IT Fitness Test

Általános Szerződési Feltételek

részvétel az IT Fitneszteszten

-

PREAMBULUM

(A) A Szlovák Köztársaság Digitális Készségekkel és Munkahelyekkel Foglalkozó Nemzeti Koalíciója jogi személyek érdekképviseleti szervezete, amelyet a Digitális Koalíció tagjainak 2019. szeptember 26-i nyilatkozatával hoztak létre. Székhelye: Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Szlovák Köztársaság, IČO: 52828123, bejegyezve a Pozsonyi Körzeti Hivatal jogi személyek érdekképviseleti nyilvántartásába (Digitális Koalíció).

(B) A Digitális Koalíció valósítja meg az IT Fitneszteszt projektet, amelynek tárgya az általános és középiskolás tanulók és egyetemi hallgatók, valamint a tanárok, a vállalatok alkalmazottai és bármely érdeklődő személy digitális készségeinek tesztelése. Az IT Fitneszteszt eredményeinek értékelése és elemzése az emberek digitális és informatikai készségeinek javítását szolgálja (Projekt).

(C) Mivel a projekt célja különböző célcsoportok digitális készségeinek tesztelése, a projektben azok a személyeknek a részétele támogatott, akik megfelelnek a jelen részvételi feltételekben részletesebben ismertetett célcsoportokra vonatkozó kritériumoknak (Résztvevők).

(D) Mivel a projekt célcsoportjai sokrétűek, és a részvételre jogosult személyek bevonása a projektbe összetett folyamat, a Digitális Koalíció az Általános Szerződési Feltételekben szabályozza az egyes Résztvevők és a Digitális Koalíció az említett folyamat során felmerülő kölcsönös jogait és kötelezettségei (Általános Szerződési Feltételek; a Résztvevőre és a Digitális Koalícióra együttesen szerződő felekként hivatkozunk).

1. cikk Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya

1.1. Az általános szerződési feltételek kiegészítik azt a szerződéses jogviszonyt, amely a Digitális Koalíció és a Résztvevő között a portálon való regisztrációval jön létre és az IT Fitnesztesztben való részvételre vonatkozik.

1.2. A szerződési feltételek 2024. április 1-jétől hatályosak.

2. cikk A Digitális Koalíció elérhetőségei

2.1. A Digitális Koalícióval telefonon, írásban vagy e-mailben léphet kapcsolatba.
Telefonszám: + 421 905 790 997
Cím: Mlynské nivy 5, 821 09 Pozsony, Szlovákia
E-mail cím: [email protected] e-mail-cím

3. cikk A szerződés

3.1. A www.itfitness.eu oldalon történő regisztráció kitöltésével, melynek célja, hogy részt vegyen az illető a projektben, szerződés jön létre a Résztvevő és a Digitális Koalíció között.

3.2. A Szerződés tárgya a Résztvevő azon kötelezettsége, hogy a Digitális Koalíció rendelkezésére bocsásson minden olyan adatot, amely a Projektben való részvétel jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges, amelyeket az Adatvédelmi Tájékoztató határoz meg, valamint, hogy megfeleljen a jelen Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek amikor a Projekt tesztelési tevékenységeiben vesz részt.

3.3. A Résztvevő kötelezettségvállalásával ellentétben a Digitális Koalíció kötelezettsége, hogy lehetővé tegye a Résztvevő számára a projekt tevékenységeiben való részvételt, amennyiben a Résztvevő teljesíti az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott részvételi feltételeket, valamint az, hogy a Résztvevő által szolgáltatott adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban kezelje.

3.4. A szerződés határozatlan időre jön létre, de automatikusan lejár három évvel az utolsó résztvevő projektplatformon végzett tevékenységét követően.

3.5. Ha a jelentkező az Általános Szerződési Feltételek 5.6. pontjában foglalt rendelkezések következtében nem felel meg a Projektben való részvétel feltételeinek, akkor nem jogosult a Projektben való részvételre. A Szerződés 14 nappal azt követően megszűnik, hogy a Résztvevőt értesítették a feltételek nem teljesítéséről. Ha az érdekelt fél az Általános Szerződési Feltételek 5.7. pontjának rendelkezéseivel összhangban kéri a Digitális Koalíciót, hogy vizsgálja felül az ellenőrzés eredményeit, a Szerződés a projektben való részvétel feltételeinek való meg nem felelés megerősítésének kézhezvételekor jár le.

3.6. A Résztvevő az első teszt megkezdéséig bármilyen okból elállhat a Szerződéstől a Digitális Koalíció e-mail címére küldött e-mailben, amelynek kézhezvételét a Digitális Koalíció haladéktalanul visszaigazolja a Résztvevőnek e-mailben, vagy írásban a Digitális Koalíció postacímére küldött elállási nyilatkozattal. A szerződéstől való elálláshoz a Résztvevőnek meg kell adnia az azonosító adatait.

