IT Fitness Test

Statut soutěže

Tento statut upravuje pravidla soutěže doprovázející testování IT dovedností s názvem „IT Fitness Test 2024 V4“ (dále jen „IT Fitness Test“), jenž je umístěn na webové stránce www.itfitness.eu (dále jen „Soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně určeny podmínky soutěže, a to zejména podmínky účasti v Soutěži, práva a povinnosti účastníků a pravidla pro určení vítězů soutěže (dále jen „Statut“).

I. VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem Soutěže je Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z.s., se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 106 84 271, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, pod spisovou značkou L 74638 (dále jen „AAVIT“).

II. CÍL SOUTĚŽE

 1. Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace IT Fitness Testu pořádaným AAVIT a osvěta v oblasti zlepšování digitálních dovedností a kompetencí občanů České republiky.

III. TRVÁNÍ SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá v období od 16. 4. 2024 do 31. 10. 2024. (dále jen „Období trvání soutěže“) s následným vylosováním výherců, které se uskuteční nejpozději 20.12.2024 a předáním cen.

IV. OSOBY OPRÁVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SOUTĚŽE

 1. Soutěž se uskutečňuje na území České republiky.

 2. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo se zapojí do IT Fitness Testu a vyplní celý IT Fitness Test (dále jen „Účastník“)

V. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Do Soutěže se Účastník soutěže může přihlásit, resp. zapojit následujícím způsobem:
  a) Účastník Soutěže se zaregistruje na webové stránce www.itfitness.eu/cs;
  b) při registraci zadá pravdivě všechny osobní údaje; fiktivní a smyšlené osoby nebudou do slosování o věcné ceny zařazeny;
  c) vyplním celého IT Fitness Testu – test pro základní školy nebo test pro střední/vysoké školy;
  d) na e-mail, který zadal při registraci Účastník obdrží certifikát s výsledkem testování.

 2. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce ve smyslu § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

 3. Test a registrační formulář jsou společné jak pro účast v Soutěži, tak pro účast v projektu IT Fitness Test. Pro účast v Soutěži je třeba v rámci registračního formuláře zaškrtnout zaškrtávací pole vyjadřující zájem o účast v Soutěži.

 4. Každý Účastník se může do Soutěže zapojit jen jednou během celého trvání Soutěže.

 5. Do slosování bude zařazen každý Účastník, který se v Období trvání soutěže zapojí do Soutěže způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku Statutu a je oprávněnou osobou podle odstavce 1 a 2 tohoto článku Statutu.

 6. Do slosování o výhry pro žáky základních a středních škol dle článku VI odst. 1 písm. 1 písm. a) a odst. 1 písm. b) tohoto Statutu předají všichni respondenti, kteří v registračním profilu zadají, že jsou žáky na základní nebo střední škole a zadají školu, kterou navštěvují a v testu dosáhli výsledku minimálně 50 %.

 7. Seznam výher pro všechny kategorie je uveden v článku VI tohoto Statutu.

 8. Výherci budou vylosováni na základě náhodného slosování výsledků na neveřejném slosování pod nezávislé třetí osoby a dvou zaměstnanců AAVIT v jeho sídle. Losování výherců se uskuteční nejpozději 20.12.2024.

 9. Úrovně certifikace/úspěšnosti IT Fitness Testu:

uspesnost.png

 1. Potvrzením o zařazení do slosování je získán certifikát o úspěšném a ukončeném vyplnění IT Fitness Testu.

 2. Vzor certifikátu IT Fitness Test, který obdrží Účastník na svůj e-mail:

CZ POZADIE (1).png

VI. VÝHRY, ICH OZNÁMENIE A ODOVZDANIE

 1. Výhry v súťaži sú nasledovné:

a) Ceny pro kategorii žáků základních škol, kteří vyplnili test pro základní školy:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

b) Ceny pro kategorii žáků středních škol, kteří vyplnili test pro střední a vysoké školy:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

c) Ceny pro kategorii učitelů základních škol:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

d) Ceny pro kategorii učitelů středních škol:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

e) Ceny pro kategorii tříd základních škol:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

f) Ceny pro kategorii tříd středních škol:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

g) Ceny pro kategorii základních škol:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

h) Ceny pro kategorii středních škol:
• Budou zveřejněny v následujících týdnech.

