IT Fitness Test

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JSME?

Národní koalice pro digitální dovednosti a profese Slovenské republiky je zájmové sdružení právnických osob založené dne 09. 12. 2019, se sídlem Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob Okresního úřadu Bratislava (dále jen “Digitální koalice”).

V souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) vám Digitální koalice jako správce tímto poskytuje jako subjektu údajů informace o účelu zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje určeny, a to i v případě, že osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

Je nutné, abyste se s těmito informacemi seznámili, abyste jim porozuměli, a to nejpozději při shromažďování vašich osobních údajů.

Digitální koalice je národní iniciativa iniciovaná Evropskou komisí v rámci politiky Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Cílem Digitální koalice je zejména zlepšit digitální dovednosti u všech skupin obyvatelstva na Slovensku, připravit se na digitální transformaci ve všech sektorech a odvětvích hospodářství, ve veřejné správě a místní samosprávě, podpořit technologické inovace atd.

Digitální koalice realizuje projekt IT Fitness Test, jehož cílem je otestovat digitální dovednosti především žáků základních, středních a vysokých škol, ale také učitelů, zaměstnanců firem a všech zájemců, a vyhodnotit a analyzovat IT Fitness Test s cílem zlepšit digitální a IT dovednosti veřejnosti (dále jen “Projekt”).

Projekt je určen především pro definované cílové skupiny a pro osoby, které mají zájem rozvíjet své digitální dovednosti. Účastníci musí Digitální koalici prokázat, že splňují kritéria pro účast v projektu, a to registrací v elektronické testovací platformě. Bez registrace (ověření splnění kritérií) není možné se testování a školení v rámci Projektu zúčastnit. Na základě tohoto oprávnění získává Digitální koalice od zájemců o školení a přístup do testovací platformy Projektu potřebné osobní údaje, které jsou povinni při registraci poskytnout v požadovaném rozsahu. V opačném případě nebude možné ověřit splnění kritérií pro žádnou z cílových skupin Projektu.

TRVALÝ ZÁVAZEK K OCHRANĚ SOUKROMÍ

Respektujeme soukromí všech osob, jejichž osobní údaje zpracováváme v rámci naší činnosti, a proto se zavazujeme chránit vaše soukromí a zodpovědně zacházet se všemi informacemi, které o vás shromažďujeme a uchováváme.

Přečtením těchto informací berete na vědomí, že můžeme shromažďovat, používat a případně sdělovat vaše osobní údaje jiným orgánům veřejné moci a třetím stranám v rozsahu a způsobem popsaným níže.

Je pro nás důležité, abyste pochopili, proč a jak s vašimi osobními údaji nakládáme.
Proto si prosím přečtěte níže uvedené informace o tom, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a jaká jsou vaše další práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů Digitální koalicí.

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Za osobní údaje považujeme veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození atd.

Jako správce údajů můžeme vaše údaje zpracovávat pro různé účely, přičemž právní základ pro zpracování, doba zpracování a doba uchovávání se mohou lišit v závislosti na účelu zpracování.

JAKÉ JSOU NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat písemně, e-mailem nebo telefonicky na následujících kontaktních údajích:
Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa Slovenské republiky
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
E-mail: [[email protected]]
Odpovědná kontaktní osoba: [[email protected]]

Abychom posílili záruky a právní garanci vašich práv a svobod při zpracování vašich osobních údajů, jmenovali jsme odpovědnou osobu, která dohlíží na zákonnost zpracování vašich osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je kontaktním místem pro veškeré dotazy a žádosti týkající se ochrany vašich osobních údajů a pro uplatnění vašich práv. Můžete se na něj obrátit na výše uvedené e-mailové adrese nebo písemně; písemnou zprávu vždy označte “na vědomí odpovědné osobě”.

OCHRANA OSOB MLADŠÍCH 16 LET

Pokud je vám méně než 16 let, požádejte prosím své zákonné zástupce o souhlas, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje o sobě nebo svých zákonných zástupcích. Bez takového souhlasu nejste oprávněni nám své osobní údaje poskytnout.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

V souvislosti s vaší účastí v projektu IT Fitness Test zpracováváme osobní údaje subjektů údajů, které splňují kritéria jedné z cílových skupin projektu.

Mezi cílové skupiny projektu patří následující kategorie osob:
• žáci a studenti základních, středních a vysokých škol (včetně žáků a studentů z Ukrajiny) nebo jejich zákonní zástupci;
• Pedagogové;
• Zaměstnanci
• zájemci o zlepšení svých digitálních dovedností.

V souvislosti s vaší účastí v projektu zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:
• identifikační údaje účastníků projektu (a případně jejich zákonných zástupců): zejména vaše jméno, příjmení, datum narození;
• kontaktní údaje účastníků projektu (a případně jejich právních zástupců): zejména jejich e-mailovou adresu;
• údaje o fyzických charakteristikách účastníků Projektu: zejména údaje o vašem pohlaví, pokud se je rozhodnete poskytnout;
• informace o zařazení účastníků projektu do cílové skupiny: tj. zda jste žák nebo student, pedagog, zaměstnanec nebo zájemce o zlepšení svých digitálních dovedností;
• údaje týkající se klasifikace: u studentů, žáků informace o jejich škole, ročníku a třídě/skupině; u učitelů informace o jejich škole a třídě/skupině; u zaměstnanců a osob, které mají zájem o zlepšení svých digitálních dovedností, informace o jejich zemi původu, nejvyšší dosažené úrovni vzdělání, organizaci a oddělení/skupině (je-li to relevantní),
• veškeré další osobní údaje, které o sobě poskytnete;
Kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje.

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování se neprovádí v papírové podobě. Zpracování se provádí v informačním systému správce.

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, pokud není dále výslovně uvedeno jinak.

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:
• na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
• na základě smluvních a předsmluvních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
• na základě plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

Své osobní údaje jste povinni poskytnout, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce. Osobní údaje jste povinni poskytnout také v případech, kdy je jejich poskytnutí smluvním požadavkem vyplývajícím ze smlouvy uzavřené mezi vámi a správcem.

Poskytnutí vašich osobních údajů v rámci předsmluvních a smluvních vztahů je nezbytné, jinak by jejich neposkytnutí mohlo zabránit vaší účasti v projektu, uzavření smlouvy s vámi a jejímu případnému plnění.

Pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (např. souhlas pro marketingové a propagační účely), je souhlas dobrovolný. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nepodléhá poplatku ani jiné sankci.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování vašich osobních údajů na tomto základě, včetně námitky proti profilování na základě oprávněného zájmu (článek 21 GDPR). V takovém případě nesmí Digitální koalice osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami jakožto subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků

PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

CS tabulka-1.jpg

JSTE POVINNI NÁM POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Při provádění našich činností od vás vyžadujeme osobní údaje, které zpracováváme pro různé účely a na různých právních základech.

V případě neposkytnutí osobních údajů nemůže být subjekt údajů zařazen do databáze způsobilých uchazečů o účast v projektu.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmítnete své osobní údaje poskytnout, může to mít za následek vznik škody, kterou po vás můžeme požadovat.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů uzavření nebo plnění smluvního vztahu a vy nám odmítnete poskytnout své osobní údaje, může to zmařit vaši možnost uzavřít s námi závazný smluvní právní vztah.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas se zpracováním podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a máte právo použít stejný způsob, jakým jste nám souhlas udělili. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro požadované účely nikdy nepodmiňujeme tím, abyste s námi mohli vstoupit do smluvního vztahu.

Pokud nad právním základem pro zpracování vašich osobních údajů převažují naše oprávněné zájmy, a proto ke zpracování vašich osobních údajů využíváme právní základ podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, jste povinni toto zpracování přijmout, ale máte právo proti němu vznést námitku. Více informací o tomto právu naleznete v samostatné části níže.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění úkolu ve veřejném zájmu podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

KDO JINÝ NEŽ DIGITÁLNÍ KOALICE MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM DATŮM?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími třetími stranami, a to s prověřenými a smluvně zavázanými externími obchodními partnery, kteří nám pomáhají při zpracování a ochraně vašich osobních údajů. Jedná se o tzv. příjemce a zpracovatele, kteří vytvářejí a poskytují společnosti Digital Coalition funkční a bezpečné systémy, software nebo jiné služby, které jsou nezbytné pro zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely.

