IT Fitness Test

Zmluvné podmienky

participácie na projekte IT Fitness Test

-

PREAMBULA

(A) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2019, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (Digitálna koalícia).

(B) Digitálna koalícia realizuje projekt IT Fitness Test, ktorého predmetom je testovanie digitálnych zručností primárne žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl, ale aj učiteľov, zamestnancov spoločností a kohokoľvek zvedavého. Vyhodnotenie a analýza výstupov projektu IT Fitness Test slúži na zlepšovanie digitálnych a IT zručností verejnosti (Projekt).

(C) Vzhľadom na to, že cieľom Projektu je testovanie digitálnych zručností rôznych cieľových skupín, budú oprávnenými účastníkmi projektu osoby spĺňajúce kritéria cieľových skupín ďalej popísaných v týchto Zmluvných podmienkach (Účastníci).

(D) Keďže cieľových skupín Projektu je viacero a zaradenie osôb medzi oprávnených Účastníkov je komplexný proces, upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré v priebehu tohto procesu vzniknú medzi Digitálnou koalíciou a jednotlivými Účastníkmi práve tieto zmluvné podmienky (Zmluvné podmienky; Účastník spoločne s Digitálnou koalíciou budú označovaní aj ako Zmluvné strany).

Článok 1 Predmet úpravy a účinnosť Zmluvných podmienok

1.1. Zmluvné podmienky dopĺňajú zmluvný vzťah, ktorým je Zmluva o participácii na projekte IT Fitness Test (Zmluva), a ktorý vznikne medzi Digitálnou koalíciou a Účastníkom registráciou na portáli.

1.2. Zmluvné podmienky sú účinné od 1. apríla 2024.

Článok 2 Kontaktné údaje Digitálnej koalície

2.1. Digitálnu koalíciu môžete kontaktovať telefonicky, písomne, alebo e mailom.
Telefónne číslo: +421 905 790 997
Adresa: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
E mailová adresa: [email protected]

Článok 3 Zmluva

3.1. Dokončením registrácie na portáli www.itfitness.eu za účelom účasti na Projekte je medzi Účastníkom a Digitálnou koalíciou uzavretá Zmluva.

3.2. Predmetom Zmluvy je povinnosť Účastníka poskytnúť Digitálnej koalícii všetky údaje potrebné na overenie oprávnenosti účasti na Projekte, ktoré sú špecifikované v Zmluvných podmienkach a dodržiavať pri účasti na testovacích aktivitách Projektu podmienky upravené v Zmluvných podmienkach.

3.3. Oproti záväzku účastníka stojí povinnosť Digitálnej koalície umožniť Účastníkovi participáciu na aktivitách Projektu, ak splní podmienky účasti uvedené v Zmluvných podmienkach a tiež povinnosť nakladať s poskytnutými údajmi Účastníka v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

3.4. Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu, automaticky však zanikne po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity Účastníka na platforme Projektu.

3.5. Ak žiadajúci záujemca nespĺňa podmienky účasti v Projekte, v dôsledku čoho mu v zmysle ustanovení odseku 5.5. Zmluvných podmienok nevznikne nárok na účasť v Projekte, zaniká Zmluva po uplynutí 14 dní od oznámenia o nesplnení podmienok záujemcovi; ak záujemca v súlade s ustanoveniami odseku 5.6. Zmluvných podmienok požiada Digitálnu koalíciu o preskúmanie výsledkov overenia, zaniká Zmluva momentom doručenia potvrdenia nesplnenia podmienok účasti v Projekte.

3.6. Účastník môže od Zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu až do začatia prvého testu, a to prostredníctvom e mailovej správy zaslanej na e mailovú adresu Digitálnej koalície, ktorej prijatie Digitálna koalícia Účastníkovi bezodkladne potvrdí rovnakým spôsobom, alebo v písomnej forme zaslaním odstúpenia na adresu Digitálnej koalície. V odstúpení od Zmluvy Účastník uvedie svoje identifikačné údaje.

3.7. Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením Digitálnej koalícii, prípadne uplynutím lehoty pre vyzdvihnutie zásielky na pošte.

3.8. Digitálna koalícia je oprávnená kedykoľvek vypovedať túto Zmluvu s jednomesačnou výpovednou dobou a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede Účastníkovi, prípadne uplynutím lehoty pre vyzdvihnutie zásielky na pošte.

Článok 4 Základné informácie o Projekte

4.1. Cieľom Projektu je testovanie digitálnych zručností rôznych cieľových skupín Účastníkov prostredníctvom komplexnej IT platformy prevádzkovanej Digitálnou koalíciou.

4.2. Oprávnenými Účastníkmi sú:
a) žiaci základných a stredných škôl a študenti vysokých škôl (vrátane žiakov z Ukrajiny);
b) pedagógovia;
c) zamestnanci;
d) osoby so záujmom o otestovanie svojich digitálnych zručností.

Článok 5 Registrácia

5.1. Prvým krokom vedúcim k účasti na testovaní digitálnych zručností v rámci Projektu je registrácia záujemcu o vzdelávanie na portáli www.itfitness.eu. Následne Účastník vyplní zodpovedajúci variant testu. Test a registračný formulár sú spoločne požiadavkami pre účasť na Projekte a tiež pre účasť v súťaži IT Fitness Test.

5.2. Pre účasť v súťaži IT Fitness Test musí Účastník v registračnom formulári zaškrtnúť zaškrtávacie pole vyjadrujúce záujem o účasť na Projekte.

5.3. V registračnom formulári musí záujemca uviesť:
a) svoje identifikačné údaje (prípadne aj zákonného zástupcu), teda meno a priezvisko (prípadne titul) a dátum narodenia;
b) svoje kontaktné údaje (prípadne aj zákonného zástupcu), teda mail;
c) údaje o fyzickej charakteristike: najmä údaj o pohlaví, ak sa ho záujemca rozhodne uviesť (nie je povinný);
d) informácie o zaradení záujemcu do cieľovej skupiny: teda údaj o tom, či je žiakom alebo študentom, pedagógom, zamestnancom alebo osobou so záujmom o zlepšenie svojich digitálnych zručností;
e) údaje súvisiace so zaradením: v prípade študentov a žiakov informácie o ich škole, ročníku a triede/skupine, v prípade pedagógov informácie o ich škole a triede/skupine, v prípade zamestnancov a osôb so záujmom o otestovanie svojich digitálnych zručností informácie o krajine, kraji, najvyššom dosiahnutom vzdelaní, organizácii a oddelení/skupine;
f) prístupové údaje: svoje prihlasovacie meno a heslo.

5.4. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára Digitálna koalícia zabezpečí overenie zadaných údajov, teda overí, či konkrétny záujemca spĺňa podmienky participácie na Projekte na základe uvedených údajov a zvoleného príznaku cieľovej skupiny oprávnených Účastníkov.

5.5. Ak konkrétny záujemca spĺňa podmienky participácie na Projekte, bude zaradený do databázy oprávnených Účastníkov a na e mailovú adresu uvedenú pri registrácii mu bude zaslaný overovací e mail a vznikne mu nárok na účasť na vzdelávaní v Projekte.

5.6. Naopak ak záujemca nespĺňa podmienky participácie na Projekte, nebude zaradený do databázy oprávnených Účastníkov a nevznikne mu nárok na účasť na vzdelávaní v Projekte, o čom bude informovaný prostredníctvom e mailu.

5.7. Ak záujemca považuje odmietnutie zaradenia do databázy oprávnených Účastníkov za nesprávne, môže Digitálnu koalíciu do 14 dní požiadať o preskúmanie výsledkov overenia. Digitálna koalícia môže po preskúmaní žiadosti záujemcu zaradiť do databázy, alebo potvrdiť, že záujemca nespĺňa podmienky participácie na Projekte, o výsledku preskúmania bude záujemca informovaný prostredníctvom e mailu a v prípade zaradenia záujemcu do databázy oprávnených Účastníkov mu bude zaslaný aj overovací e mail.

5.8. Ak je záujemca o participáciu na Projekte oprávneným Účastníkom, získa po doručení overovacieho mailu a jeho overení kliknutím na odkaz uvedený v správe prístup k testovacej platforme Projektu, prostredníctvom ktorej môže absolvovať testy digitálnych zručností.

Článok 6 Interakcia Digitálnej koalície s Účastníkom

6.1. Ak Účastník pri registrácii udelí Digitálnej koalícii súhlas so zasielaním informácií o kurzoch a školeniach, môže Digitálna koalícia po uzavretí Zmluvy občasne komunikovať s Účastníkom prostredníctvom e mailovej správy na základe kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii, ak na to Účastník predtým udelil súhlas.

6.2. Účelom komunikácie Digitálnej koalície s Účastníkom bude zlepšovanie digitálnych zručností Účastníkov a ich podpora v osvojovaní digitálnych zručností. So zámerom dosiahnuť tieto ciele môže Digitálna koalícia informovať Účastníkov o možnosti zapojenia sa do rôznych projektov, súťaží alebo iných aktivít.

6.3. Účastník tiež môže kontaktovať Digitálnu koalíciu so žiadosťou o poskytnutie informácií, poradenstva alebo inej pomoci v súvislosti s participáciou na Projekte alebo v súvislosti s akýmkoľvek projektom, súťažou alebo inou aktivitou, o ktorých bol informovaný.

Článok 7 Poskytovanie osobných údajov

7.1. Pre účasť na Projekte je potrebné, aby Účastník poskytol Digitálnej koalícii niektoré osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou participácie na Projekte a uzavretia tejto Zmluvy.

7.2. Ide najmä o identifikačné a kontaktné údaje Účastníkov a o údaje súvisiace so zaradením do konkrétnej cieľovej skupiny. Údaje budú využívané aj pre štatistické účely s cieľom zefektívnenia zlepšovania digitálnych zručností. V takom prípade však vždy budú osobné údaje anonymizované.

7.3. V prípade žiakov a študentov môžu byť osobné údaje týkajúce sa účasti v testovaní poskytované aj škole Účastníka. V takom prípade škola ako spracúvateľ osobných údajov zabezpečí ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi. K týmto údajom budú mať prístup výhradne osoby poverené školou (väčšinou pôjde o pedagógov), ktoré budú mať prístup výhradne k údajom týkajúcich sa žiakov vybraných tried a skupín, na ktoré sa ich poverenie vzťahuje.

7.4. V prípade zamestnancov môžu byť osobné údaje týkajúce sa účasti v testovaní poskytované aj zamestnávateľovi Účastníka. V takom prípade zamestnávateľ ako spracúvateľ osobných údajov zabezpečí ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi. K týmto údajom budú mať prístup výhradne osoby poverené organizáciou, ktoré budú mať prístup výhradne k údajom týkajúcich sa zamestnancov, na ktoré sa ich poverenie vzťahuje.

7.5. Digitálna koalícia rešpektuje súkromie všetkých osôb, ktorých údaje spracúva a zaväzuje sa chrániť ich súkromie a zaobchádzať s ich údajmi zodpovedne. Podmienky ochrany osobných údajov a súkromia Účastníkov sú podrobne a zrozumiteľným spôsobom upravené v Podmienkach ochrany osobných údajov dostupných online na adrese: https://itfitness.eu/sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov/.

Článok 8 Rozsah a spôsob spracovania osobných údajov

8.1. Projekt má za cieľ testovanie úrovne digitálnych zručností osôb z vybraných cieľových skupín. Najskôr je preto potrebné zistiť, či záujemca o účasť na Projekte spĺňa kritériá niektorej z cieľových skupín Projektu.

8.2. Za účelom overenia, či je záujemca o účasť na Projekte oprávneným Účastníkom, je nevyhnutné, aby Digitálna koalícia pri registrácii získavala a následne spracúvala (i) identifikačné a (ii) kontaktné údaje, (iii) údaje o fyzickej charakteristike, (iv) informácie o zaradení do cieľovej skupiny, (v) údaje súvisiace so zaradením do cieľovej skupiny a (vi) prístupové údaje.

8.3. Digitálna koalícia následne zabezpečí overenie údajov získaných o záujemcovi v súvislosti s vybratým príznakom špecifikujúcim skupinu oprávnených žiadateľov.

8.4. Bez poskytnutia údajov vyžadovaných v registračnom formulári a bez ich následného overenia Digitálnou koalíciou nie je možné záujemcu zaradiť medzi oprávnených Účastníkov Projektu.