 1. Výherce konkrétní kategorie Soutěže bude o získání výhry seznámen nejpozději do 14 pracovních dnů od termínu losování, resp. určení výherce, a to prostřednictvím e-mailu, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Vítězné školy budou kontaktovány telefonicky nebo e-mailem.

 2. AAVIT zašle výhry jednotlivým výhercům Soutěže nejpozději do 40 pracovních dnů, a to na adresu oznámenou příslušným výhercem na základě oznámení o výhře zaslaného AAVIT, ve smyslu odstavce 2 tohoto článku Statutu. Výherce Soutěže je povinen zaslat adresu pro zaslání výhry nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení o výhře.

 3. Pokud výherce výhru odmítne nebo nepotvrdí její přijetí do 10 pracovních dnů od doručení výzvy nebo zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrní lhůtě určené poštou, ztrácí nárok na výhru a výhra se přesouvá ve prospěch náhradníka, který bude vylosován. Na každou výhru bude vylosováno 3 náhradníků. Pokud výhru nepřebere ani žádný z náhradníků, výhra propadá ve prospěch AAVIT, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany AAVIT.

 4. Na výhru nemá Účastník právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou. Výsledky Soutěže jsou konečné. Účastníci Soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci Soutěže také berou na vědomí, že výhru nelze vyměnit za jinou výhru ani požadovat vydání jiné výhry, než je výhra uvedená v odstavci 1 tohoto článku Statutu.

 5. Pokud byl Účastník již vylosován jako výherce jedné z výher, je automaticky vyloučen z dalších slosování o další z cen Soutěže.

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 1. AAVIT, jakož i osoby jemu blízké, ve smyslu § 22 Občanského zákoníku, jsou z účasti na Soutěži vyloučeni.

 2. AAVIT si vyhrazuje právo Soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky Soutěže, prohlásit oznámení o výhře zaslané výhercem za neplatné nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast v Soutěži tím Účastníkem Soutěže, který se účastní Soutěže v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s tímto Statutem, resp. s obecně závaznými právními předpisy.

 3. AAVIT neodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl nesprávné údaje. AAVIT neodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra doručena, s výjimkou důvodů na straně AAVIT.

 4. AAVIT si vyhrazuje právo na změnu cen v případě jejich nedostupnosti na trhu. Náhradní cena bude ve stejné nebo vyšší ceně jako cena původní.

 5. AAVIT nehradí Účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich Účastí v soutěži.

 6. Účastí v Soutěži projevuje každý její Účastník souhlas s pravidly s tím, že AAVIT je oprávněn zveřejnit jména (v podobě jméno a první písmeno příjmení), resp. jiné svěřené informace o výhercích ve sdělovacích prostředcích, jakož i tyto použít k reklamním a propagačním účelům AAVIT, a to bez nároku Účastníka Soutěže na jakoukoliv odměnu.

VIII. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Podle dotčených ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při ochraně osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) poskytuje AAVIT jako provozovatel Účastníkům jako dotčeným osobám informace o účelu zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje určeny.

 2. [Co jsou osobní údaje] Za osobní údaje se považují jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako jsou například jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, datum narození apod.

 3. [Kontaktní údaje provozovatele] Účastníci mohou AAVIT v případě jakýchkoliv otázek či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů kontaktovat písemně, emailem nebo telefonicky s použitím následujících kontaktních údajů:

  Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z.s.
  Branická 26/43
  147 00 Braník, Praha
  Česká republika
  E mail: [email protected]
  Kontakt na odpovědnou osobu: [email protected]

 4. [Ochrana osob mladších 16 let] Máte-li méně než 16 let, požádejte prosím dříve, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje o sobě nebo o zákonných zástupcích, své zákonné zástupce o udělení souhlasu. Bez udělení takového souhlasu nejste oprávněni nám vaše osobní údaje poskytnout.

