IT Fitness Test

Záverečná správa IT Fitness test 2022

Záverečnú správu z IT Fitness Testu 2022 si môžete stiahnuť TU

IT Fitness Test bol po prvýkrát v histórii v 4 krajinách a 5 jazykoch, prekročil hranicu 100-tisíc respondentov

Najväčšie testovanie digitálnych zručností opäť lámalo rekordy.

Prvýkrát v histórii sa konalo v štyroch krajinách, prvýkrát sa podarilo prekročiť hranicu 100-tisíc respondentov a výrazne stúpla aj úspešnosť pri oboch verziách testov. Okrem slovenčiny bol test dostupný aj v češtine, maďarčine a poľštine, bonusom bola anglická verzia.Najmladší účastníci testovania majú 7 rokov, najstaršia účastníčka z Bratislavy má 82 rokov. Najúspešnejšími účastníkmi v teste pre respondentov nad 15 rokov so stopercentnou úspešnosťou bolo 20 učiteľov, 110 študentov (75 chlapcov, 35 dievčat) a 13 zamestnancov z mimoškolského prostredia.

Rekordný počet respondentov sa podarilo dosiahnuť vďaka podpore Vyšehradského fondu a pilotnému zapojeniu krajín Vyšehradskej skupiny.

Najviac respondentov bolo na Slovensku (68 549), druhý najväčší počet otestovaných bol v Poľsku (30 909), v Česku sa do pilotného testovania zapojilo 8 312 ľudí a v Maďarsku 4 818.

IT Fitness Test bol tento rok rozdelený do niekoľkých fáz. Prvá, certifikačná fáza, trvala do 31. 7. a počas nej ťažšiu verziu testu pre starších ako 15 rokov na Slovensku absolvovalo celkovo 27 757 ľudís priemernou úspešnosťou 52,55 %. Oproti roku 2021 je celková úspešnosť vyššia o približne 12 %. Do testovania pre respondentov starších ako 15 rokov sa zapojili študenti z 567 škôl. Stredoškolskú verziu testu riešilo 2 549 respondentov, ktorí uviedli, že sú učiteľky alebo učitelia. Priemerná úspešnosť učiteliek/učiteľov v teste pre SŠ bola 57,39 % a v porovnaní s minulým rokom sa pedagógovia zlepšili o 5 %. Ľahšiu verziu testu pre základné školy v prvej fáze testovania vyplnilo celkovo 14 193 respondentov vo veku 7 – 16 rokov. Priemerná úspešnosť v tejto vekovej kategórii dosiahla 55,03 % a oproti roku 2021 sa žiaci základných škôl zlepšili o 15 %. Na testovaní pre ZŠ so žiakmi vo veku 7 až 16 rokov sa zúčastnilo 701 škôl.

Do druhej, necertifikačnej fázy testovania, ktorá trvala do 31. 10., sa na Slovensku zapojilo 16 501 respondentov (test pre stredné školy) a 10 098 respondentov (test pre základné školy). Autori tento rok vidia zlepšenie v základných zručnostiach a poznatkoch, ale aj v ich prepojení s praxou. Podľa nich je potrebné sústrediť viac úsilia na prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami a skúsenosťami. Odborníci, ktorí test pripravovali, ďalej konštatujú, že výrazné zlepšenie žiaci a študenti dosiahli v úlohách venovaných kybernetickej bezpečnosti. Pripisujú to faktu, že na školách sa tejto téme venuje oveľa väčší priestor. Rozdiely v úspešnostiach medzi jednotlivými kategóriami sú však podľa autorov testu veľmi veľké a výrazné nedostatky majú žiaci a študenti v práci s kancelárskymi nástrojmi, ale aj v porozumení a práci so štruktúrovanými údajmi, či v práci s tabuľkami a grafmi. Javí sa, že žiaci majú v tejto oblasti málo praktických skúseností a tiež, že málo rozumejú štruktúre textového dokumentu. Žiaci a študenti majú problémy so správnym vyhodnotením čítaného textu. Rezervy majú tiež v práci so sociálnymi sieťami. Autori na základe výsledkov testu tvrdia, že mladí ľudia sú skôr pasívnymi konzumentmi obsahu. Nedokážu správne vyhodnotiť a porozumieť kontextu a štruktúre informácií na sociálnych sieťach. Z tohtoročného testovania je vidieť, že v zručnostiach, ktoré sa testujú častejšie sa žiaci a študenti medziročne mierne zlepšili. Výraznejšie sa ukazujú rozdiely v digitálnych kompetenciách žiakov, zrejme na to vplýva aj rôzna kvalita výučby informatiky na školách. Podľa odborníkov sa naďalej treba venovať rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti.

„To, že IT Fitness test je výborný nástroj, potvrdili aj ocenenia Európskej komisie. Vzhľadom na to, že digitálne zručnosti budú definovať budúcnosť celej EÚ a jej obyvateľov na najbližšie obdobie, sa Európska komisia rozhodla vyhlásiť budúci rok 2023 ako Európsky rok zručností. V slovenských podmienkach MIRRI SR aktuálne pracuje na dvoch dôležitých dokumentoch súvisiacich s digitalizáciou – Národnej stratégii digitálnych zručností Slovenskej republiky a súvisiacom Akčnom pláne na roky 2023 až 2026, ktorých úlohou je čo najviac priblížiť Slovensko k stanoveným európskym cieľom v oblasti digitálnych zručností do roku 2030,“ uviedol štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ján Hargaš.

„V oblasti vyučovania informatiky a práce s digitálnymi technológiami dlhodobo zápasíme s nedostatkom učiteľov a nedostatočným vybavením škôl. Veríme, že sa tieto nedostatky podarí v nasledujúcich rokoch zlepšiť, v pláne obnovy sú finančné prostriedky vyčlenené na vybavenie škôl digitálnymi technológiami, v kurikulárnej reforme sa má zlepšiť aj kurikulum pre vyučovanie informatiky a ministerstvo školstva sa bude snažiť aj o zmeny v platoch učiteľov, aby sme prilákali do škôl kvalifikovaných pedagógov,” konštatoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ján Horecký.

„Veľmi ma teší, že IT Fitness Test sa stáva skutočným európskym nástrojom na testovanie IKT zručností nielen na Slovensku, ale aj v krajinách V4. Poskytuje nám tak užitočný obraz o tom, ako je na tom v tejto oblasti Slovensko v porovnaní so svojimi susedmi. V celoeurópskom rebríčku Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti je Slovensko na 23. mieste z 27. Index ukazuje, že krajina síce dosiahla určitý pokrok vo všetkých oblastiach, zlepšenia však nie sú dostatočné na to, aby Slovensko udržalo krok s priemerom EÚ. Ukazuje sa, že je potrebné zlepšiť najmä digitálne zručnosti celého obyvateľstva, od žiakov základných škôl až po dospelých. Pevne verím, že aj vďaka IT Fitness Testu si na Slovensku nastavíme zrkadlo a dokážeme identifikovať tie oblasti, v ktorých je potrebné najviac pridať. Digitálne zručnosti sú totiž kľúčové pri zvládaní už prebiehajúcej digitálnej transformácie, ktorú už dnes denne všetci zažívame na vlastnej koži,“ vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

„Zapojením partnerských IT združení z Poľska, Maďarska a Českej republiky, ktorým sa podarilo úspešný projekt zo Slovenska rozbehnúť vo svojich krajinách, sme dokázali, že IT Fitness Test je výborný a škálovateľný projekt. Som presvedčený, že absolventi testu ako aj školy zapracujú na tom, aby si medzery v digitálnych zručnostiach, ktoré test odhalil, odstránili a boli plne digitálnymi a pripravenými na život, pracovné a aj osobné úspechy,“ uviedol predseda Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

„Testovanie úrovne zručností je pre nás len prvým krokom. Je nevyhnutné, aby za ním nasledovali konkrétne odporúčania smerujúce ľudí k vzdelávacím aktivitám, ktoré im pomôžu ich zručnosti zlepšiť a hlavne ich uplatniť v praxi. Spoločnosť Microsoft sa zaviazala, že v nasledujúcich troch rokoch poskytne bezplatný prístup k základným a pokročilým digitálnym zručnostiam 500 000 ľuďom v Českej republike a na Slovensku. Zameriavame sa na jednotlivcov, učiteľov a študentov, verejnú správu a podnikový sektor. Na slovenský trh prinášame moderný prepracovaný systém tréningov a školení, množstvo študijných materiálov a certifikácie. Naša snaha smeruje k tomu, aby sme Slovensku pomohli urýchliť rozvoj digitálnych zručností vo všetkých profesiách,“ povedala riaditeľka pre oblasť vzdelávania zo spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko Marcela Havrilová.