Ochrona danych osobowych (RODO)

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA NA CELE MARKETINGOWE

udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w brzmieniu obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. (dalej również „RODO”) i zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Z.z. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. (dalej również „Ustawa o ochronie danych osobowych”).
Ze skutkiem od dnia 25.05.2018 roku wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z treścią RODO. Niniejszym potwierdzamy, że strona internetowa prowadzona w imieniu stowarzyszenia Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej [Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR], dane rejestrowe: Rejestr Stowarzyszeń Interesów Osób Prawnych, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Bratysławie, numer rejestrowy: OU-BA-OVVSI-2019/140232, siedziba: Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Mesto, Republika Słowacka, organ statutowy: Ing. Mário Lelovský - Prezes Zarządu, Andrej Bederka - Członek Zarządu, PhDr. Radoslav Repa - Członek Zarządu, IČO: 52828123, nie jest bezpośrednio skierowana do osób, które nie mogą samodzielnie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Interesów Osób Prawnych – Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Mesto, Republika Słowacka powołano w celu wspierania działalności i wypełniania zobowiązań członków Koalicji Cyfrowej w dniu 09.12.2019 roku.
Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej ewidencjonuje zainteresowanie testowaniem, oceną i analizą IT Fitness Test do celów poprawy umiejętności cyfrowych i IT społeczeństwa oraz przesyłania wiadomości i aktualnych informacji na temat IT Fitness Test.
Stowarzyszenie Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej przetwarza zatem dane osobowe w następującym zakresie:
1. imię i nazwisko;
2. adres e-mail;
3. numer telefonu;
(dane, o których mowa w pkt 1 do 3 powyżej, zwane są łącznie „Danymi Osobowymi”).

Informacje o przetwarzaniu Danych osobowych w imieniu Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej zgodnie z RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych
1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora
Administratorem, w którego imieniu przetwarzane są dane osobowe, jest stowarzyszenie Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej [Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR], dane rejestrowe: Rejestr Stowarzyszeń Interesów Osób Prawnych, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Bratysławie [Okresný úrad Bratislava], numer rejestrowy: OU-BA-OVVSI-2019/140232, siedziba: Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Mesto, Republika Słowacka, Organ statutowy: Ing. Mário Lelovský - Prezes Zarządu, Andrej Bederka - Członek Zarządu, PhDr. Radoslav Repa – Członek Zarządu, IČO: 52828123.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
  Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały przekazane przez osobę, której dane dotyczą, w następujących celach:
  a) cel przesłania oceny z IT Fitness Test i analiza wyników do celów poprawy umiejętności cyfrowych i IT społeczeństwa,
  b) cel marketingu bezpośredniego, aby poinformować respondentów o IT Fitness Test i kierować do respondentów inne oferty marketingowe administratora - Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej, ofert lub w innej formie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda, jeżeli respondent poda adres e-mail i wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesłania oceny IT Fitness Test 2022 i informacji marketingowych przez Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) cel wypełnienia obowiązków Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratora zgodnie z odpowiednimi przepisami, na przykład obowiązków dotyczących ochrony konsumentów na rynku wewnętrznym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) cele statystyczne, łączenie danych osobowych z danymi innych respondentów dla tworzenia raportów, które pomagają poprawić poziom umiejętności cyfrowych i informatycznych społeczeństwa, do analizy Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratora, z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających przestrzeganie zasady minimalizacji danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgodność z dalszym przetwarzaniem danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit. b w związku z art. 89 ust. 1 RODO);
  e) cel prowadzenia ewidencji wniosków osób, których dane dotyczą, i ich rozpatrywania przez administratora, stowarzyszenie Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 2. Kategorie osób, których dane dotyczą
  Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administrator przetwarza dane osobowe w celu ustalenia i analizy wyników IT Fitness Test, co będzie służyło poprawie umiejętności cyfrowych i informatycznych społeczeństwa, oraz dla celów marketingu bezpośredniego wobec respondentów jako osób, których dane dotyczą, a w przypadku których Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej odnotuje, że wykazali zainteresowanie udziałem w IT Fitness Test.