3.7. A szerződéstől való elállás a Digitális Koalíciónak küldött e-mail kézbesítésével vagy a postán küldött levél átvételi időszakának lejártával lép hatályba.

3.8. A Digitális Koalíció jogosult bármikor felmondani ezt a szerződést egy hónapos felmondási idővel, akár indokolás nélkül is. A felmondási idő az értesítésnek a Résztvevő részére történő kézbesítésekor vagy a postahivatalban történő átvételre vonatkozó határidő lejártát követő első napon kezdődik.

4. cikk A projektre vonatkozó alapvető információk

4.1. A projekt célja különböző célcsoportok digitális készségeinek tesztelése a Digitális Koalíció által működtetett átfogó informatikai platformon keresztül.

4.2. Támogatható Résztvevők:
a) általános és középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók (beleértve az Ukrajnából érkezőket is);
b) pedagógusok;
c) munkavállalók;
d) akik érdeklődnek digitális készségeik tesztelése iránt.

5. cikk Nyilvántartásba vétel

5.1. A projekt keretében történő digitális készségteszteléshez az első lépés az, hogy egy jelölt regisztrál a www.itfitness.eu weboldalon. Ezt követően a Résztvevő elvégzi a teszt megfelelő változatát. A teszt és a regisztrációs űrlap kitöltése együttesen feltétel a projektben, valamint az IT Fitneszteszthez kötött nyereményjátékban való részvételnek.

5.2. Az IT Fitneszteszten való részvételhez a Résztvevőnek be kell jelölnie a regisztrációs űrlapon a projektben való részvétel iránti érdeklődést jelző jelölőnégyzetet.

5.3. A regisztrációs űrlapon a pályázónak fel kell tüntetnie:
a) azonosító adatait (beleértve adott esetben a jogi képviselőt is), azaz vezeték- és utónév és születési idő;
b) elérhetőségek (esetleg jogi képviselő elérhetősége is), azaz e-mail-cím;
c) fizikai jellemzőkre vonatkozó adatok: különösen a nemének a feltüntetése, ha az érdekelt fél úgy dönt, hogy feltünteti azt (nem kötelező);
d) a jelölt célcsoportba való felvételére vonatkozó információk: annak feltüntetése, hogy diák vagy hallgató, oktató, alkalmazott vagy a digitális készségeinek fejlesztésében érdekelt személy-e;
e) csoportosítással kapcsolatos adatok: diákok és tanulók esetében az iskolájukra, évfolyamukra és osztályukra/csoportjukra vonatkozó információk, az oktatók esetében az iskolájukra és osztályukra/csoportjukra vonatkozó információk, az alkalmazottak és a digitális készségeik tesztelésében érdekelt egyéb személyek esetében az országra, régióra, legmagasabb iskolai végzettségre, szervezetre és osztályra/csoportra vonatkozó információk;
f) hozzáférési adatok: felhasználónév és jelszó.

5.4. A regisztrációs űrlap kitöltése és benyújtása után a Digitális Koalíció biztosítja a bevitt adatok ellenőrzését, azaz annak ellenőrzését, hogy egy adott pályázó a fenti adatok és a megjelölt támogatható célcsoport alapján megfelel-e a projektben való részvétel feltételeinek.

5.5. Ha egy adott pályázó megfelel a projektben való részvétel feltételeinek, bekerül a részvételre jogosult résztvevők adatbázisába, a regisztrációkor megadott e-mail-címre pedig ellenőrző e-mailt küldenek számára, és annak visszaigazolásával válik jogosulttá a projektben való részvételre.

5.6. Ezzel szemben, ha a pályázó nem felel meg a projektben való részvétel feltételeinek, nem kerül be a támogatható résztvevők adatbázisába, és nem lesz jogosult a projektben való részvételre, amelyről e-mailben tájékoztatják.

5.7. Ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy a részvételre jogosult résztvevők adatbázisába való felvétel megtagadása helytelen, kérheti a Digitális Koalíciót, hogy 14 napon belül vizsgálja felül az ellenőrzés eredményeit. A Digitális Koalíció a pályázó pályázatának vizsgálatát követően felveheti az adatbázisba, vagy megerősítheti, hogy a pályázó nem felel meg a projektben való részvétel feltételeinek. A pályázót e-mailben tájékoztatják a vizsgálat eredményéről. A pályázónak a részvételre jogosult résztvevők adatbázisába való felvétele esetén ellenőrző e-mailt küldenek.

