IT Fitness Test

Contest rules

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže sprevádzajúcej testovanie IT zručností „IT Fitness Test 2024 V4“ (ďalej len „IT Fitness Test“) umiestnenej na webstránke www.itfitness.eu (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže, a to najmä podmienky Účasti v súťaži, práva a povinnosti Účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže.

I. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľom a Organizátorom súťaže je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, so sídlom Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52828123, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb OÚ Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Organizátor“).

II. CIEĽ SÚŤAŽE

 1. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia IT Fitness Testu a osveta v oblasti zlepšovania digitálnych zručností a kompetencií občanov Slovenskej republiky.

III. TRVANIE SÚŤAŽE

1.Súťaž prebieha v období od 16. 4. 2024 do 31. 10. 2024. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) s následným vyžrebovaním výhercov, ktoré sa uskutoční najneskôr 15.12.2024 a odovzdaním cien.

IV. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

 1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa zapojí do IT Fitness Testu a vyplní celý IT Fitness Test (ďalej len „Účastník“)

V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE

 1. Do súťaže sa Účastník súťaže môže zapojiť nasledovným spôsobom:
  a) Účastník súťaže sa zaregistruje na webstránke www.itfitness.eu.
  b) Pri registrácii zadá pravdivo všetky osobné údaje. Fiktívne a vymyslené osoby nebudú do žrebovania o vecné ceny zaradené.
  c) Vyplní celý IT Fitness Test – test pre základné školy alebo test pre stredné/vysoké školy.
  d) Na e-mail, ktorý zadal pri registrácii, obdrží certifikát s výsledkom testovania.

 2. Test a registračný formulár sú spoločné pre účasť v súťaži, ako aj pre účasť v projekte IT Fitness Test. Pre účasť v súťaži je potrebné v rámci registračného formulára zaškrtnúť zaškrtávacie pole vyjadrujúce záujem o účasť v súťaži.

 3. Každý Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť len jedenkrát v priebehu celého trvania súťaže.

 4. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník súťaže, ktorý sa v období trvania súťaže zapojí do súťaže spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku a je oprávnenou osobou podľa odseku 1 tohto článku. Zároveň, ak Účastník súťaže bol už vyžrebovaný ako výherca jednej z výhier, je automaticky vylúčený z ďalších žrebovaní o ďalšie z cien súťaže.

 5. Do žrebovania o výhry pre žiakov základných a stredných škôl podľa čl. VI ods. 1 písm. a) druhá odrážka a ods. b) druhá odrážka postúpia všetci respondenti, ktorí v registračnom profile zadajú, že sú žiakmi na základnej alebo strednej škole a zadajú školu, ktorú navštevujú a v teste dosiahli výsledok minimálne 50 %.

 6. Zoznam výhier pre všetky kategórie je uvedený v článku VI tohto Štatútu.

 7. Úrovne certifikácie/úspešnosti IT Fitness Testu:

Acrobat_sPyTNBbUVA.png

Percentuálna úspešnosť

 1. Potvrdením o zaradení do žrebovania je získaný certifikát o úspešnom a ukončenom vyplnení IT Fitness Testu.

 2. Vzor certifikátu IT Fitness Test, ktorý obdrží respondent na svoj e-mail:

SK POZADIE (3).jpg

 1. Výhercovia budú vyžrebovaní za pomoci osobitného žrebovacieho softvéru zaručujúceho náhodnosť výsledkov žrebovania na neverejnom žrebovaní pod dohľadom notára a dvoch zamestnancov Organizátora súťaže v jeho sídle. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr 15.12.2024.

