IT Fitness Test

Smluvní podmínky

účast v projektu IT Fitness Test

-

PREAMBULE

A. Národní koalice pro digitální dovednosti a profese Slovenské republiky je zájmové sdružení právnických osob založené Memorandem členů Digitální koalice dne 26. září 2019, se sídlem Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapsané v rejstříku zájmových sdružení právnických osob Okresního úřadu Bratislava (Digitální koalice).

B. Digitální koalice provozuje projekt IT Fitness Test, který testuje digitální dovednosti především žáků základních a středních škol a studentů vysokých škol, ale také učitelů, zaměstnanců firem a všech dalších zájemců. Vyhodnocení a analýza výstupů projektu IT Fitness Test slouží ke zlepšení digitálních a IT dovedností veřejnosti (Projekt).

C. Vzhledem k tomu, že cílem projektu je ověřit digitální dovednosti různých cílových skupin, budou oprávněnými účastníky projektu osoby splňující kritéria cílových skupin blíže popsaná v těchto podmínkách (účastníci).

D. Vzhledem k tomu, že cílových skupin Projektu je několik a zařazení osob mezi oprávněné účastníky je složitý proces, řídí se vzájemná práva a povinnosti, které v průběhu tohoto procesu vznikají mezi Digitální koalicí a jednotlivými účastníky, těmito podmínkami (dále jen “Podmínky”; účastník a Digitální koalice budou dále označováni také jako smluvní strany).

Článek 1 Předmět a účinek obchodních podmínek

 1. Podmínky doplňují smluvní vztah, kterým je Smlouva o účasti na projektu IT Fitness Test (dále jen “Smlouva”) a který vzniká mezi Digitální koalicí a účastníkem registrací na portálu.

 2. Podmínky jsou účinné od 1. dubna 2024.

Článek 2 Kontaktní údaje Digitální koalice

 1. Digitální koalici můžete kontaktovat telefonicky, písemně nebo e-mailem.
  Telefonní číslo: +421 905 790 997
  Adresa:Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
  E-mailová adresa: [email protected]

Článek 3 Smlouva

 1. Dokončením registrace na portálu www.itfitness.eu za účelem účasti v projektu je uzavřena smlouva mezi účastníkem a Digitální koalicí.

 2. Předmětem smlouvy je závazek účastníka poskytnout Digitální koalici veškeré údaje nezbytné k ověření způsobilosti k účasti v projektu, jak je uvedeno v Podmínkách, a při účasti na testovacích aktivitách projektu dodržovat podmínky stanovené v Podmínkách.

 3. Povinnost Digitální koalice umožnit Účastníkovi účast na aktivitách Projektu, pokud Účastník splní podmínky účasti stanovené v Podmínkách, jakož i povinnost nakládat s poskytnutými údaji Účastníka v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, jsou v rozporu s povinností Účastníka.

 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, ale automaticky vyprší po třech letech od poslední činnosti účastníka na projektové platformě.

 5. Pokud uchazeč - zájemce nesplní podmínky účasti v Projektu, v důsledku čehož nebude oprávněn se Projektu účastnit v souladu s ustanovením odst. 5.5 Podmínek, Smlouva zaniká uplynutím 14 dnů od oznámení nesplnění podmínek uchazeči; pokud uchazeč - zájemce v souladu s ustanovením odst. 5.6 Podmínek požádá Digitální koalici o přezkoumání výsledků ověření, Smlouva zaniká okamžikem doručení potvrzení o nesplnění podmínek účasti v Projektu.

 6. Odběratel může od smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu až do zahájení prvního testu zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Digitální koalice, jejíž přijetí Digitální koalice neprodleně potvrdí odběrateli stejným způsobem, nebo písemně na e-mailovou adresu Digitální koalice. V odstoupení od smlouvy Účastník uvede své identifikační údaje.

 7. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení Digitální koalici nebo uplynutím lhůty pro vyzvednutí zásilky na poště.

 8. Digitální koalice je oprávněna tuto smlouvu kdykoli vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi Účastníkovi nebo po uplynutí lhůty pro vyzvednutí zásilky na poště.

Článek 4 Základní informace o projektu

 1. Cílem projektu je otestovat digitální dovednosti různých cílových skupin účastníků prostřednictvím komplexní IT platformy provozované Digitální koalicí.

 2. Způsobilí účastníci jsou:
  a. žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol (včetně ukrajinských);
  b. Pedagogové;
  c. Zaměstnanci;
  d. zájemci o testování svých digitálních dovedností.

Článek 5 Registrace

 1. Prvním krokem vedoucím k účasti na testování digitálních dovedností v rámci projektu je registrace na školení na portálu www.itfitness.eu. Poté účastník vyplní příslušnou variantu testu. Test a registrační formulář jsou společně podmínkou pro účast v Projektu a také pro účast v soutěži IT Fitness Test.

 2. Aby se účastník mohl zúčastnit soutěže IT Fitness Test, musí v registračním formuláři zaškrtnout políčko vyjadřující zájem o účast v projektu.

 3. V registračním formuláři musí uchazeč uvést:
  a. vaše identifikační údaje (nebo údaje vašeho zákonného zástupce), tj. vaše jméno a příjmení (nebo titul) a datum narození;
  b. vaše kontaktní údaje (a případně údaje vašeho právního zástupce), tj. e-mail;
  c. údaje o fyzických vlastnostech: zejména pohlaví, pokud se žadatel rozhodne je uvést (není povinné);
  d. informace o cílové skupině: tj. zda se jedná o žáka nebo studenta, pedagoga, zaměstnance nebo osobu, která má zájem o zlepšení svých digitálních dovedností;
  e. údaje týkající se klasifikace: u studentů a žáků informace o jejich škole, třídě a třídě/skupině; u učitelů informace o jejich škole a třídě/skupině; u zaměstnanců a zájemců o testování digitálních dovedností informace o zemi, regionu, nejvyšším dosaženém vzdělání, organizaci a oddělení/skupině;
  f. přístupové údaje: vaše přihlašovací jméno a heslo.

