warunków uzgodnionych umową o przetwarzaniu danych osobowych lub umową współadministratorów oraz że są zobowiązani do zachowania poufności i chronią Państwa dane zgodnie z wymogami RODO.

CZY PAŃSTWA DANE SĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY, CO POWODUJE WOBEC PAŃSTWA SKUTKI PRAWNE, W TYM PROFILOWANIE?

Nie, tak się nie dzieje.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?

Przetwarzanie danych osobowych nie powoduje przekazywania Państwa danych poza państwa członkowskie Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie pomiędzy Związkiem Cyfrowa Polska a ww. podmiotami.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU JAKO OSOBOM, KTÓRYCH DANYCH DOTYCZĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługują określone prawa.

[Prawo dostępu] Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, a także informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. W większości przypadków Państwa dane osobowe zostaną Państwu przekazane w formie pisemnej, chyba że zażądają Państwo inaczej. Jeśli zażądali Państwo tych informacji drogą elektroniczną, zostaną one przekazane drogą elektroniczną, o ile jest to technicznie wykonalne.

[Prawo do sprostowania] Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności informacji, które posiadamy na Państwa temat. Jeśli uważają Państwo, że posiadane przez nas dane są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, prosimy nie wahać się poprosić nas o zmianę, aktualizację lub uzupełnienie tych informacji. Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, lub uzupełnienia, jeśli są niekompletne. Jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego uwzględnienia Państwa żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.

[Prawo do usunięcia danych] W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, na przykład jeśli dane osobowe, które zebraliśmy na jego temat, nie są już potrzebne do realizacji pierwotnego celu przetwarzania lub jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie. Państwa prawo należy jednak oceniać w świetle wszystkich istotnych okoliczności. Na przykład, jeśli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, możemy nie spełnić Państwa żądania.

[Prawo do ograniczonego przetwarzania danych] W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Państwa danych osobowych. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy użytkownik uważa, że dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, są niedokładne lub że nie musimy już wykorzystywać jego danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 RODO, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane: (I) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub (ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub (iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub (iv) ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

[Prawo do przekazania danych] W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo poprosić nas o przekazanie powierzonych nam danych osobowych innemu wybranemu przez Państwa podmiotowi trzeciemu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie wykonalne, mają Państwo prawo do tego, aby dane zostały przekazane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego.

[Prawo do sprzeciwu] Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, takiemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym profilowaniu w oparciu o te interesy. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub (ii) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.

[Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji] Mają Państwo prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które będzie skutkowało dla Państwa konsekwencjami prawnymi lub podobnymi istotnymi konsekwencjami.

[Prawo do wycofania zgody] W większości przypadków nie przetwarzamy Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody. Jeżeli w szczególnych przypadkach przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych osobowych.

[Prawo do wniesienia skargi lub wniosku o ochronę sądową] Jako osoba, której dane dotyczą, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej (więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej (www.dataprotection.gov.sk) lub zwrócić się do właściwego sądu).

SUGESTIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o ochronę Państwa danych osobowych i dlatego dążymy do ich zabezpieczenia poprzez indywidualne, nowoczesne środki techniczne i organizacyjne, a także możliwość skorzystania z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, wynikających z RODO w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie żądania.

Wnioski o skorzystanie z prawa osoby, której dane dotyczą, mogą być kierowane do nas drogą elektroniczną lub pisemnie na powyższe dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Procedura nie wpłynie na Państwa prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą zawsze mogą Państwo wycofać tą samą drogą, którą nam ją Państwo udzielili (np. jeśli wyrazili Państwo zgodę drogą elektroniczną, zawsze mogą ją Państwo wycofać za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub Państwa prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych, jeśli są dostępne.

W przypadku każdego żądania zalecamy jak najdokładniejsze wyjaśnienie, z jakiego prawa wynikającego z RODO Państwo korzystają, jakie są Państwa dane identyfikacyjne (w celu weryfikacji Państwa tożsamości) lub jakich celów i danych dotyczy żądanie. W przypadku zbyt ogólnych próśb jesteśmy w obowiązku prosić o wyjaśnienie.

RODO określa ogólne warunki korzystania z indywidualnych praw. Ich istnienie nie oznacza jednak automatycznie, że będziemy ich przestrzegać przy egzekwowaniu praw indywidualnych, ponieważ w konkretnym przypadku mogą mieć zastosowanie również wyjątki lub niektóre prawa są związane z określonymi warunkami, które i tak mogą nie być spełnione. Państwa wniosek o przyznanie określonego prawa będzie zawsze rozpatrywany i rozpatrywany z punktu widzenia przepisów prawa i naszej wewnętrznej polityki rozpatrywania skarg osób, których dane dotyczą.

Jeżeli Koalicja Cyfrowa nie jest właściwa do rozpatrzenia Państwa wniosku o skorzystanie z prawa osoby, której dane dotyczą, Państwa wniosek zostanie niezwłocznie przekazany administratorowi.

Każdy wniosek o skorzystanie z prawa osoby, której dane dotyczą, który zostanie do nas przesłany, zostanie rozpatrzony indywidualnie i kompetentnie, a o wyniku zawsze poinformujemy Państwa w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądania.

Należy pamiętać, że podczas rozpatrywania wniosku o skorzystanie z prawa przysługującego osobie, której dane dotyczą, wynikającego z RODO, możemy poprosić o wiarygodną weryfikację tożsamości, zwłaszcza w przypadkach, gdy istnieją wątpliwości co do tożsamości użytkownika. Naszym obowiązkiem jest zapobieżenie przekazaniu Państwa danych osobowych osobie nieupoważnionej. Proces rozpatrywania Państwa żądania związanego z realizacją prawa przysługującego osobie, której dane dotyczą, wynikającego z RODO jest bezpłatny.

Jeżeli Państwa żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności z tego względu, że jest powtórzone, jesteśmy uprawnieni do

a) pobierania opłaty w rozsądnej wysokości, która uwzględnia koszty administracyjne związane z udzieleniem informacji, lub opłaty w rozsądnej wysokości, która uwzględnia koszty administracyjne zgłoszenia, lub opłaty w rozsądnej wysokości, która uwzględnia koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem żądanego działania; lub

b) odmowy realizacji żądania, gdy Koalicja Cyfrowa wykazuje oczywistą bezzasadność wniosku lub jego nieadekwatność. Koalicja Cyfrowa może zwrócić się o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej występującej z żądaniem na podstawie art. 21–27 ustawy o ochronie danych osobowych; nie narusza to art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z Koalicją Cyfrową za pomocą formularza kontaktowego podanego i znajdującego się na stronie internetowej.

ZMIANA NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Ochrona danych osobowych nie jest dla nas kwestią jednorazową. Informacje, które jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, mogą ulec zmianie lub przestać być aktualne.

Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie i w dowolnym zakresie. W przypadku, gdy znacząco zmienimy te informacje, powiadomimy Państwa o tej zmianie, np. poprzez ogólne powiadomienie na tej stronie internetowej lub specjalne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ta wersja została opublikowana 5 kwietnia 2024 roku.