Povedali o nás

Rok 2022

branislavgrohling.png „Digitálne zručnosti a digitálna gramotnosť sú v 21. storočí nevyhnutnosťou. Chceme, aby žiaci aj učitelia boli digitálne gramotní, vedeli narábať s technológiami aj internetom a boli pripravení aj na nástrahy internete v podobe hoaxov či dezinformácií. Rozvoj digitálnej gramotnosti preto podporujeme aj v rámci reformy obsahu vzdelávania. IT fitness test je spôsob, akým môžeme digitálnu gramotnosť žiakov a učiteľov monitorovať a vyhodnotiť. Žiaci aj učitelia overiť svoje digitálne zručnosti a porovnať si ich s krajinami V4 a následne budú zaradení do žrebovania o ceny. Touto cestou chcem vyzvať školy, aby možnosť IT fitness testu využili a zapojili sa doň.“

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

janhargas.png „IT Fitness Test je skutočnou stálicou úspešných IT projektov na Slovensku a sme veľmi hrdí na to, že môžeme podporovať tento výnimočný a obzvlášť zmysluplný projekt, ktorého päť jazykových mutácii doslovne búra hranice a šíri jeho dobré meno i skúsenosti aj do iných krajín Európskej únie. Pozorne sledujeme jeho vývoj už niekoľko rokov a možno ešte aj dnes málokto z verejnosti vie, že spolu s jeho tvorcami v súčasnosti pracujeme na jeho nadstavbe – pilotnom projekte na zvyšovanie digitálnych zručností seniorov a zamestnancov verejnej správy, ktorý ďalej rozšíri jeho využitie nielen pre významne inú cieľovú skupinu, ale pridá aj dôležitú funkcionalitu – samotné vzdelávanie.“

štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Národný koordinátor pre digitálne vzdelávanie a zručnosti Ján Hargaš

vladimirsucha.png „Ak sa chce stať Európska únia skutočným lídrom v inováciách, zvládnuť digitálnu transformáciu a uchovať si demokraciu, jej obyvatelia sa nezaobídu bez kvalitných digitálnych zručností. A práve barometrom týchto schopností sa môže stať IT Fitness Test. Takmer dve tretiny Slovákov a Sloveniek (64 %) je presvedčených, že vie ľahko identifikovať nepravdivé informácie. IT Fitness Test vám pomôže overiť, či to je skutočne tak. Tento rok sa IT fitness test stáva skutočne európskym. Okrem Sloveniek a Slovákov sa budú môcť zapojiť aj naši susedia z krajín V4 a anglicky hovoriaci používatelia internetu.“

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha

lelovsky.png „Po desiatich úspešných ročníkoch testovania digitálnych zručností žiakov, študentov, učiteľov ako aj záujemcov z radov verejnosť na Slovensku sa nám podaril skutočne husársky kúsok, keď celý náš systém sledovania, testovania a hodnotenia digitálnych zručností prevzali všetky krajiny V4 a projekt sa tak pod slovenskou taktovkou stal medzinárodným. Verím, že toto rozhodnutie naši zahraniční partneri neoľutujú, ale naopak, pridajú ďalšie desaťtisíce absolventov testu. Budeme si tak môcť v rámci krajín V4 porovnať, ako na to sme, ale hlavne všetci otestovaní získajú dobrý prehľad o svojich digitálnych zručnostiach a budú vedieť, v čom sa musia zlepšiť.“

prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mário Lelovský

havrilova.png „50 % všetkých zamestnancov bude podľa správy Svetového ekonomického fóra potrebovať do roku 2025 zmeniť svoje zručnosti. Všetci zamestnanci si zároveň budú musieť osvojiť aj základné digitálne zručnosti, ktoré budú pri svojej každodennej práci používať, napr. online aplikácie, nástroje na spoluprácu, nástroje na dátovú analytiku, alebo iné technologické nástroje. Zároveň aj pokročilé technologické zručnosti budú rozhodujúce pre digitalizáciu ekonomiky, no ľudí s týmito schopnosťami je stále málo. Podpora IT Fitness Testu je pre nás spoločenským záväzkom, aby sme Slovensku pomohli v troch oblastiach: podpora nadobúdania technických zručností na podporu digitalizácie krajiny, zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily a podpora rozvoja digitálnej ekonomiky a v neposlednom rade príprava študentov dneška pre svet zajtrajška cez moderné vzdelávanie.“

riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko Marcela Havrilová

Rok 2021

remisova.png „Rozvoj digitálnych zručností považujem za nedeliteľnú súčasť moderného vzdelávania. Ich dôležitosť a význam nám v uplynulom roku naplno ukázala pandémia. Zlepšovať svoje digitálne schopnosti museli žiaci, študenti, ale aj mnohí z nás dospelých. Aby bola digitálna transformácia, ktorá čaká našu spoločnosť spravodlivá, prístup k nej musia mať všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu veku, sociálneho postavenia alebo miesta bydliska.“

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová

84553.jpg „Podpora digitálnych zručností je pre náš rezort veľmi dôležitá a to, že digitálne technológie sa stali nedeliteľnou súčasťou nášho súkromného a profesionálneho života sa naplno ukázalo práve počas pandémie. Nestačí sa však spoliehať len na dostupnosť digitálnej techniky na školách. Ak budú učiteľom a žiakom chýbať digitálne zručnosti, nedokážu moderné technológie využívať naplno. Preto oceňujem, že IT Fitness Test nám aj tento rok ukázal skutočný obraz o tom, ako na tom s digitálnymi zručnosťami sme a kde máme pridať. Keďže jedným z cieľov ministerstva školstva je podpora inkluzívneho vzdelávania, chcem rovnako vyzdvihnúť, že sa autorom testu po prvýkrát v histórii podarilo úspešne realizovať test v maďarskom jazyku pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.“

štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová

miko.png „Digitálne zručnosti nám v nových podmienkach, spôsobených najmä pandémiou COVID-19, dokázali uľahčiť prácu, nakupovanie či kontakt s rodinou. IT Fitness Test je pre všetkých občanov Slovenska skvelým nástrojom, ako si svoje digitálne zručnosti nielen zmerať, ale aj porovnať s európskym priemerom. Teší ma, že sa aktuálny ročník dočkal rekordného počtu účastníkov. K zlepšovaniu digitálnych zručností čoskoro prispejú aj ďalšie európske financie – veď až 21 % celkových prostriedkov z viac ako 6-miliardového plánu obnovy je určených na ďalšiu digitalizáciu vrátane zlepšenia vzdelávania v tejto oblasti.”

vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko

lelovsky.png „Viac ako dvojnásobný počet respondentov oproti minulému ukázal, že znalosť digitálnych zručností je na školách rozdielna a zapojenie sa nových škôl do testovania prinieslo výrazné zníženie celkovej priemernej úspešnosti. Pribudlo totiž veľké množstvo žiakov, učiteľov a škôl, ktorí svoje digitálne zručnosti v IT Fitness Teste testovali vôbec po prvýkrát. Na jednej strane nás teší obrovský počet respondentov, no pokles celkovej úspešnosti by pre nás mal byť varovaním, že v IT zručnostiach majú naše žiačky a žiaci čo doháňať. Pre zamestnávateľov je ovládanie digitálnych kancelárskych nástrojov must–have a absol¬venti nemôžu očakávať, že sa im ich neznalosť bude na pracovisku tolerovať. Záverom chcem poďakovať všetkým partnerom, sponzorom, garantom, autorom a prekladateľom testu, ktorí nám s realizáciou 10. ročníka IT Fitness Testu pomohli. Bez nich by sa nám tento úspech nepodarilo dosiahnuť.“

predseda predsedníctva Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský

havrilova.png „Takmer 50-tisícová skupina, ktorá absolvovala IT fitness test nám jednoznačne ukazuje záujem o problematiku poznania IT zručností ľudí. Pre nás je to moment, kde na základe dát a ich analýzy pripravujeme pre Slovensko konkrétne programy zamerané na zlepšovanie zručností a nadobúdanie nových. Naším cieľom je zavádzanie takých riešení, ktoré pomôžu prekonať nedostatok zručností a pripraviť ľudí na prácu a kvalitný život v súčasnosti aj v budúcnosti – počnúc základným vzdelaním a končiac rozvojom zručností v zamestnaní a celoživotným vzdelávaním. Uvedomujeme si, že Slovensko nevyhnutne potrebuje urýchlene zaviesť do praxe konkrétne zlepšenia pre znižovanie medzery v zručnostiach svojich obyvateľov a práve sem budeme v najbližšom čase smerovať naše aktivity. Okrem balíka ucelených kurzov a vzdelávacích programov predstavíme aj novú iniciatívu – Desatoro znižovania medzery v zručnostiach v súkromnom a verejnom sektore.”

riaditeľka pre oblasť vzdelávania zo spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko Marcela Havrilová