IT Fitness Test

Záverečná správa IT Fitness test 2020

IT Fitness Test 2020 ukázal, že koronakríza zlepšila digitálne zručnosti žiakov

9. ročník IT Fitness Testu prebiehal v mimoriadnych podmienkach a v čase zatvorených škôl, no napriek tomu sú výsledky najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku v porovnaní s minulým rokom lepšie.

Bratislava 18. december 2020

Autori si tento posun vysvetľujú tým, že zapojenie škôl do digitálneho vzdelávania na diaľku má nepochybne pozitívny vplyv na digitálne zručnosti žiačok a žiakov. Keďže boli spolu s rodičmi nútení používať digitálne technológie, rapídne sa zvýšili aj ich digitálne zručnosti. Podrobné výsledky tvorcovia testu z Technickej univerzity v Košiciach zverejnili v záverečnej správe IT Fitness Teste 2020 .

Autori testu predpokladajú, že k výraznejšiemu zvýšeniu úspešnosti mohla prispieť aj zmena podmienok testovania. Vzhľadom na pandémiu Covid-19 neprebiehalo testovanie priamo v školách, ale v domácom prostredí. To znamená, že respondent mohol pracovať bez rušivých vplyvov, nemusel byť v časovom strese (vzhľadom na dĺžku vyučovacej hodiny) a zrejme mal vytvorené aj priaznivejšie podmienky, napríklad mohol pri vypĺňaní testu spolupracovať s niekým, kto IT rozumie lepšie.

V záverečnej správe autori zároveň pozitívne hodnotia aktivitu pedagógov z tých škôl, ktoré sa do testovania pravidelne zapájajú. Podľa nich je vidieť, že najmä tieto školy sa podieľajú na zlepšovaní výsledkov v zručnostiach, ktoré sa testujú vo viacerých ročníkoch. Nie však len vďaka zapájaniu sa do testovania, ale najmä preto, že do dobrovoľnej aktivity sa zapoja práve aktívne školy, ktorým záleží na zlepšovaní vzdelávania.

Cieľové skupiny a výsledky testu

Prioritnými cieľovými skupinami testovania boli študentky a študenti stredných a vysokých škôl, žiačky a žiaci základných škôl (najmä so zameraním na druhý stupeň a absolventov ZŠ) a v neposlednom rade učiteľky a učitelia.

Test určený pre študentov stredných a vysokých škôl tento rok vyplnilo 13 649 respondentov (v porovnaní s 2019 nárast o 2 685), priemerná úspešnosť dosiahla hodnotu 61,65 % (v porovnaní s 2019 nárast o 11,78%). Do ľahšej verzie testovania určenej pre základné školy sa zapojilo 7 246 žiačok a žiakov (v porovnaní s 2019 pokles o 6 102), priemerná úspešnosť bola 64,98 % (v porovnaní s 2019 nárast o 13,36%).

Testovacie úlohy boli v oboch testoch zaradené do piatich kategórií – internet, bezpečnosť a počítačové systémy, komplexné úlohy, kancelárske nástroje, kolaboratívne nástroje a sociálne siete.

V každej kategórii testu pre stredné a vysoké školy bolo zaradených päť úloh. Test pre základné školy mal rovnaký počet kategórií, každá z nich obsahovala štyri úlohy. Respondent po skončení testovania dostal informáciu o úspešnosti v jednotlivých kategóriách spolu s certifikátom s dosiahnutým výsledkom.

Na teste pre respondentov zo stredných a vysokých škôl sa zúčastnili študenti z 376 škôl (v roku 2019 311 škôl). Na testovaní pre základné školy v kategórii od 7 do 16 rokov sa zúčastnili žiaci zo 445 škôl (v roku 2019 496 škôl).

Najmladšími účastníkmi IT Fitness Testu 2020 boli dvaja riešitelia vo veku 7 rokov z Bratislavy – Rusoviec a Oščadnice, najstarší respondent mal 80 rokov. Najúspešnejšími účastníkmi testu pre stredné a vysoké školy so stopercentnou úspešnosťou bolo 8 učiteľov, 82 študentov a 16 mimoškolských riešiteľov. Ľahšiu verziu testu pre základné školy bezchybne vyriešilo 34 žiakov (18 chlapcov, 16 dievčat).