 3. Uzasadnione interesy realizowane przez Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej
  Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej widzi swój uzasadniony interes w możliwości zapoznania respondentów z wynikami IT Fitness Test i nowymi informacjami na temat IT Fitness Test.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w imieniu Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej w celu ustalenia i analizy wyników IT Fitness Test oraz marketingu bezpośredniego jest zatem uzasadniony interes Narodowej Koalicji Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej w rozumieniu odnośnego artykułu RODO i odpowiedniego przepisu ustawy o ochronie danych osobowych – pod warunkiem, że w danym przypadku nad takim interesem Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej nie przeważają interesy bądź podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, a które wymagają ochrony danych osobowych.
  Każda osoba, której dane dotyczą, i która nie jest zainteresowana otrzymywaniem wiadomości i aktualnych informacji o IT Fitness Test, może w dowolnym momencie i bezpłatnie skorzystać z prawa do wniesienia z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratora dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności w następujący sposób:
  a) w dowolnym momencie i bezpłatnie, klikając odpowiedni link w wynikach testu lub w newsletterze,
  b) telefonicznie pod numerem +421 905 606 620;
  c) wysyłając sprzeciw pod adresem tajomnik@digitalnakoalicia.sk;
  d) listownie na adres siedziby Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej na następujący adres do korespondencji: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovakia.
  Dane osoby, która sprzeciwi się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu ustalenia i analizy wyników IT Fitness Test oraz do celów marketingu bezpośredniego, nie będą przetwarzane przez Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej. Oznacza to, że osoba ta nie będzie otrzymywać żadnych informacji o IT Fitness Test od stowarzyszenia Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej. W zakresie rozpatrywania wniosków wszystkich zainteresowanych Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej widzi swój uzasadniony interes w możliwości wykazania zgodności procedur z wymogami RODO.

 4. Pouczenie o dobrowolności lub obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zainteresowana przesłaniem jej przez administratora, tj. Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej, wyników IT Fitness Test i ich analizy oraz informacji marketingowych, wówczas osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do dostarczenia Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratorowi swojego adresu e-mail oraz swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny IT Fitness Test i realizacji marketingu bezpośredniego. W przeciwnym razie nie jest możliwe wzięcie udziału w IT Fitness Test ani odbiór wiadomości i informacji marketingowych wysyłanych przez Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej.

 5. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
  Przewiduje się, że dane osobowe przetwarzane w imieniu Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej w celu ustalenia i analizy wyników IT Fitness Test oraz do celów marketingu bezpośredniego zostaną przekazane następującym odbiorcom:
  a) stowarzyszeniu Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zawodów Republiki Słowackiej [Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR], dane rejestrowe: Rejestr Stowarzyszeń Interesów Osób Prawnych, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Bratysławie [Okresný úrad Bratislava], numer rejestrowy: OU-BA-OVVSI-2019/140232, siedziba: Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Mesto, Republika Słowacka, organ statutowy: Ing. Mário Lelovský - Prezes Zarządu, Andrej Bederka - Członek Zarządu, PhDr. Radoslav Repa – Członek Zarządu, IČO: 52828123
  b) stowarzyszeniu IT asociácia Slovenska, dane rejestrowe: Rejestr Stowarzyszeń Interesów Osób Prawnych, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Bratysławie, numer rejestrowy: OVVS 945/99, siedziba: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Republika Słowacka, organ statutowy: Emil Fitoš, prezes Mário Lelovský, pierwszy wiceprezes, IČO: 31 801 412;
  c) spółce SCR design s.r.o., z siedzibą: Skuteckého 115/1, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 668 619, wpis: rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, dział spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, numer wpisu: 16204/S;
  d) spółce SCR interactive s.r.o., z siedzibą: Skuteckého 115/1, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36682781, wpis: rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, dział spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, numer wpisu: 12127/S;
  e) spółce Pragmatic Mates, s.r.o., z siedzibą pod adresem: Hodvábna 1291/1, Trebišov 075 01, IČO: 46706291, wpis: rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Koszycach, dział spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, numer wpisu: 30061/V;
  f) Ministerstwu Edukacji, Nauki, Badań i Szkolnictwa Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem: Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381.

 6. Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania czasu ich przetwarzania
  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania danych osobowych, dla którego dane te zostały pozyskane – nie później jednak niż do czasu ustania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wynikającej z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. Informacje dotyczące zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji
  Stowarzyszenie Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej przy przetwarzaniu danych osobowych nie korzysta z procesów zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji ani profilowania.

 8. Informacje o innych prawach klientów jako osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi i mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz informacje o trybie realizacji praw klientów jako osób, których dane dotyczą, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
  Pod warunkiem spełnienia warunków określonych w obowiązujących i mających zastosowanie przepisach prawnych regulujących ochronę danych osobowych na podstawie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych jako osobie, której dane dotyczą, osobom przekazującym dane przysługują następujące prawa:
  Prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą konkretnej osoby, na podstawie art. 15 RODO;
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratora potwierdzenie, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli dane te są przetwarzane, wspomniana osoba ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych oraz następujące informacje:
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane,
  w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe;
  d) w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria jego ustalenia;
  e) istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g) jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  h) istnienie procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a w tych przypadkach co najmniej istotne informacje o stosowanym procesie oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  i) w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich gwarancjach dotyczących przekazania zgodnie z art. 46 RODO.

Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administrator udostępnia kopie przetwarzanych danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie wskaże inaczej, informacji udziela się powszechnie użytkowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z artykułem 17 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo żądać od Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jako administratora usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych jej dotyczących, a Narodowa Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jest jako administrator zobowiązana do usunięcia bez zbędnej zwłoki tych danych osobowych, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  c) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 litery h) oraz i), a także art. 9 ust. 3 RODO;
  d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa powyżej, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  e) do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli zgodnie z powyższym przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia zgodnie z powyższymi postanowieniami.

 4. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe prawo nie narusza artykułu 17 RODO.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec profilowania (jeśli dotyczy) na podstawie art. 21 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
  Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów ustalenia i analizy wyników IT Fitness Test, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
  W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO
  Organem nadzorczym, do którego osoba, której dane dotyczą, kieruje skargę w uzasadnionych przypadkach, jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej [Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky] z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 7 RODO
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, nawet przed upływem okresu, na jaki została wyrażona zgoda, w szczególności w następujący sposób:
  a) telefonicznie pod numerem +421 905 606 620;
  b) wysyłając e-mail pod adresem: tajomnik@digitalnakoalicia.sk;
  c) listownie na adres siedziby Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej na następujący adres do korespondencji: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Republika Słowacka.
  Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków i przekazania osobie, której dane dotyczą, informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z § 19 i 20 ustawy o ochronie danych osobowych oraz powiadomień zgodnie z § 21 do 28 i 41 ustawy o ochronie danych osobowych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasno sformułowanej, zwłaszcza w przypadku informacji przeznaczonych specjalnie dla dziecka. Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej jest zobowiązana do dostarczania informacji w formie papierowej lub elektronicznej, co do zasady w tej samej formie, w jakiej złożono wniosek. Na wniosek osoby zainteresowanej Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej może również przekazać informacje ustnie, jeśli dana osoba udowodni swoją tożsamość w inny sposób.

  Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej udziela wsparcia osobie, której dane dotyczą, w korzystaniu z jej praw zgodnie z § 21 do 28 Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach, o których mowa w § 18 ust. 2, Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych jako administrator nie odmawia podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać prawa przysługujące jej na mocy § 21 do 28 Ustawy o ochronie danych osobowych, o ile nie wykaże, że nie jest w stanie zidentyfikować tej osoby.
  Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych ma obowiązek udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie § 21 do 28 Ustawy o ochronie danych osobowych w terminie jednego miesiąca od doręczenia żądania zainteresowanej osoby. Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej może w uzasadnionych przypadkach ze względu na złożoność i liczbę wniosków przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące, nawet wielokrotnie. Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej ma jednak obowiązek informować osobę, której dane dotyczą, o każdym takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, a to w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli dana osoba złożyła wniosek w formie elektronicznej, Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej przekaże informacje w formie elektronicznej, chyba że dana osoba zażądała przekazania informacji w inny sposób.
  Jeżeli Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej nie podejmie działań na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, jest zobowiązana do poinformowania takiej osoby w terminie miesiąca od doręczenia żądania o przyczynach niepodjęcia działań i możliwości złożenia wniosku zgodnie z § 100 Ustawy o ochronie danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Informacje zgodnie z § 19 i 20 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz powiadomienia i środki podjęte zgodnie z § 21 do 28 i 41 ustawy o ochronie danych osobowych udzielane są nieodpłatnie. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej może:

 4. pobrać rozsądną opłatę uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;

lub

 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Ewidentną niezasadność lub nadmierność wniosku zobowiązana jest wykazać Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zawodów Republiki Słowackiej. Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek zgodnie z § 21-27 ustawy o ochronie danych osobowych; powyższe nie narusza § 18 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku pytań należy skontaktować się z Narodową Koalicją na rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.
  Oprócz formularza kontaktowego w każdej chwili można również skontaktować się z Narodową Koalicją na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zawodów Republiki Słowackiej pod numerem telefonu +421 905 606 620, wysyłając e-mail pod adresem: tajomnik@digitalnakoalicia.sk lub listownie pod adresem korespondencyjnym siedziby Narodowej Koalicji na Rzecz Umiejętności i Zawodów Cyfrowych Republiki Słowackiej: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Republika Słowacka.
  (translation of this is more sensitive and depends on your country law and habits, however the GDPR law comes from EU law so you do not make bigger mistake if you translate and localize this text than if you do not to publish anything)