5.8. Ha a jelentkező jogosult a projektben való részvételre, és az ellenőrző e-mail kézhezvételét követően megerősíti a jelentkezését az abban megadott linkre kattintva, akkor hozzáférést kap a projekt tesztelési platformjához, amelyen keresztül el tudja végezni a digitális készségeket felmérő teszteket.

6. cikk A Digitális Koalíció interakciói a Résztvevővel

6.1. Ha a Résztvevő előzetesen hozzájárul a regisztrációkor ahhoz, hogy a Digitális Koalíció tájékoztatást adjon tanfolyamokról és képzésekről, a Digitális Koalíció a Szerződés megkötését követően alkalmanként e-mailben kommunikálhat a Résztvevővel a regisztráció során megadott elérhetőségeken keresztül.

6.2. A Digitális Koalíció Résztvevővel folytatott kommunikációjának a célja a Résztvevők digitális készségeinek javítása és a digitális készségek elsajátításának támogatása. E célok elérése érdekében a Digitális Koalíció tájékoztathatja a résztvevőket különböző projektekben, versenyeken vagy egyéb tevékenységekben való részvétel lehetőségéről.

6.3. A Résztvevő is kapcsolatba léphet a Digitális Koalícióval, hogy tájékoztatást, tanácsot vagy egyéb segítséget kérjen a projektben való részvétellel, illetve bármely olyan projekttel, versennyel vagy egyéb tevékenységgel kapcsolatban, amelyről korábban a Digitális Koalíció tájékoztatta.

7. cikk Személyes adatok átadása

7.1. A projektben való részvételhez a Résztvevőnek meg kell adnia néhány személyes adatot a Digitális Koalíció számára. A személyes adatok megadása a Projektben való részvétel és a jelen Szerződés megkötésének feltétele.

7.2. Ez magában foglalja különösen a résztvevők azonosítását és elérhetőségét célzó, valamint az adott célcsoportba való felvételre vonatkozó adatokat. Az adatokat statisztikai célokra is fel fogják használni a digitális készségek hatékonyabb fejlesztése érdekében. Ebben az esetben azonban a személyes adatokat mindig anonimizálják.

7.3. A diákok és hallgatók esetében a teszten való részvétellel kapcsolatos személyes adatok a Résztvevő iskolájának is átadhatók. Ebben az esetben az iskola, mint a személyes adatok feldolgozója, biztosítja azok védelmét az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. Ezekhez az adatokhoz csak az iskoláért felelős személyek (főként pedagógusok) férhetnek hozzá, akik kizárólag azon kiválasztott osztályok és csoportok tanulóira vonatkozó adatokhoz férhetnek hozzá, akik hozzájuk kötődnek.

7.4. Alkalmazottak esetében a tesztelésben való részvétellel kapcsolatos személyes adatok a Résztvevő munkáltatójának is átadhatók. Ebben az esetben a munkáltató, mint a személyes adatok feldolgozója, biztosítja azok védelmét az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Ezekhez az adatokhoz csak a szervezet által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, akik kizárólag a megbízatásuk hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó adatokhoz férhetnek hozzá.

7.5. A Digitális Koalíció tiszteletben tartja minden olyan személy magánéletét, akinek az adatait kezeli, és elkötelezett a magánéletük védelme és az adataik felelősségteljes kezelése mellett. A Résztvevők Adatvédelmi Feltételeit részletesen és érthetően szabályozza az Adatvédelmi Tájékoztató, amely online elérhető a következő címen: https://itfitness.eu/en/pages/personal_data_protection/

8. cikk A személyes adatok kezelésének terjedelme és módja

8.1. A projekt célja, hogy tesztelje a kiválasztott célcsoportokból származó emberek digitális készségeit. Először is meg kell határozni, hogy a projektben részt vevő jelölt megfelel-e a projekt egyik célcsoportja kritériumainak.

8.2. Annak ellenőrzése érdekében, hogy a projektben való részvételre jelentkező jogosult-e a részvételre, a Digitális Koalíciónak össze kell gyűjtenie és ezt követően fel kell dolgoznia i. az azonosítási adatokat ii. az elérhetőségi adatokat, iii. a fizikai jellemzőkre vonatkozó adatokat, iv. a célcsoportra vonatkozó információkat, v. a célcsoportra vonatkozó adatokat és vi. a hozzáférési adatokat.

8.3. A Digitális Koalíció ezt követően biztosítja a jelöltről, a célcsoporttal kapcsolatban gyűjtött adatok ellenőrzését.

8.4. A regisztrációs űrlapon kért adatok megadása és a Digitális Koalíció általi ellenőrzésük nélkül a pályázó nem vehető fel a projekt támogatható résztvevői közé.