Vaše osobní údaje jsme povinni poskytnout také oprávněným orgánům veřejné moci v případě výkonu jejich zákonných pravomocí podle příslušných zvláštních zákonů (např. policejní vyšetřování apod.), které však nemají postavení příjemců ve smyslu GDPR.

V souvislosti s plněním zákonných povinností správce jsou nebo mohou být příjemci vašich osobních údajů subjekty určené zákonem, zejména finanční úřady, orgány státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy a orgány činné v trestním řízení.

S vaším souhlasem poskytneme některé vaše osobní údaje také vaší škole/organizaci, konkrétně vaše výsledky testů ve spojení s vaším jménem a příjmením. Škola/organizace, kterou uvedete v registračním formuláři, bude moci tyto údaje zpracovávat, zejména za účelem zkvalitnění vzdělávacího procesu a zvýšení digitálních dovedností.

V závislosti na účelu zpracování a konkrétních okolnostech mohou vaše osobní údaje získat i další osoby, zejména:

• Pragmatic Mates, s.r.o., se sídlem Hodvábna 1291/1, Trebišov 075 01, IČO: 46706291, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka č.: 30061/V;
• Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, zapsaný spolek, se sídlem na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika IČO: 106 84 271, zapsaný pod spisovou značkou L 74638 u městského soudu v Praze;
• šikovní dodavatelé programování a správy systému;
• společnosti, které outsourcují účetní, auditorské nebo personální služby;
• poskytovatelé služeb v oblasti marketingových aktivit;
• externí poradci, právníci, soudy a soudní vykonavatelé;
• odpovědnou osobou ve smyslu GDPR;
• poskytovatelé hostingu, poskytovatelé služeb datových center;
• poskytovatelé cloudových služeb;
• poskytovatelé poštovních služeb;
• kontrolní orgány na národní úrovni s osobami oprávněnými k provádění kontrol nebo auditů, jako jsou (i) Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky a jím pověřené osoby nebo (ii) externí kontrolní orgány.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím zpracovatelů jako zvláštní kategorie příjemců osobních údajů, dbáme na to, aby dodržovali platné právní předpisy a podmínky sjednané ve smlouvě o zpracování osobních údajů nebo ve smlouvě se společnými správci a aby byli vázáni mlčenlivostí a chránili vaše údaje v souladu s požadavky GDPR.

DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ S PRÁVNÍM ÚČINKEM NA VÁS, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Ne, nedochází.

DOCHÁZÍ K PŘESHRANIČNÍMU PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zpracování osobních údajů nezahrnuje předávání vašich údajů mimo členské státy Evropské unie. K předávání osobních údajů dochází pouze mezi Asociací pro aplikovaný výzkum v IT a výše uvedenými subjekty.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ?

Jako subjekt údajů máte podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů určitá práva.

[Právo na přístup] Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuty v písemné papírové podobě, pokud si nevyžádáte něco jiného. Pokud jste o tyto informace požádali elektronickou cestou, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

[Právo na opravu] Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že informace, které o vás uchováváme, jsou přesné, úplné a aktuální. Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé, neváhejte nás požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo doplnění. Jako subjekt údajů máte právo na opravu osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou nesprávné, nebo na jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Vaší žádosti o opravu nebo doplnění osobních údajů jsme povinni vyhovět bez zbytečného odkladu.

[Právo na vymazání] Za určitých okolností máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů, například pokud osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, již nejsou nezbytné pro splnění původního účelu zpracování nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo však musí být zváženo s ohledem na všechny relevantní okolnosti. Pokud je například zpracování vašich údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nemusíme vaší žádosti vyhovět.

[Právo na omezení zpracování] Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje přestali používat. Může to být například v případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné nebo že vaše osobní údaje již nepotřebujeme používat. Pokud bylo zpracování omezeno v souladu s ustanovením čl. 18 odst. 1 GDPR, budou tyto osobní údaje, s výjimkou uchovávání, zpracovávány: (i) pouze se souhlasem subjektu údajů; nebo (ii) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (iii) pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo (iv) z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

[Právo na přenositelnost údajů] Za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle vašeho výběru. Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovanými prostředky, máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Pokud je to technicky proveditelné, máte právo na přímý přenos údajů od jednoho správce k druhému.

[Právo vznést námitku] Pokud je zpracování založeno na našich oprávněných zájmech (podle ustanovení čl.6 odst.1 písm. f) GDPR), máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti takovému zpracování osobních údajů, které se vás týkají, včetně profilování založeného na těchto zájmech. V takovém případě nesmíme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme (i) závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami jakožto subjektu údajů, nebo (ii) důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem, osobní údaje již nesmí být pro tyto účely zpracovávány.

[Práva související s automatizovaným rozhodováním] Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, které pro vás má právní nebo podobné závažné důsledky.
[Právo odvolat souhlas] Ve většině případů nezpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud ve specifických případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů odvolat.

[Právo podat stížnost nebo se domáhat soudní ochrany] Jako subjekt údajů máte také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (více informací naleznete na internetových stránkách (www.dataprotection.gov.sk), nebo podat žalobu u příslušného soudu.

NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně vašich osobních údajů, a proto se snažíme o jejich zabezpečení prostřednictvím individuálních, moderních technických a organizačních opatření, jakož i prostřednictvím možnosti kdykoli uplatnit svá práva subjektu údajů podle GDPR prostřednictvím žádosti.

Žádosti o uplatnění práva subjektu údajů nám můžete zasílat elektronicky nebo písemně na výše uvedené kontaktní údaje odpovědné osoby. Tímto postupem není dotčeno vaše právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete vždy odvolat stejně snadno, jako jste nám jej udělili (např. pokud jste souhlas udělili elektronicky, můžete jej vždy odvolat e-mailem), nebo právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací, pokud jsou k dispozici.

U každé žádosti doporučujeme co nejpodrobněji vysvětlit, jaké právo podle GDPR uplatňujete, jaké jsou vaše identifikační údaje (pro ověření totožnosti) nebo jakých účelů a údajů se žádost týká. U žádostí, které jsou příliš obecné, musíme požádat o vysvětlení.

GDPR stanoví obecné podmínky pro výkon vašich individuálních práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že je budeme při výkonu jednotlivých práv dodržovat, protože v konkrétním případě mohou platit i výjimky nebo jsou některá práva spojena s konkrétními podmínkami, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se budeme vždy zabývat a posoudíme ji s ohledem na právní předpisy a naše interní zásady pro vyřizování stížností subjektů údajů.

Pokud Digitální koalice není příslušná k posouzení vaší žádosti o uplatnění práva subjektu údajů, bude vaše žádost neprodleně předána příslušnému správci.

Každá žádost o uplatnění práva subjektu údajů, kterou obdržíme, bude individuálně a kompetentně posouzena a o výsledku vás budeme vždy informovat nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Upozorňujeme vás, že při vyřizování vaší žádosti o uplatnění práva subjektu údajů podle GDPR vás můžeme požádat o důvěryhodné ověření vaší totožnosti, zejména v případech, kdy existují pochybnosti o vaší totožnosti. Naší povinností je zabránit zpřístupnění vašich osobních údajů neoprávněné osobě. Proces vyřizování vaší žádosti související s uplatněním vašeho práva jako subjektu údajů podle GDPR je bezplatný.

Pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje, jsme oprávněni

a. účtovat přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady na oznámení, nebo přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady na přijetí požadovaného opatření, nebo

b. odmítnout žádost vyřídit. Zjevnou nepřiměřenost nebo neadekvátnost žádosti musí prokázat Digitální koalice. Digitální koalice si může vyžádat dodatečné informace nezbytné k potvrzení totožnosti subjektu údajů, pokud má důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost podala, podle § 21 až 27 zákona o ochraně osobních údajů; ustanovení § 18 zákona o ochraně osobních údajů tím není dotčeno. V případě jakýchkoli dotazů se můžete na Digitální koalici kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách.

ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK

Ochrana údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které vám musíme poskytnout v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, se mohou změnit nebo přestat být aktuální.

Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo tyto podmínky kdykoli upravit a změnit v jakémkoli rozsahu. V případě, že tyto informace podstatným způsobem změníme, upozorníme vás na tuto změnu například obecným oznámením na těchto webových stránkách nebo samostatným oznámením prostřednictvím e-mailu.

Tato verze byla vydána 5.4.2024