„Každoročné výsledky IT FITNESS Testu sú pre nás zrkadlom toho, ako na tom vlastne s digitálnymi zručnosťami sme. Žiaľ, stále platí, že veľká časť ľudí má problémy najmä s klasickými kancelárskymi zručnosťami, ktoré sú pritom jednou zo základných podmienok pre úspech na pracovnom trhu. V tomto smere pred nami teda stoja ešte veľké výzvy. Našou úlohou je poskytnúť každému také vzdelanie, ktoré ho pripraví nielen na život, ale aj na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce. Práve preto sú digitálne zručnosti jedným z pilierov digitálneho reformného plánu pre Slovensko, ktorý naše ministerstvo predstavilo začiatkom decembra. VZDELÁVAŤ CHCEME NAJMÄ DOSPELÝCH, ABY DRŽALI KROK S INOVÁCIAMI VO FIRMÁCH, A TIEŽ SENIOROV, LEBO AK MÁ BYŤ DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA ÚSPEŠNÁ, MUSÍ BYŤ SPRAVODLIVÁ A KAŽDÝ OBČAN SLOVENSKA MUSÍ MAŤ PRÍSTUP K JEJ VÝHODÁM,“

UVIEDLA PODPREDSEDNÍČKA VLÁDY A MINISTERKA INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR VERONIKA REMIŠOVÁ.

„Kríza spojená s pandémiou je s nami už príliš dlho a všetci túžobne očakávame jej koniec. No dovolím si tvrdiť, že v nej nájdeme aj pozitíva. Ukázala nám totiž, že bez technológií a digitalizácie sa v novom normále nedá uplatniť. Verím, že už to chápu aj tí, ktorí zodpovedajú za vzdelanie a budúcnosť našich detí,“

povedal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Podľa neho pandémia a výsledky testu naplno ukázali, že digitálne zručnosti učiteľského zboru na tom nie sú dobre.

„Myslím, že školstvo nevyužilo všetky možnosti, ktoré mu online prezenčné vzdelávanie umožňuje. Moderné vzdelávanie na diaľku totiž neznamená zadávanie úloh cez EduPage bez živého kontaktu s učiteľom. Som presvedčený, že vďaka digitálnym nástrojom dnes vieme žiačky a žiakov intenzívnejšie vtiahnuť aj do dištančnej výučby. Chcem sa teda z tohto miesta poďakovať všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí v čase korony nerezignovali na svoje poslanie a dokázali využiť potenciál moderného dištančného digitálneho vzdelávania,“

dodal M. Lelovský.

„Rok 2020 bol pre nás všetkých úplne iný, ako sme očakávali. Nikto z nás nedostal na výber, všetci sme museli pre krízu s COVID-19 meniť naše každodenné návyky. Po celej Európe takmer zo dňa na deň prešli obyvatelia EÚ na dištančné vzdelávanie a prácu z domu. Pri tomto prechode sa vyskytli aj problémy. Kríza odhalila nerovnosti v našej spoločnosti, a najmä digitálnu priepasť. Znevýhodneným žiakom sa nedostalo dostatočnej podpory. Učitelia zas museli učiť online bez riadnej prípravy a školení. Mnoho škôl nemalo a stále nemá primeranú infraštruktúru či kapacitu na prechod na dištančné vzdelávanie,“

zdôraznil vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko.

„Výučba či pracovné podmienky musia byť flexibilnejšie, musia viac zohľadňovať potreby študentov a zamestnancov, a to aj online. Európska komisia podporuje rôzne iniciatívy zamerané na zvýšenie odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností pre pracovnú silu a pre spotrebiteľov; modernizáciu vzdelávania v celej EÚ či využitie digitálnych technológií na učenie. Preto sme radi, že už ako tradičný partner IT fitness testu na Slovensku sme sa mohli podieľať aj tento rok na jeho spustení a vyhodnotení. Teší nás, že výsledky tohtoročného testovania boli lepšie v porovnaní s minulým rokom. Veríme, že trend zlepšovania digitálnych zručností bude naďalej pokračovať aj vďaka investíciám z EÚ vo forme klasických eurofondov či fondu obnovy,“

pripomenul Ladislav Miko.

„Chcela by som sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom a aj ďalším záujemcom o overenie digitálnych zručností, že sa zapojili do ostatného ročníka IT FITNESS testovania. Všetky dáta, ako respondenti riešili jednotlivé úlohy, boli pre nás veľmi zaujímavé aj v roku, keď vzdelávanie prebiehalo najmä dištančnou formou. Podrobne sme spolu s odborníkmi z praxe a univerzít tieto dáta zanalyzovali a vyhodnotili v Záverečnej správe IT Fitness test 2020. Verím, že tieto informácie a odporúčania odborníkov budú inšpiráciou pre našich učiteľov a aj pre zapojenie sa žiakov a študentov do podobného testovania na budúci rok,“

uviedla riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.

Pozrite si záverečné správy s podrobnými výsledkami predošlých IT Fitness Testov: