IT Fitness Test

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SME?

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb založené 09.12.2019, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej „Digitálna koalícia“).

Podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) vám Digitálna koalícia ako prevádzkovateľ týmto ako dotknutej osobe poskytuje informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby.

Je potrebné, aby ste sa s týmito informáciami oboznámili, aby ste týmto informáciám porozumeli a to najneskôr pri získavaní Vašich osobných údajov.

Digitálna koalícia je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Cieľom Digitálnej koalície je najmä zlepšovanie digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva na Slovensku, príprava na digitálnu transformáciu vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe a samospráve, podpora technologických inovácií a pod.

Digitálna koalícia realizuje projekt IT Fitness Test, ktorého predmetom je testovanie digitálnych zručností primárne žiakov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj učiteľov, zamestnancov spoločností a kohokoľvek zvedavého a vyhodnotenie a analýza IT Fitness Testu, ktoré slúžia k zlepšovaniu digitálnych a IT zručností verejnosti (ďalej ako „Projekt“).

Projekt je určený najmä pre definované cieľové skupiny a pre osoby, ktoré majú záujem na rozvíjaní svojich digitálnych zručností. Splnenie kritérií účasti na Projekte musia účastníci Digitálnej koalícii preukázať registráciou do elektronickej testovacej platformy. Bez registrácie (overenia splnenia kritérií) nie je možné zúčastniť sa na testovaní a vzdelávaní podľa Projektu. Na základe tohto oprávnenia Digitálna koalícia získava nevyhnutné osobné údaje od záujemcov o vzdelávanie a o prístup do testovacej platformy Projektu a títo sú svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu povinní pri registrácii poskytnúť. V opačnom prípade nebude možné overiť splnenie kritérií pre niektorú z cieľových skupín Projektu.

TRVALÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE SÚKROMIA

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúvame v rámci našej činnosti, a preto sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie a so všetkými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, budeme zaobchádzať zodpovedne.

Oboznámením sa s týmito informáciami beriete na vedomie, že môžeme vaše osobné údaje zhromažďovať, používať a prípadne ich poskytovať ďalším orgánom verejnej správy, ako aj tretím osobám v ďalej popísanom rozsahu a popísaným spôsobom.

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli tomu, prečo a akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Prečítajte si preto prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsobom vaše osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a aké sú vaše ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov Digitálnou koalíciou.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia a pod.

Vaše údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácií.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, e-mailom, telefonicky na nasledovných kontaktných údajoch:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
E-mail: [[email protected]]
Kontakt na zodpovednú osobu: [[email protected]]

V záujme posilnenia záruky a právnej garancie vašich práv a slobôd pri spracúvaní vašich osobných údajov sme poverili zodpovednú osobu, dohľadom nad zákonnosťou spracúvania vašich osobných údajov.

Zodpovedná osoba je vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky či prípadné žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie vašich práv. Môžete ju kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo písomne; písomnú správu vždy označte „k rukám zodpovednej osoby“.

OCHRANA OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje o sebe alebo zákonných zástupcoch, svojich zákonných zástupcov o udelenie súhlasu. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám vaše osobné údaje poskytnúť.

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?

V súvislosti s Vašou participáciou na projekte IT Fitness Test spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú osoby, ktoré spĺňajú kritériá niektorej z cieľových skupín Projektu.

Medzi cieľové skupiny Projektu zaraďujeme nasledovné kategórie osôb:
- žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl (vrátane žiakov a študentov z Ukrajiny), prípadne ich zákonní zástupcovia;
- pedagógovia;
- zamestnanci
- osoby so záujmom o zlepšenie svojich digitálnych zručností.

V súvislosti s vašou účasťou na Projekte spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:
• identifikačné údaje účastníkov projektu (prípadne aj ich zákonných zástupcov): a to najmä vaše meno, priezvisko, dátum narodenia;
• kontaktné údaje účastníkov projektu (prípadne aj ich zákonných zástupcov): a to najmä e mailovú adresu;
• údaje o fyzickej charakteristike účastníkov Projektu: najmä údaje o vašom pohlaví, ak sa ich rozhodnete uviesť;
• informácie o zaradení účastníkov Projektu do cieľovej skupiny: teda údaj o tom, či ste žiakom alebo študentom, pedagógom, zamestnancom alebo osobou so záujmom o zlepšenie svojich digitálnych zručností;
• údaje súvisiace so zaradením: v prípade študentov, žiakov informácie o ich škole, ročníku a triede/skupine, v prípade pedagógov informácie o ich škole a triede/skupine, v prípade zamestnancov a osôb so záujmom o zlepšenie svojich digitálnych zručností informácie o krajine ich pôvodu, najvyššom dosiahnutom vzdelaní, organizácii a oddelení/skupine (ak je to relevantné),
• akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám o sebe poskytnete;

Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie sa nevykonáva v listinnej podobe. Spracúvanie sa vykonáva v informačnom systéme prevádzkovateľa.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

• na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
• na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
• na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

Vaše osobné údaje ste povinní poskytnúť, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Taktiež ste povinní poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzavretej medzi vami a prevádzkovateľom.

Poskytnutie vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť vašu účasť na Projekte, uzavretie zmluvy s vami a jej prípadné plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas (napr. súhlas na marketingové a propagačné účely), udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené, ani inak sankcionované.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme (čl. 21 GDPR). Digitálna koalícia v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:
test_1_page-0001.jpg

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pri výkone našej činnosti od Vás požadujeme osobné údaje, ktoré spracúvame za rôznymi účelmi a spracúvanie vykonávame na rôznych právnych základoch.

V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutá osoba nemôže byť zaradená do databázy oprávnených záujemcov o účasť v Projekte.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči vám uplatňovať.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a vy nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s nami.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov, a teda využívame na spracúvanie vašich osobných údajov právny základ podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR, sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje za podmienok určených v tomto dokumente.

KTO OKREM DIGITÁLNEJ KOALÍCIE MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, a to s preverenými a zmluvne zaviazanými externými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú pri spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Digitálnu koalíciu vytvárajú a zabezpečujú funkčné a bezpečné systémy, poskytujú softvérové alebo iné služby, ktoré sú nevyhnutné pre spracúvanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Na základe vášho súhlasu poskytneme niektoré vaše osobné údaje aj vašej škole/organizácii, a to konkrétne výsledky vašich testov v spojení s vaším menom a priezviskom. Škola/organizácia, ktorú uvediete v registračnom formulári bude môcť tieto údaje spracúvať najmä za účelom zlepšenia vzdelávacieho procesu a zvyšovania digitálnych zručností.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby, najmä:

• obchodná spoločnosť Pragmatic Mates, s.r.o., so sídlom Hodvábna 1291/1, Trebišov 075 01, IČO: 46706291, zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30061/V;
• externí dodávatelia programátorských prác a správy systému;
• spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných, auditných alebo personálnych služieb;
• poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností;
• externí poradcovia, advokáti, súdy a exekútori;
• zodpovedná osoba v zmysle GDPR;
• poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra;
• poskytovatelia cloudových služieb;
• poskytovatelia poštových služieb;
• kontrolné orgány na vnútroštátnej úrovni, pričom oprávnenými osobami na výkon kontroly alebo auditu, ako sú napríklad (i) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby alebo (ii) externé audítorské subjekty.

Ak spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov alebo dohodou spoločných prevádzkovateľov a aby boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS, VRÁTANE PROFILOVANIA?

Nie, nedochádza.

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Nie, nedochádza.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.

[Právo na prístup] Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

[Právo na opravu] Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

[Právo na vymazanie] Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie vašich údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nemusíme vašej žiadosti vyhovieť.

[Právo na obmedzenie spracúvania] Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Môže sa napr. jednať o situácie, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné alebo že vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s ustanoveniami článku 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: (i) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo (ii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo (iii) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo (iv) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

[Právo na prenosnosť údajov] Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, máte právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

[Právo namietať] Ak sa spracúvanie zakladá na našich oprávnených záujmoch (podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, okrem situácie, ak (i) preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

[Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním] Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

[Právo odvolať súhlas] Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Ak v konkrétnych prípadoch spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

[Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany] Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

PODNETY OHĽADOM POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti.

Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom) alebo vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.

Ak Digitálna koalícia nebude príslušná na posúdenie vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia vašej žiadosti spojenej s výkonom vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.

Ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení

a) účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Digitálna koalícia. Digitálna koalícia môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27 Zákona o ochrane osobných údajov; ustanovenie § 18 Zákona o ochrane osobných údajov tým nie je dotknuté. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na Digitálnu koalíciu kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára na to určeného a nachádzajúceho sa na webovej stránke.

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Táto verzia bola vydaná dňa 5.4.2024