 4. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře Digitální koalice ověří zadané údaje, tj. na základě poskytnutých údajů a zvoleného příznaku cílové skupiny oprávněných účastníků ověří, zda konkrétní zájemce splňuje podmínky účasti v projektu.

 5. Pokud konkrétní zájemce splní podmínky pro účast v projektu, bude zařazen do databáze oprávněných účastníků a na e-mailovou adresu uvedenou při registraci mu bude zaslán ověřovací e-mail a bude oprávněn účastnit se školení v projektu.

 6. Naopak, pokud uchazeč nesplní podmínky pro účast v projektu, nebude zařazen do databáze oprávněných účastníků a nebude mít nárok na účast na školení v projektu, o čemž bude informován e-mailem.

 7. Pokud se uchazeč domnívá, že odmítnutí zařazení do databáze způsobilých účastníků je nesprávné, může do 14 dnů požádat Digitální koalici o přezkoumání výsledků ověření. Po přezkoumání žádosti může Digitální koalice kandidáta do databáze zařadit nebo potvrdit, že kandidát nesplňuje podmínky pro účast v projektu, kandidát bude o výsledku přezkoumání informován e-mailem a v případě zařazení kandidáta do databáze způsobilých účastníků mu bude zaslán také ověřovací e-mail.

 8. Pokud je potenciální účastník oprávněným účastníkem, získá po obdržení ověřovacího e-mailu a jeho ověření kliknutím na odkaz uvedený ve zprávě přístup k testovací platformě projektu, prostřednictvím které může absolvovat testy digitálních dovedností.

Článek 6 Součinnost digitální koalice s účastníkem

 1. Pokud účastník při registraci souhlasí s tím, aby Digitální koalice dostávala informace o kurzech a školeních, může Digitální koalice s účastníkem po uzavření smlouvy čas od času komunikovat prostřednictvím e-mailu na základě kontaktních údajů uvedených při registraci, pokud s tím účastník předem souhlasil.

 2. Účelem komunikace Digitální koalice s účastníkem bude zlepšit jeho digitální dovednosti a podpořit ho v získávání digitálních dovedností. Za účelem dosažení těchto cílů může Digitální koalice Účastníky informovat o možnostech účasti na různých projektech, soutěžích nebo jiných aktivitách.

 3. Účastník může rovněž kontaktovat Digitální koalici s žádostí o informace, radu nebo jinou pomoc v souvislosti s účastí v projektu nebo v souvislosti s jakýmkoli projektem, soutěží nebo jinou činností, o které byl informován.

Článek 7 Zpřístupnění osobních údajů

 1. Pro účast v projektu musí účastník poskytnout Digitální koalici určité osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Projektu a uzavření této smlouvy.

 2. To zahrnuje zejména identifikační a kontaktní údaje účastníků a údaje týkající se jejich zařazení do konkrétní cílové skupiny. Údaje budou rovněž použity pro statistické účely s cílem zlepšit efektivitu digitálních dovedností. V tomto případě však budou osobní údaje vždy anonymizovány.

 3. V případě žáků a studentů mohou být osobní údaje týkající se účasti na testování poskytnuty také škole účastníka. V takovém případě škola jako zpracovatel osobních údajů zajistí jejich ochranu v souladu s platnými právními předpisy. Tyto údaje budou přístupné pouze osobám pověřeným školou (obvykle učitelům), kteří budou mít přístup pouze k údajům týkajícím se žáků vybraných tříd a skupin, na které se vztahuje jejich pověření.

 4. V případě zaměstnanců mohou být osobní údaje týkající se účasti na testování poskytnuty také zaměstnavateli účastníka. V takovém případě zaměstnavatel jako zpracovatel osobních údajů zajistí jejich ochranu v souladu s platnými právními předpisy. Tyto údaje budou přístupné pouze osobám pověřeným organizací, které budou mít přístup pouze k údajům týkajícím se zaměstnanců, na které se vztahuje jejich pověření.

 5. Digitální koalice respektuje soukromí všech osob, jejichž údaje zpracovává, a zavazuje se chránit jejich soukromí a zacházet s jejich údaji zodpovědně. Podmínky ochrany osobních údajů a soukromí účastníků jsou podrobně a srozumitelně uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici online na adrese:
  https://itfitness.eu/cs/stranky/ochrana-osobnich-udaju/.

Článek 8 Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

 1. Cílem projektu je ověřit úroveň digitálních dovedností osob z vybraných cílových skupin. Proto je nejprve nutné zjistit, zda zájemce o účast v projektu splňuje kritéria některé z cílových skupin projektu.

 2. Aby bylo možné ověřit, zda je potenciální účastník způsobilým účastníkem, je nutné, aby Digitální koalice při registraci shromáždila a následně zpracovala (i) identifikační a (ii) kontaktní údaje, (iii) údaje o fyzických vlastnostech, (iv) informace o zařazení do cílové skupiny, (v) údaje týkající se zařazení do cílové skupiny a (vi) přístupové údaje.

 3. Digitální koalice poté zajistí, aby údaje shromážděné o uchazeči byly ověřeny na základě vybraného příznaku, který určuje okruh způsobilých uchazečů.

 4. Bez uvedení údajů požadovaných v registračním formuláři a bez jejich následného ověření ze strany Digitální koalice nemůže být uchazeč zařazen mezi způsobilé účastníky projektu.