Ochrana osobních údajů

Informace o marketingovém zpracování osobních údajů

tento dokument obsahuje podrobnější informace související s poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a pomůže Vám s jeho plným pochopením. Text vychází z požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. „GDPR“).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Pod pojmem „správce“ rozumíme osobu, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. Udělíte-li nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. za účelem možnosti kontaktovat Vás s obchodními nabídkami, které se týkají činností níže uvedené společnosti, pak tzv. správcem Vašich osobních údajů bude společnost, kterou označujeme jako Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky so sídlom Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika vzniklo na podporu činnosti a plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície dňa 9. 12. 2019.
Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR eviduje Váš zájem o testování a vyhodnocení a analýzu IT Fitness Testu, které poslouží ke zlepšování digitálních a IT dovedností veřejnosti a také Váš zájem dostávat novinky a aktuální informace o IT Fitness Testu.

Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR proto zpracovává osobní údaje týkající se Vaší osoby v následujícím rozsahu:
1. jméno a příjmení;
2. e-mailová adresa;
3. telefonní číslo;
(údaje uvedené v bodech 1. až 3. dále jen „Osobní údaje“).

2. Identifikační a kontaktní údaje zpracovatele

Správce a zpracovatel Osobních údajů, jehož jménem se Osobní údaje zpracovávají, je sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, Registrace: Registr zájmových sdružení právnických osob, vedený Okresním úřadem Bratislava, registrační číslo OU-BA-OVVSI-2019/140232, Sídlo: Cukrová 22 /14, 813 39 Bratislava-Staré Město, Slovenská republika, Statutární orgán: Ing. Mário Lelovský - předseda předsednictva, Andrej Bederka - člen předsednictva, PhDr. Radoslav Repa - člen předsednictva, IČO: 52828123.2.

3. Jaké jsou účely zpracování Vašich Osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, jako správce a zpracovatel, Vaše Osobní údaje ve Vámi poskytnutém rozsahu zpracovává pro následující účely:

a) za účelem vyhodnocení testování prostřednictvím IT Fitness Testu a analýzy výsledků testování, které poslouží ke zlepšování digitálních a IT dovedností veřejnosti,

b) za účelem přímého marketingu, k informování respondentů, jako dotčených osob, týkajících se IT Fitness Testu a k oslovování respondentů s dalšími marketingovými nabídkami správce a zpracovatele, tj. sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR prostřednictvím directmailu, adresných nabídek, resp. jinou vhodnou formou. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR) nebo souhlas, v případě, že respondent poskytne emailovou adresu a vyjádří souhlas se zpracováním svých Osobních údajů za účelem zaslání vyhodnocení IT Fitness Testu 2022 a marketingových informací ze strany Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR);

c) za účelem plnění povinností sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, jako správce a zpracovatele, podle příslušných právních předpisů, například povinností týkajících se ochrany spotřebitele na vnitřním trhu. Právním základem zpracování Osobních údajů je plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR);

d) statistické účely, pro účel kombinování Osobních údajů s údaji ostatních respondentů za účelem vytvoření zpráv, které pomáhají zlepšit úroveň digitálních a IT dovedností veřejnosti pro analýzu Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, jako správce, za dodržení technických a organizačních opatření s cílem zajistit dodržování zásady minimalizace údajů. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je tedy kompatibilní další zpracování Osobních údajů (čl. 5 odst. 1 písm. b) ve spojení s či. 1 Nařízení GDPR);

e) účel vedení evidence žádostí dotčených osob a jejich vyřizování správcem a zpracovatelem tj. sdružením Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR. Právním základem zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

4. Skupiny dotčených osob

Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, jako správce a zpracovatel, zpracovává Osobní údaje pro účely vyhodnocení a analýzy výsledků IT Fitness Testu, které poslouží ke zlepšování digitálních a IT dovedností veřejnosti a přímého marketingu týkající se respondentů, jako dotčených osob, u nichž Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR eviduje, že projevily zájem o testování prostřednictvím IT Fitness Testu.

5. Oprávněné zájmy, které sleduje sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR

Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR svůj oprávněný zájem spatřuje v možnosti seznámit respondenty s výsledkem IT Fitness Testu a s novými informacemi týkajícími se IT Fitness Testu.
Právním základem zpracování Osobních údajů jménem Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR na vyhodnocení a analýzu testování IT Fitness Testu a pro účel přímého marketingu je tak oprávněný zájem Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, a to podle příslušného článku Nařízení GDPR a příslušného ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, za předpokladu, že v daném případě nad takovým zájmem Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, které vyžadují ochranu Osobních údajů.
Pokud nemáte zájem dostávat novinky a aktuální informace týkající se IT Fitness Testu jako dotčená osoba, můžete kdykoli a bezplatně uplatnit námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR jako správcem a zpracovatelem, a to zejména následujícími způsoby:

a) kdykoliv a bezplatně kliknutím na příslušný link nacházející se ve vyhodnocení testování, resp. newsletteru,

b) prostřednictvím telefonní linky na telefonním čísle +421 905 606 620;

c) prostřednictvím e-mailu: tajomnik@digitalnakoalicia.sk;

d) poštou na adresu sídla združenia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SROV.
Pokud budete vznášet námitku vůči zpracování Osobních údajů za účelem vyhodnocení a analýzy testování IT Fitness Testu a přímého marketingu, Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR již nebude Vaše Osobní údaje dále zpracovávat, a v tom důsledku nebudete dostávat žádné informace o IT Fitness Testu ze strany sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR

6. Poučení o tom, zda je Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů dobrovolný nebo povinný

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich Osobních údajů pro marketingové účely, tj. za účelem možnosti kontaktovat Vás s obchodními nabídkami, které se týkají činnosti Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR je zcela dobrovolné.
V případě zájmu dotčené osoby na tom, aby mu sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR zasílala vyhodnocení a analýzu testování výsledků IT Fitness Testu a marketingové informace, je dotčená osoba povinna poskytnout sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, jako správci s zpracovateli, alespoň svou e-mailovou adresu a udělit souhlas se zpracováním svých Osobních údajů za účelem vyhodnocení IT Fitness Testu a přímého marketingu, jinak není možné přihlásit se k testování IT Fitness Testu a k odběru novinek a marketingových informací zasílaných sdružením Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR.

7. Příjemci Vašich Osobních údajů

Předpokládá se, že Osobní údaje zpracovávané jménem Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání ČR, jakožto správce a zpracovatele, za účelem vyhodnocení a analýzy testování IT Fitness Testu a přímého marketingu budou poskytnuty následujícím příjemcům:

a) sdružení Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR, Registrace: Rejstřík zájmových sdružení právnických osob, vedený Okresním úřadem Bratislava, registrační číslo OU-BA-OVVSI-2019/140232, Sídlo: Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Město , Slovenská republika, Statutární orgán: Ing. Mário Lelovský - předseda předsednictva, Andrej Bederka - člen předsednictva, PhDr. Radoslav Repa - člen předsednictva, IČO: 52828123,

b) sdružení IT asociace Slovenska, Registrace: Rejstřík zájmových sdružení právnických osob, vedený Okresním úřadem Bratislava, registrační číslo: OVVS 945/99, Adresa: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Statutární orgán: Emil Fitoš, prezident Mário , první viceprezident, IČO: 31 801 412;

c) společnosti SCR design s.r.o., se sídlem Skuteckého 115/1, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 668 619, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 16204/S;

d) společnosti SCR interactive s.r.o. se sídlem Skuteckého 115/1 974 01 Banská Bystrica, IČ: 36682781, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 12127/S;

e) společnosti Pragmatic Mates, s.r.o., se sídlem Hedvábna 1291/1, Trebišov 075 01, IČ: 46706291, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Košice I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 30061/V,

f) Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a školství Slovenské republiky, se sídlem: Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381.

8. Doba uchovávání Osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány do doby, dokud nepomine účel zpracování Osobních údajů, na který byly získány, nejpozději však do doby, kdy nebude dán právní základ pro zpracování Osobních údajů dle Nařízení GDPR a Zákona o ochraně osobních údajů.

9. Informace týkající se automatizovaného individuálního rozhodování

Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR jako správce a zpracovatel, při zpracování Osobních údajů nevyužívá žádný z postupů automatizovaného individuálního rozhodování, ani profilování.

10. Informace o dalších právech respondentů, jako dotčených osob, podle platných a účinných právních předpisů a informace o postupech výkonu práv respondentů, jako dotčených osob, podle ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů

Pokud jde o Vaše Osobní údaje, máte následující práva:
- Právo na přístup – můžete Národní koalici pro digitální dovednosti a povolání SR požádat o přístup k Osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
- Právo na opravu – můžete Národní koalici pro digitální dovednosti a povolání SR požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních Osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
- Právo na výmaz – můžete Národní koalici pro digitální dovednosti a povolání SR požádat, abychom vymazali Vaše Osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše Osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c) vznesl/a jste námitku proti tomu, být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich Osobních údajů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d) Vaše Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) Vaše Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

  • Právo na omezení zpracování – můžete Národní koalici pro digitální dovednosti a povolání SR požádat, aby omezila zpracování Vašich Osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) popřel/a jste přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Osobních údajů ověřit;

b) zpracování Vašich Osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

c) již Osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, pro které jsme je získali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společných správců / společného správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytl/a Národní koalici pro digitální dovednosti a povolání SR, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  • Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat na uvedených kontaktech v čl. 5 tohoto dokumentu.
  • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů u Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání SR pro účely přímého marketingu.
  • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

11. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 5 tohoto dokumentu.