VI. VÝHRY, ICH OZNÁMENIE A ODOVZDANIE

 1. Výhry v súťaži sú nasledovné:

a) Ceny pre kategóriu žiakov základných škôl, ktorí vyplnili test pre základné školy:
• herná konzola pre žiaka s najlepším výsledkom, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test vyplnený;
• notebook pre žiaka vyžrebovaného zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť 100%;
• tablet pre žiaka vyžrebovaného zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť 100%;
• 3x smart hodinky žrebované zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť min. 50%.

b)Ceny pre kategóriu žiakov stredných škôl, ktorí vyplnili test pre stredné a vysoké školy:
• herná konzola pre žiaka s najlepším výsledkom, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test vyplnený;
• notebook pre žiaka vyžrebovaného zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť 100%;
• tablet pre žiaka vyžrebovaného zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť 100%;
• 3x smart hodinky žrebované zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť min. 50%.

c) Ceny pre kategóriu učiteľov základných škôl:
• tablet a monitor HP pre učiteľa s najlepším priemerným výsledkom triedy v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test v triede vyplnený;
• šálky IT Fitness Test pre 3 učiteľov s najlepším priemerným výsledkom triedy v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test v triede vyplnený.

d) Ceny pre kategóriu učiteľov stredných škôl:
• tablet a monitor HP pre učiteľa s najlepším priemerným výsledkom triedy v ktorej je prihlásených aspoň 15 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test v triede vyplnený;
• šálky IT Fitness Test pre 3 učiteľov s najlepším priemerným výsledkom triedy v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test v triede vyplnený.

e) Ceny pre kategóriu tried základných škôl:
• exkurzia u vybraného partnera pre triedu s najlepším priemerným výsledkom, v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas triedy, za ktorý bol test vyplnený;
• zľavový kód na nákup produktu u jedného z partnerov pre žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom, v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas triedy, za ktorý bol test vyplnený;
• batoh HP a Power Pack 12 000 mAH od partnera HP pre 5 žiakov pre žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom, v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas triedy, za ktorý bol test vyplnený;
• ruksaky IT Fitness Test pre žiakov troch tried s najlepším priemerným výsledkom triedy v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test v triede vyplnený.

f) Ceny pre kategóriu tried stredných škôl:
• exkurzia u vybraného partnera pre triedu s najlepším priemerným výsledkom, v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas triedy, za ktorý bol test vyplnený;
• zľavový kód na nákup produktu u jedného z partnerov pre žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom, v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas triedy, za ktorý bol test vyplnený;
• batoh HP a slúchadlá HyperX Alpha pre 5 žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom, v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas triedy, za ktorý bol test vyplnený;
• ruksaky IT Fitness Test pre žiakov troch tried s najlepším priemerným výsledkom triedy v ktorej je prihlásených aspoň 10 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje najkratší priemerný čas, za ktorý bol test v triede vyplnený.

g) Ceny pre kategóriu základných škôl:
• monitor HP pre školu s najlepším priemerným výsledkom školy, v ktorých sa do testovania zapojilo aspoň 30 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje percentuálne najvyšší podiel zapojených žiakov do testovania;
• printová a online verzia certifikátu pre 10 škôl s najlepším priemerným výsledkom školy, v ktorých sa do testovania zapojilo aspoň 30 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje percentuálne najvyšší podiel zapojených žiakov do testovania;
• online verzia certifikátu pre každú zapojenú školu, ktorá zapojila do testovania aspoň jednu virtuálnu triedu.

h) Ceny pre kategóriu stredných škôl:
• monitor HP pre školu s najlepším priemerným výsledkom školy, v ktorých sa do testovania zapojilo aspoň 30 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje percentuálne najvyšší podiel zapojených žiakov do testovania;
• printová a online verzia certifikátu pre 10 škôl s najlepším priemerným výsledkom školy, v ktorých sa do testovania zapojilo aspoň 30 žiakov, pričom v prípade rovnakého výsledku rozhoduje percentuálne najvyšší podiel zapojených žiakov do testovania;
• online verzia certifikátu pre každú zapojenú školu, ktorá zapojila do testovania aspoň 10 žiakov.

 1. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 10 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu a to prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Víťazné školy budú kontaktované telefonicky alebo e-mailom.

 2. Organizátor súťaže zašle výhry jednotlivým výhercom súťaže najneskôr do 40 pracovných dní, a to na adresu oznámenú príslušným výhercom na základe oznámenia o výhre zaslaného Organizátorom súťaže v zmysle odseku 2 tohto článku. Výherca súťaže je povinný zaslať adresu pre zaslanie výhry najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre.

