IT Fitness Test

Regulamin konkursu

Celem niniejszego Regulaminu jest uregulowanie zasad konkursu (zwany dalej “Konkursem”) towarzyszącego testowi umiejętności informatycznych “IT Fitness Test 2024” (zwany dalej “IT Fitness Test”), co do którego szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.itfitness.eu/pl. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokumentem, który w sposób wiążący reguluje zasady wyżej wymienionego Konkursu, dzięki czemu warunki Konkursu są określone w sposób precyzyjny i zrozumiały.

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Związek Cyfrowa Polska, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250359 (zwany dalej “Organizatorem”).

II. CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest reklamowanie, wspieranie i promowanie IT Fitness Test oraz edukacja w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji cyfrowych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

III OKRES TRWANIA KONKURSU

Konkurs odbędzie się w dniach od 15.04.2024-31.10.2014 (okres zwany dalej “Okresem trwania konkursu”) wraz z późniejszym wyborem zwycięzców i przyznawaniem nagród.

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które przystąpią do IT Fitness Test i ukończą go w całości (zwany dalej “Uczestnikiem”).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w następujący sposób:

a) Uczestnik rejestruje się na stronie internetowej www.itfitness.eu/pl.,
b) Podczas rejestracji Uczestnik powinien podać wszystkie dane osobowe zgodnie z prawdą. W losowaniu nagród nie będą brały udziału osoby fikcyjne.
c) Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia sekcji Informacje wraz ze wskazaniem szkoły i klasy.
d) Uczestnik ukończy cały IT Fitness Test - Test dla Szkoły Podstawowej lub Test dla Szkoły Średniej.
e) Na adres e-mail podany podczas rejestracji Uczestnik otrzyma certyfikat z wynikiem testu.

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz w ciągu całego Okresu trwania Konkursu.
 2. W Konkursie przewiduje się 3 kategorie: uczeń, nauczyciel, szkoła.
 3. Każdy Uczestnik, który zgłosi się do Konkursu w sposób określony w ust. 1 niniejszego artykułu w Okresie trwania Konkursu, uwzględniony zostanie w klasyfikacji konkursowej.
 4. W konkursie wezmą udział tylko ci Uczestnicy IT Fitness Test, którzy spełnili warunki określone w punktach 1-3 artykułu V niniejszego Regulaminu, ukończyli cały test, otrzymali certyfikat i osiągnęli co najmniej 50% wynik.
 5. Wszyscy Uczestnicy, którzy w swoim profilu rejestracyjnym zaznaczą, że są nauczycielami szkoły podstawowej lub szkoły średniej i podadzą nazwę szkoły, w której uczą, wezmą udział w Konkursie w kategorii nauczyciel.
 6. Nagrody rzeczowe w kategorii szkoła zostaną przyznane również szkołom podstawowym i średnim, których wyniki (liczba uczestników lub średni rezultat uczniów z danej szkoły) wyróżnią placówkę na mapie Polski.
 7. Nagrody przyznawane będą na podstawie osiągniętego wyniku testu, czasu jego wypełnienia oraz opinii jury konkursowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu.
 8. Poziomy certyfikacji w IT Fitness Test:

WINWORD_Qj6OvihhzB.png

 1. Wzór certyfikatu IT Fitness Test zostanie wysłany do Uczestnika pocztą elektroniczną.

VI.NAGRODY ORAZ ICH PRZEKAZANIE

 1. Nagrody rzeczowe w Konkursie wygrają trzej najlepsi Uczestnicy w kategorii „uczeń”, trzej najlepsi Uczestnicy w kategorii „nauczyciel” oraz trzy wyróżniające się szkoły. Nagrody dla uczestników indywidualnych to chromebooki i tablety. Nagrody dla szkół to urządzenia wielofunkcyjne oraz nowoczesne telewizory.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia większej liczby Uczestników lub – w przypadku braku odpowiednich spełnionych warunków – mniejszej liczby Uczestników.
 3. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas całego Konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty opublikowania wyników Konkursu lub wyznaczenia zwycięzcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji. Ze zwycięskimi szkołami skontaktujemy się telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Organizator Konkursu prześle nagrody poszczególnym zwycięzcom Konkursu najpóźniej
  w ciągu 20 dni roboczych, na adres podany przez zwycięzców, na podstawie zawiadomienia
  o nagrodzie przesłanego przez Organizatora Konkursu. Lub przekaże nagrody zwycięzcom podczas uroczystego finału Konkursu.
 6. Jeśli zwycięzca odrzuci nagrodę lub nie odbierze przesyłki zawierającej nagrodę, nawet
  w dodatkowym terminie przewidzianym do odbioru paczki określonym w zawiadomieniu
  o pozostawieniu paczki wraz z informacją o możliwości jej odbioru, traci prawo do nagrody,
  a nagroda przepada na rzecz Organizatora Konkursu, przy czym zwycięzcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora Konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu nie posiada żadnych roszczeń prawnych w stosunku do Organizatora
  w zakresie otrzymania nagrody i nie jest możliwe jej odzyskanie na drodze postępowania sądowego. Wyniki konkursu są ostateczne. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nie mogą ubiegać się o nagrodę o wyższej wartości lub w większej ilości. Uczestnicy przyjmują również do wiadomości, że nagroda nie może zostać wymieniona na żadną inną nagrodę lub zgłoszona w inny sposób niż nagroda, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

VII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Organizator oraz osoby mu bliskie w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, nadużycia lub błędu związanego z prawidłową organizacją Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszenia Konkursu, zmiany warunków Konkursu, uznania zawiadomienia o nagrodzie wysłanego do zwycięzców za nieważne lub zablokowania, bez uprzedzenia i bez żadnego odszkodowania, udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy biorą w nim udział niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za to, że w zgłoszeniu danych kontaktowych zwycięzca podał nieprawidłowy numer rachunku bankowego lub nieprawidłowy adres, na który powinna zostać wysłana nagroda. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne przyczyny, z powodu których nagroda nie została doręczona zwycięzcy, z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Organizatora Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród w przypadku ich niedostępności na rynku. Nagroda zastępcza będzie miała taką samą lub wyższą wartość niż nagroda pierwotna.
 5. Nagrody rzeczowe, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 2000 PLN, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator zobowiązuje się powiadomić zwycięzcę o wartości nagrody rzeczowej, której wartość przekracza kwotę 2000 PLN.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników
  w związku z ich udziałem w IT Fitness Test.
 7. Biorąc udział w Konkursie, każdy Uczestnik wyraża zgodę na zasady organizacji tego Konkursu, wynikające z niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku, w tym także do opublikowania imion
  i nazwisk lub innych informacji o zwycięzcach w mediach, jak również do wykorzystania ich
  w celach reklamowych i promocyjnych Organizatora, bez prawa Uczestnika do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu jest zarządzanie relacją pomiędzy Organizatorem Konkursu [będącym administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z którym można się skontaktować pod następującymi danymi: [email protected], a Uczestnikiem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym na potrzeby wzięcia przez Uczestników udziału w kolejnych edycjach Konkursu oraz przesyłania do nich w tym celu komunikacji dotyczącej przyszłych edycji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyrażona przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Organizator uprawniony jest do zbierania danych bezpośrednio od Uczestnika. Organizator Konkursu będzie archiwizował i przechowywał dane osobowe dotyczące Uczestnika Konkursu do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że dłuższe przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jest niezbędne w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane osobowe Uczestnika nie będą ujawniane ani udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika
  z konkretnych przepisów prawa. Podane dane osobowe nie zostaną upublicznione przez Organizatora Konkursu. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do wzięcia przez niego udziału w Konkursie. Organizator Konkursu nie dokonuje transgranicznego przekazywania danych osobowych do państw trzecich, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Organizator Konkursu nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Uczestnik ma w szczególności prawo żądać od Organizatora dostępu do informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, a mianowicie:
  ● wykazu danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  ● sprostowania nieprawidłowych i uzupełniania niekompletnych danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  ● usunięcia danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania wygasł, jeżeli zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, a także jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
  ● ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  ● przenoszenia danych.
 4. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ((Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w szczególności w następujący sposób: mailowo: [email protected], listownie: Związek Cyfrowa Polska, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej www.itfitness.eu/pl

Warszawa, dnia .............

Organizatorem Konkursu jest Związek Cyfrowa Polska