 5. [Kategorie zpracovávaných osobních údajů] V souvislosti s účastí v soutěži AAVIT zpracovává o Účastnících zejména následující kategorie osobních údajů:
  a) identifikační údaje: jméno a příjmení, tituly a datum narozen;
  b) kkontaktní údaje: e-mail;
  c) údaje o fyzické charakteristice: údaje o pohlaví Účastníka, pokud se je rozhodne uvést;
  d) údaje o zařazení: informace o tom, zda je Účastník student/žák, pedagog, zaměstnanec, nebo osoba se zájmem o zlepšení svých digitálních dovedností;
  e) údaje související se zařazením: v případě studentů, žáků informace o jejich škole, ročníku a třídě/skupině, v případě pedagogů informace o jejich škole a třídě/skupině, v případě zaměstnanců a zvědavých informace o zemi, nejvyšším dosaženém vzdělání, organizaci a oddělení/ skupině;
  f) údaje o účasti v soutěži: údaje týkající se účasti v Soutěži a splnění podmínek Soutěže;
  g) osobní podoba: v případě výherců soutěže i fotografie a audiovizuální záznamy (filmy, videozáznamy a živé přenosy) dotčené osoby, včetně jejích osobních projevů a identifikace.

Ve všech případech se jedná o obecnou kategorii osobních údajů.

 1. [Účel zpracování] Účelem zpracování osobních údajů je:
  a) správa vztahu mezi AAVIT a Účastníkem Soutěže v souladu s ustanoveními tohoto Statutu, včetně propagace výsledku Soutěže a jejích výherců jako nejúspěšnějších Účastníků testu spočívající v uveřejnění jména výherce (uvedením jména a prvního písmena příjmení), podobizny, resp. jiných poskytnutých informací o výhercích ve sdělovacích prostředcích;
  b) plnění zákonných povinností v souvislosti s účastí v Soutěži (např. daňové a účetní povinnosti, plnění povinností ve vztahu k dotčené osobě).

 2. [Právní základ zpracování] AAVIT získává osobní údaje přímo od Účastníků na základě jejich souhlasu uděleného ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) GDPR. Udělení souhlasu je dobrovolné a Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu není zpoplatněno ani jinak sankcionováno.

 3. Právním základem zpracování může být i plnění zákonných povinností AAVIT, ve smyslu ustanovení článku 6, odst. 1 písm. c) GDPR. Jedná se například o zákonné požadavky týkající se vedení účetnictví, vyřizování agendy dotčených osob ve smyslu GDPR, nebo o požadavky jiných právních předpisů.

 4. [Doba zpracování] Ve vztahu k účelům zpracování, jejichž právním základem je souhlas Účastníka, AAVIT uchovává osobní údaje po dobu trvání Soutěže (resp. do splnění závazků z ní vyplývajících). Ve vztahu k účelům zpracování, jejichž právním základem je plnění zákonných povinností AAVIT, uchovává AAVIT osobní údaje po dobu vyžadovanou právními předpisy pro splnění těchto povinností, maximálně však po dobu 10 let.

 5. [Povinnost poskytnout osobní údaje] Účastník není povinen poskytnout AAVIT své osobní údaje, avšak jejich poskytnutí představuje nezbytný předpoklad účasti v Soutěži s ohledem na potřebu úpravy vzájemných práv a povinností AAVIT a Účastníka a na potenciální udělení výhry výherci. Pokud dotyčná osoba neposkytne AAVIT potřebné osobní údaje, nemůže být zařazena mezi Účastníky soutěže.

 6. [Udělení souhlasu a platnost souhlasu po dobu trvání soutěže je nezbytnou podmínkou pro Účast v soutěži] Udělení souhlasu s účastí v Soutěži organizované AAVIT, ve smyslu podmínek tohoto Statutu, je podmínkou pro účast v Soutěži. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže znamená, že AAVIT přestane bezodkladně zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby a dotyčná osoba bude vyřazena z Účastníků Soutěže pro nesplnění podmínek tohoto Statutu.

 7. [Přístup jiných osob k osobním údajům] AAVIT neposkytuje ani neplánuje poskytovat osobní údaje Účastníků jiným příjemcům. AAVIT je však povinna poskytnout osobní údaje orgánům veřejné moci v případě výkonu jejich zákonných oprávnění podle příslušných zvláštních zákonů (např. vyšetřování policie, provádění finanční a administrativní kontroly apod.), které však nemají postavení příjemců ve smyslu GDPR.

 8. V souvislosti s plněním zákonných povinností AAVIT jsou, resp. mohou být příjemci osobních údajů Účastníků i subjekty určené právními předpisy, zejména daňový úřad, orgány státní správy a veřejné moci k výkonu kontroly a dozoru, soudy a orgány činné v trestním řízení.

 9. Mezi příjemce osobních údajů Účastníků mohou patřit i jiné osoby (v pozici zprostředkovatele nebo samostatného provozovatele), a to například:
  a) poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb;
  b) externí dodavatelé programátorských prací a správy systému;
  c) společnosti, které jsou externími dodavateli účetních nebo auditních služeb;
  d) poskytovatelé služeb v oblasti marketingových činností;
  e) externí poradci, advokáti, soudy a exekutoři;
  f) odpovědná osoba ve smyslu GDPR;
  g) společnosti poskytující služby registratury a archivnictví;
  h) poskytovatelé hostingu, služeb datového centra nebo cloudových služeb;
  i) kontrolní orgány.

 10. Pokud AAVIT zpracovává osobní údaje prostřednictvím zprostředkovatelů jako zvláštní kategorie příjemců osobních údajů, dbá na to, aby postupovali v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami dohodnutými ve smlouvě o zpracování osobních údajů nebo v dohodě společných provozovatelů, aby byli vázáni mlčenlivostí a chránili osobní údaje Účastníků v souladu s požadavky GDPR.

 11. [Automatizované rozhodování] AAVIT v rámci svých procesů nevyužívá informační systémy s implementovanými technologiemi automatizovaného rozhodování včetně profilování.

 12. [Přenos údajů do třetích zemí] AAVIT nezamýšlí přenášet osobní údaje Účastníků do třetích zemí.

 13. [Právo na přístup] Účastník má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm má AAVIT k dispozici, jakož i na informace o tom, jak je používá. Ve většině případů AAVIT tyto informace poskytne v písemné listinné podobě, nebude-li Účastník požadovat jinak. Pokud Účastník požádá o poskytnutí údajů elektronicky, budou mu poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

 14. [Právo na opravu] AAVIT přijímá přiměřená opatření, aby zajistil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o něm má AAVIT k dispozici. Účastník může AAVIT požádat o úpravu, opravu, aktualizaci nebo doplnění těchto údajů; takové žádosti AAVIT vyhoví bezodkladně.

 15. [Právo na vymazání] Účastník má za určitých okolností právo požádat AAVIT o vymazání svých osobních údajů. Například v případě, že získané osobní údaje již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování, nebo odvolá-li svůj souhlas s jejich zpracováním. Toto právo je však třeba vykládat z pohledu všech relevantních okolností. Například, je-li zpracování osobních údajů potřebné ke splnění zákonné povinnosti AAVIT, nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování jeho právních nároků, nemusí AAVIT žádosti vyhovět.

 16. [Právo na omezení zpracování] Účastník má za určitých okolností právo požádat AAVIT, aby přestala používat jeho osobní údaje. Jde například o situace, kdy si Účastník myslí, že jeho osobní údaje, které má AAVIT k dispozici, jsou nepřesné nebo je již nepotřebuje využívat. Pokud bude zpracování omezeno v souladu s ustanoveními čl. 18 odst. 1 písm. 1 GDPR, osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají (i) pouze se souhlasem dotyčné osoby, nebo (ii) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo (iii) na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo (iv) z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

 17. [Právo na přenosnost údajů] Účastník má za určitých okolností právo požádat AAVIT o přenos osobních údajů, které mu poskytl, na jinou třetí stranu. Zakládá-li se zpracování na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovanými prostředky, má Účastník právo získat osobní údaje, které AAVIT poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje k dalšímu provozovateli. Pokud je to technicky možné, má Účastník právo na přenos údajů přímo od jednoho provozovatele k druhému.

 18. [Právo namítat] Pokud by se zpracování zakládalo na oprávněných zájmech AAVIT (podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), má Účastník právo kdykoli namítat z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací proti takovému zpracování osobních údajů, které se ho týká, včetně namítnutí proti profilování založenému na uvedených zájmech. V takovém případě nesmí AAVIT dále zpracovávat osobní údaje Účastníka, kromě situace, kdy (i) prokáže nezbytné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Účastníka jako dotčené osoby, nebo (ii) důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Pokud Účastník namítá proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem, osobní údaje se již pro takové účely nesmějí zpracovávat.

 19. [Práva související s automatizovaným rozhodováním] Účastník má právo odmítnout automatizované rozhodování včetně profilování, ze kterého pro něj plyne právní nebo podobný významný výsledek.

 20. [Právo odvolat souhlas] Účastník má právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním osobních údajů.

 21. [Právo podat stížnost nebo domáhat se soudní ochrany] Účastník má právo kdykoliv podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 22. [Podněty] Účastník může žádosti o výkon práva dotčené osoby zasílat AAVIT elektronicky nebo písemně na výše uvedené kontaktní údaje odpovědné osoby. Tímto postupem není dotčeno právo Účastníka odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoli odvolat.

 23. Účastník by měl v takové žádosti uvést své identifikační údaje, vysvětlit, jaké právo si uplatňuje, resp. jakých účelů a údajů se žádost týká. Je-li žádost Účastníka nepřesná, má AAVIT právo požádat jej o upřesnění.

 24. AAVIT se bude zabývat každou žádostí Účastníka o výkon práva dotčené osoby a bude ji zkoumat z hlediska právní úpravy a interní politiky pro vyřizování podnětů dotčených osob. Každá žádost bude individuálně a kompetentně posouzena ze strany AAVIT a bude Účastníka o výsledku informovat vždy nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Nebude-li AAVIT příslušný k posouzení žádosti Účastníka, neprodleně postoupí jeho žádost příslušnému provozovateli.

 25. AAVIT může Účastníka při vyřizování jeho žádosti o výkon práva dotčené osoby požádat o důvěryhodné ověření jeho totožnosti, a to zejména v případě, že budou existovat pochybnosti o jeho identitě, a to s ohledem na povinnost AAVIT zabránit poskytnutí osobních údajů Účastníka jiné osobě.

 26. Vyřízení žádosti o výkon práva dotyčné osoby je bezplatné, avšak je-li žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje, je AAVIT oprávněn účtovat si za její vyřízení přiměřený poplatek zohledňující přiměřené administrativní náklady.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento Statut je zveřejněn na webové stránce www.itfitness.eu/cs a fyzicky dostupný v tištěné podobě u Organizátora soutěže.

 2. Účastí v Soutěži vyjadřuje každý Účastník svůj souhlas s tímto Statutem a pravidly Soutěže uvedenými v tomto Statutu. Každý Účastník v Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tímto Statutem.

 3. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu AAVIT, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek soutěže po jejím vyhlášení.

 4. Tento Statut může být změněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu nebo formou zveřejnění nového znění Statutu, který v plném rozsahu nahradí staré znění Statutu.

 5. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárním zástupcem AAVIT.

Za Organizátora:

Jaromír Hanzal, ředitel
Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z.s.