 3. Ak výherca výhru odmietne alebo nepotvrdí jej prijatie do 10 pracovných dní od doručenia výzvy alebo zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, stráca nárok na výhru a výhra sa presúva v prospech náhradníka, ktorý bude vyžrebovaný. Na každú výhru bude vyžrebovaných 5 náhradníkov. Ak výhru nepreberie ani žiaden z náhradníkov, výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže.

 4. Na výhru nemá Účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra uvedená v odseku 1 tohto článku.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor súťaže, ako aj osoby jemu blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, sú z Účasti na súťaži vylúčení.

 2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať Účasť na súťaži tým Účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmto štatútom, resp. so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne číslo bankového účtu alebo nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže.

 4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade ich nedostupnosti na trhu. Náhradná cena bude v rovnakej alebo vyššej cene ako cena pôvodná.

 5. Výhry presahujúce sumu 350 EUR, ktorá je stanovená príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže. Organizátor sa zaväzuje, že výhercovi oznámi hodnotu nepeňažnej výhry, ktorú obstaral pre súťaž a ktorej hodnota presahuje 350 EUR aby si výherca vedel vypočítať svoju daňovú, resp. odvodovú povinnosť.

 6. Organizátor súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich Účasťou v súťaži.

 7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej Účastník súhlas s pravidlami s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená (v podobe Meno a prvé písmeno Priezviska), podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže, a to bez nároku Účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

 8. Účastníci súťaže berú na vedomie a potvrdzujú, že spoločnosť Meta Platforms, Inc. ani žiadna s ňou právne súvisiaca alebo inak spriaznená spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za ich Účasť v súťaži. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti súťažiaci berie na vedomie, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená so spoločnosťou Meta Platforms, Inc. ani so žiadnou s ňou právne súvisiacou alebo inak spriaznenou spoločnosťou.

VIII. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Podľa ustanovení článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) poskytuje Organizátor ako prevádzkovateľ Účastníkom ako dotknutým osobám informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené.

 2. [Čo sú osobné údaje] Za osobné údaje sa považujú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, dátum narodenia a pod.

 3. [Kontaktné údaje prevádzkovateľa] Účastníci môžu Organizátora v prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktovať písomne, e-mailom alebo telefonicky s použitím nasledovných kontaktných údajov:

  Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
  Mlynské nivy 18890/5
  821 09 Bratislava Ružinov
  Slovenská republika
  E mail: [email protected]
  Kontakt na zodpovednú osobu: [email protected]

 4. [Ochrana osôb mladších ako 16 rokov] Ak máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje o sebe alebo o zákonných zástupcoch, svojich zákonných zástupcov o udelenie súhlasu. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám vaše osobné údaje poskytnúť.

 5. [Kategórie spracúvaných osobných údajov] V súvislosti s Účasťou na súťaži spracúvame o Účastníkoch najmä nasledovné kategórie osobných údajov:
  a) identifikačné údaje: meno a priezvisko, tituly a dátum narodenia;
  b) kontaktné údaje: e-mail;
  c) údaje o fyzickej charakteristike: údaje o pohlaví uchádzača, ak sa ich rozhodne uviesť;
  d) údaje o zaradení: informácie o tom, či je uchádzač študent/žiak, pedagóg, zamestnanec, alebo osoba so záujmom o zlepšenie svojich digitálnych zručností;
  e) údaje súvisiace so zaradením: v prípade študentov, žiakov informácie o ich škole, ročníku a triede/skupine, v prípade pedagógov informácie o ich škole a triede/skupine, v prípade zamestnancov a zvedavých informácie o krajine, najvyššom dosiahnutom vzdelaní, organizácii a oddelení/skupine;
  f) údaje o Účasti v súťaži: údaje týkajúce sa Účasti v súťaži a splnenia podmienok súťaže;
  g) osobná podoba: v prípade výhercov súťaže aj fotografie a audiovizuálne záznamy (filmy, videozáznamy a živé prenosy) dotknutej osoby, vrátane jej osobných prejavov a identifikácie.
  Vo všetkých prípadoch ide o všeobecnú kategóriu osobných údajov.

 6. [Účel spracúvania] Účelom spracúvania osobných údajov je
  a) správa vzťahu medzi Organizátorom a Účastníkom súťaže v súlade s ustanoveniami tohto štatútu, vrátane propagácie výsledku súťaže a jej výhercov ako najúspešnejších Účastníkov testu spočívajúca v uverejnení mena výhercu (uvedením mena a prvého písmena priezviska), podobizne, resp. iných poskytnutých informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch;
  b) plnenie zákonných povinností v súvislosti s Účasťou na súťaži (napr. daňové a účtovné povinnosti, plnenie povinností vo vzťahu k dotknutej osobe).

 7. [Právny základ spracúvania] Osobné údaje Organizátor získava priamo od Účastníkov na základe ich súhlasu udeleného v zmysle ustanovení článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Účastník má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

 8. Právnym základom spracúvania môže byť aj plnenie zákonných povinností Organizátora v zmysle ustanovení článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR. Ide napríklad o zákonné požiadavky týkajúce sa vedenia účtovníctva, vybavovania agendy dotknutých osôb v zmysle GDPR, alebo o požiadavky iných právnych predpisov.

 9. [Doba spracúvania] Vo vzťahu k účelom spracúvania, ktorých právnym základom je súhlas Účastníka, uchováva Organizátor osobné údaje po dobu trvania súťaže (resp. do splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich). Vo vzťahu k účelom spracúvania, ktorých právnym základom je plnenie zákonných povinností Organizátora, uchováva Organizátor osobné údaje po dobu vyžadovanú právnymi predpismi pre splnenie týchto povinností, maximálne však po dobu 10 rokov.

 10. [Povinnosť poskytnúť osobné údaje] Účastník nie je povinný poskytnúť Organizátorovi svoje osobné údaje, avšak ich poskytnutie predstavuje nevyhnutný predpoklad Účasti v súťaži s ohľadom na potrebu úpravy vzájomných práv a povinností Organizátora a Účastníka a na potenciálne udelenie výhry výhercovi. Ak dotknutá osoba neposkytne Organizátorovi potrebné osobné údaje, nemôže byť zaradená medzi Účastníkov súťaže.

 11. [Udelenie súhlasu a platnosť súhlasu počas trvania súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre Účasť v súťaži] Udelenie súhlasu s Účasťou v súťaži organizovanej Organizátorom v zmysle podmienok tohto štatútu je podmienkou pre Účasť v súťaži. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže znamená, že Organizátor prestane bezodkladne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby a dotknutá osoba bude vyradená spomedzi Účastníkov súťaže pre nesplnenie podmienok tohto štatútu.

 12. [Prístup iných osôb k osobným údajom] Organizátor neposkytuje ani neplánuje poskytovať Vaše osobné údaje iným príjemcom. Organizátor je však povinný poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, vykonávanie finančnej a administratívnej kontroly a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

 13. V súvislosti s plnením zákonných povinností Organizátora sú, resp. môžu byť príjemcami osobných údajov Účastníkov aj subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

 14. Medzi príjemcov osobných údajov Účastníkov môžu patriť aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), a to napríklad:
  a) poskytovatelia poštových a doručovacích služieb;
  b) externí dodávatelia programátorských prác a správy systému;
  c) spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných alebo auditných služieb;
  d) poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností;
  e) externí poradcovia, advokáti, súdy a exekútori;
  f) zodpovedná osoba v zmysle GDPR;
  g) spoločnosti poskytujúce služby registratúry a archívnictva;
  h) poskytovatelia hostingu, služieb dátového centra alebo cloudových služieb;
  i) kontrolné orgány.

 15. Ak Organizátor spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbá na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými v zmluve o spracúvaní osobných údajov alebo v dohode spoločných prevádzkovateľov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a chránili osobné údaje Účastníkov v súlade s požiadavkami GDPR.

 16. [Automatizované rozhodovanie] Organizátor v rámci svojich procesov nevyužíva informačné systémy s implementovanými technológiami automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 17. [Prenos údajov do tretích krajín] Organizátor nezamýšľa prenášať osobné údaje Účastníkov do tretích krajín.

