Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY

poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25. 5. 2018 (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25. 5. 2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

S účinnosťou odo dňa 25. 5. 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením GDPR. Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, Registrácia: Register záujmových združení právnických osôb, vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OU-BA-OVVSI-2019/140232, Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Štatutárny orgán: Ing. Mário Lelovský - predseda predsedníctva, Andrej Bederka - člen predsedníctva, JUDr. Tomáš Jucha - člen predsedníctva, IČO: 52828123, nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Kto sme

Záujmové združenie právnických osôb Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika vzniklo na podporu činnosti a plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície dňa 9. 12. 2019.

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR eviduje Váš záujem o testovanie a vyhodnotenie a analýzu IT Fitness Testu, ktoré poslúžia k zlepšovaniu digitálnych a IT zručností verejnosti a dostávať novinky a aktuálne informácie o IT Fitness Teste.

Združenie Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR preto spracúva osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby v nasledovnom rozsahu:

  1. meno a priezvisko;
  2. e-mailová adresa;
  3. telefónne číslo;
    (údaje uvedené v bodoch 1. až 3. vyššie ďalej spoločne aj „Osobné údaje“).

Informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov v mene Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa Osobné údaje spracúvajú, je združenie Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, Registrácia: Register záujmových združení právnických osôb, vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OU-BA-OVVSI-2019/140232, Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Štatutárny orgán: Ing. Mário Lelovský - predseda predsedníctva, Andrej Bederka - člen predsedníctva, JUDr. Tomáš Jucha - člen predsedníctva, IČO: 52828123.

2. Účely spracúvania Osobných údajov a právny základ spracúvania Osobných údajov

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľ, Osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté spracúva pre nasledovné účely:

a) účel vyhodnotenia testovania prostredníctvom IT Fitness Test a analýza výsledkov testovania, ktoré poslúžia k zlepšovaniu digitálnych a IT zručností verejnosti,

b) účel priameho marketingu, k informovaniu respondentov, ako dotknutých osôb, týkajúcich sa IT Fitness Testu a k oslovovaniu respondentov s ďalšími marketingovými ponukami prevádzkovateľa, združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR prostredníctvom directmailu, adresných ponúk, respektíve inou vhodnou formou. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) alebo súhlas, v prípade, že respondent poskytne emailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov za účelom zaslania vyhodnotenia IT Fitness Testu 2022 a marketingových informácií zo strany Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);

c) účel plnenia povinností združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľa, podľa príslušných právnych predpisov, napríklad povinností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);

d) štatistické účely, pre účel kombinovania Osobných údajov s údajmi ostatných respondentov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť úroveň digitálnych a IT zručností verejnosti pre analýzu Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);

e) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, združením Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

3. Kategórie dotknutých osôb

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľ, spracúva Osobné údaje na účely vyhodnotenia a analýzy výsledkov IT Fitness Testu, ktoré poslúžia k zlepšovaniu digitálnych a IT zručností verejnosti a priameho marketingu týkajúce sa respondentov, ako dotknutých osôb, u ktorých Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR eviduje, že prejavili záujem o testovanie prostredníctvom IT Fitness Testu.

4. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje združenie Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR svoj oprávnený záujem vidí v možnosti oboznámiť respondentov s výsledkom IT Fitness Testu a s novými informáciami týkajúcich sa IT Fitness Testu.

Právnym základom spracúvania Osobných údajov v mene Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR na vyhodnotenie a analýzu testovania IT Fitness Testu a na účel priameho marketingu je tak oprávnený záujem Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR, a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie týkajúce sa IT Fitness Testu ako dotknutá osoba, môžete kedykoľvek a bezplatne uplatniť právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu združením Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR ako prevádzkovateľom, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa vo vyhodnotení testovania, resp. newslettra,

b) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 905 606 620;

c) prostredníctvom e-mailu: tajomnik@digitalnakoalicia.sk;

d) poštou na adrese sídla združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, a to nasledovnej korešpondenčnej adrese: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovakia.

Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na účel vyhodnotenia a analýzy testovania IT Fitness Testu a priameho marketingu, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a v tom dôsledku nebudete dostávať žiadne informácie o IT Fitness Teste zo strany združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR. V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami Nariadenia GDPR.

5. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ, združenie Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR zasielala vyhodnotenie a analýzu testovania výsledkov IT Fitness Testu a marketingové informácie, je dotknutá osoba povinná poskytnúť združeniu Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na účely vyhodnotenia IT Fitness Testu a priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k testovaniu IT Fitness Testu a k odberu noviniek a marketingových informácií zasielaných združením Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR.

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov

Predpokladá sa, že Osobné údaje spracúvané v mene Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľa, na účel vyhodnotenia a analýzy testovania IT Fitness Testu a priameho marketingu budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

a) združeniu Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, Registrácia: Register záujmových združení právnických osôb, vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OU-BA-OVVSI-2019/140232, Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Štatutárny orgán: Ing. Mário Lelovský - predseda predsedníctva, Andrej Bederka - člen predsedníctva, JUDr. Tomáš Jucha - člen predsedníctva, IČO: 52828123,

b) združeniu IT asociácia Slovenska, Registrácia: Register záujmových združení právnických osôb, vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo: OVVS 945/99, Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Štatutárny orgán: Emil Fitoš, prezident Mário Lelovský, prvý viceprezident, IČO: 31 801 412;

c) spoločnosti SCR design s.r.o., so sídlom Skuteckého 115/1, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 668 619, zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16204/S;

d) spoločnosti SCR interactive s.r.o. so sídlom Skuteckého 115/1 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36682781, zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12127/S;

e) spoločnosti Pragmatic Mates, s.r.o., so sídlom Hodvábna 1291/1, Trebišov 075 01, IČO: 46706291, zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30061/V,

f) Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a školstva Slovenskej republiky, so sídlom: Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381.

7. Doba uchovávania Osobných údajov, respektíve kritéria na určenie doby spracúvania Osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

8. Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

9. Informácie o ďalších právach klientov, ako dotknutých osôb, podľa platných a účinných právnych predpisov a informácia o postupoch výkonu práv klientov, ako dotknutých osôb, podľa ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi
upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 Nariadenia GDPR;

Dotknutá osoba má právo získať od Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; i) Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia GDPR.
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR ako prevádzkovateľ, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

10. Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo na to, aby Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

11. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”) podľa článku 17 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľ, je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny
základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane
technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

12. Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

13. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia GDPR Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

14. Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely vyhodnotenia a analýzy testovania IT Fitness Testu a priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

15. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 Nariadenia GDPR

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

16. Právo odvolať súhlas so spracúvaním podľa článku 7 Nariadenia GDPR

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 905 606 620;

b) prostredníctvom e-mailu: tajomnik@digitalnakoalicia.sk;

c) poštou na adrese sídla združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, a to na nasledovnej korešpondenčnej adrese: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR je povinná prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR povinná poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ako prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR je však povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinná do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR môže:

  1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo

  2. odmietnuť konať na základe žiadosti. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27 Zákona o ochrane osobných údajov; ustanovenie § 18 Zákona o ochrane osobných údajov tým nie je dotknuté. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára na to určeného a nachádzajúceho sa na webovej stránke.

Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť aj prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 905 606 620, prostredníctvom e-mailu: tajomnik@digitalnakoalicia.sk alebo poštou na adrese sídla združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, a to nasledovnej korešpondenčnej adrese: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.