IT Fitness Test

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných udajov pri súťaži

poskytovaný v súlade s ustanoveniami § 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (Digitálna koalícia) je organizátorom súťaže IT Fitness Test (Súťaž).

Týmto ako záujemca o účasť v Súťaži udeľujem Digitálnej koalícii súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu:
a) identifikačných údajov (meno a priezvisko, tituly a dátum narodenia);
b) kontaktných údajov (e mailová adresa);
c) údajov o pohlaví (ak sa ich rozhodnem uviesť);
d) údajov týkajúcich sa účasti v súťaži a splnenia podmienok súťaže;
e) údajov týkajúcich sa mojej osobnej podoby (fotografií a audiovizuálnych záznamov), vrátane osobných prejavov a identifikácie;

Udeľujem aj súhlas s vyhotovením a zverejnením fotografií a audiovizuálnych záznamov (napr. filmov, videozáznamov a živých prenosov) mojej osoby, vrátane mojej identifikácie (meno, priezvisko, tituly), ktoré budú zhotovené počas Súťaže (napr. pri odovzdávaní cien). Súhlasím s použitím týchto údajov prostredníctvom akejkoľvek technologickej metódy (najmä na webovej stránke Digitálnej koalície, na sociálnych sieťach, v tlačových správach a pod.), a to bez peňažnej náhrady a časového či teritoriálneho obmedzenia na propagačné, komunikačné, vzdelávacie a prezentačné účely Digitálnej koalície či priamy marketing Digitálnej koalície, najmä na informovanie o pripravovaných aktivitách Digitálnej koalície a podporu účasti na nich.
Súhlas dávam na obdobie troch rokov od získania osobných údajov alebo do odvolania tohto súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.

Udelenie súhlasu s účasťou v súťaži organizovanej prevádzkovateľom v zmysle podmienok tohto štatútu je podmienkou pre účasť v súťaži. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže znamená, že prevádzkovateľ ako organizátor prestane bezodkladne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby a dotknutá osoba bude vyradená spomedzi účastníkov súťaže pre nesplnenie podmienok Štatútu súťaže.

Poskytnutím tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov uvedenými v Štatúte súťaže. Bol som tiež poučený o tom, že pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu údajov do tretích krajín.

Som si vedomý/á, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu do sídla Digitálnej koalície alebo e mailom zaslaným na adresu [email protected]. Beriem na vedomie, že odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne, a že som bol poučený/bola poučená o svojich právach pri spracovaní osobných údajov.