 18. [Právo na prístup] Účastník má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má Organizátor k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako ich používa. Vo väčšine prípadov Organizátor tieto informácie poskytne v písomnej listinnej podobe, ak Účastník nebude požadovať inak. Ak Účastník požiada o poskytnutie údajov elektronicky, budú mu poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 19. [Právo na opravu] Organizátor prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o ňom má Organizátor k dispozícii. Účastník môže Organizátora požiadať o úpravu, opravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto údajov; takejto žiadosti Organizátor vyhovie bezodkladne.

 20. [Právo na vymazanie] Účastník má za určitých okolností právo požiadať Organizátora o vymazanie svojich osobných údajov. Napríklad v prípade, ak získané osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, alebo ak odvolá svoj súhlas s ich spracovaním. Toto právo však je potrebné vykladať v z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti
  Organizátora, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie jeho právnych nárokov, nemusí Organizátor žiadosti vyhovieť.

 21. [Právo na obmedzenie spracúvania] Účastník má za určitých okolností právo požiadať Organizátora, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o situácie, kedy si Účastník myslí, že jeho osobné údaje, ktoré má Organizátor k dispozícii, sú nepresné alebo ich už nepotrebuje využívať. Ak bude spracúvanie obmedzené v súlade s ustanoveniami článku 18, ods. 1 GDPR, osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú (i) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo (ii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo (iii) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo (iv) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.

 22. [Právo na prenosnosť údajov] Účastník má za určitých okolností právo požiadať Organizátora o prenos osobných údajov, ktoré mu poskytol, na inú tretiu stranu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, má Účastník právo získať osobné údaje, ktoré Organizátorovi poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, má Účastník právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

 23. [Právo namietať] Ak by sa spracúvanie zakladalo na oprávnených záujmoch Organizátora (podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR), má Účastník právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmie Organizátor ďalej spracúvať osobné údaje Účastníka, okrem situácie, ak (i) preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Účastníka ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak Účastník namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

 24. [Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním] Účastník má právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, z ktorého preňho plynie právny alebo podobný významný výsledok.

 25. [Právo odvolať súhlas] Účastník má právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním osobných údajov.

 26. [Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany] Účastník má právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

 27. [Podnety] Účastník môže žiadosti o výkon práva dotknutej osoby zasielať Organizátorovi elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté právo Účastníka odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

 28. Účastník by mal v takejto žiadosti uviesť svoje identifikačné údaje, vysvetliť, aké právo si uplatňuje, resp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Ak je žiadosť Účastníka nepresná, má Organizátor právo požiadať ho o upresnenie.

 29. Organizátor sa bude zaoberať každou žiadosťou Účastníka o výkon práva dotknutej osoby a bude ju skúmať z hľadiska právnej úpravy a internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Každá žiadosť bude individuálne a kompetentne posúdená a Organizátor bude Účastníka o výsledku informovať vždy najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak Organizátor nebude príslušný na posúdenie žiadosti Účastníka, bezodkladne postúpi jeho žiadosť príslušnému prevádzkovateľovi.

 30. Organizátor môže Účastníka pri vybavovaní jeho žiadosti o výkon práva dotknutej osoby požiadať o dôveryhodné overenie jeho totožnosti, a to najmä v prípade, ak budú existovať pochybnosti o jeho identite, a to s ohľadom na povinnosť Organizátora zabrániť poskytnutiu osobných údajov Účastníka inej osobe.

 31. Vybavenie žiadosti o výkon práva dotknutej osoby je bezplatné, avšak ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, je Organizátor oprávnený účtovať si za jej vybavenie primeraný poplatok zohľadňujúci primerané administratívne náklady.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento štatút je zverejnený na webstránke www.itfitness.eu a fyzicky dostupný v tlačenej podobe u Organizátora súťaže.

 2. Účasťou súťaže vyjadruje každý Účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci Účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.

 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.

 4. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.

 5. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ustanovení § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

 6. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovení § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle ustanovení § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

 7. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Organizátora súťaže.

 8. Tento štatút bol upravený dodatkom č. 1 k „Štatútu súťaže IT Fitness Test 2024+“zo dňa 22.4.2024.

Za Organizátora:

Mário Lelovský, predseda
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky