IT Fitness Test

Személyes adatok védelme

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

KIK VAGYUNK MI?

A Szlovák Koalíció a Digitális Készségekért és Munkahelyekért jogi személyek 2019. december 9-én létrehozott érdekképviseleti szervezete, amelynek székhelye: Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Szlovák Köztársaság, azonosító: 52828123, bejegyezve a Pozsonyi Járási Hivatal által a jogi személyek érdekképviseleti nyilvántartásába (a továbbiakban: Digitális Koalíció).

A természetes személyeknek védelméről, pontosan a személyes adatainak kezeléséről és szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13. és 14. cikke rendelkezéseivel összhangban, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet a Digitális Koalíció adatkezelőként tájékoztatja Önt a személyes adatok kezelésének céljáról, amelyre a személyes adatokat szánják, még akkor is, ha a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötték.

Fontos, hogy megismerkedjen ezekkel az információkkal annak érdekében, hogy megértse ezeket az információkat legkésőbb a személyes adatok gyűjtése során.

A Digitális Koalíció az Európai Bizottság digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalícióra vonatkozó szakpolitikai kezdeményezésén alapuló nemzeti kezdeményezés. A Digitális Koalíció célja elsősorban az, hogy javítsa a digitális készségeket a szlovák lakosság valamennyi csoportja körében, javítsa a digitális átállásra való felkészültséget minden szektorban, a gazdaságot, a közigazgatás és az önkormányzatok esetében is, támogassa a technológiai innovációt stb.

A Digitális Koalíció valósítja meg az IT Fitneszteszt projektet, amely az általános, középiskolai és egyetemi tanulók, valamint a tanárok, a vállalati alkalmazottak és bárki érdeklődő digitális készségeinek tesztelésére, valamint az IT Fitneszteszt értékelésére és elemzésére összpontosít, amelyek az emberek digitális és informatikai készségeinek javítását szolgálják (a továbbiakban: a Projekt).

A Projekt elsősorban meghatározott célcsoportok és a digitális készségeik fejlesztése iránt érdeklődő személyek számára készült. A résztvevőknek elektronikus tesztelési platformon történő regisztrációval kell igazolniuk a Digitális Koalíció felé a projekt részvételi kritériumainak való megfelelést. Regisztráció (a kritériumok teljesülésének ellenőrzése) nélkül nem lehet részt venni a projekt szerinti tesztelésben és képzésben. Ezen engedély alapján a Digitális Koalíció összegyűjti a szükséges személyes adatokat az oktatás és a projekt tesztelési platformjához való hozzáférés iránt érdeklődőktől, akik kötelesek megadni a személyes adataikat a regisztrációhoz szükséges mértékben. Ellenkező esetben nem lehet ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a projekt egyik célcsoportjába való besorolás kritériumainak.

ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ FOLYAMATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Tiszteletben tartjuk minden olyan személy magánéletét, akinek személyes adatait tevékenységünk részeként feldolgozzuk, ezért elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének védelme mellett, és minden Önről gyűjtött és tárolt információt felelősségteljesen kezelünk.
Ezen információk megismerésével Ön tudomásul veszi, hogy az alábbiakban ismertetett mértékben és módon gyűjthetjük, felhasználhatjuk és megoszthatjuk személyes adatait más hatóságokkal és harmadik felekkel.

Fontos számunkra, hogy megértse, miért és hogyan kezeljük a személyes adatait.

Ezért kérjük, olvassa el az alábbi információkat arról, hogyan gyűjtjük a személyes adatait, hogyan kezeljük azokat, és milyen egyéb jogai vannak a személyes adatainak a Digitális Koalíció általi feldolgozásával kapcsolatban.

MI A SZEMÉLYES ADAT?

Személyes adatként kezelünk minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt, mint például keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, születési idő stb.
Adatkezelőként különböző célokra dolgozhatjuk fel az Ön adatait. Az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés és a tárolás időtartama az adatkezelési műveletek céljától függően változhat.

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, írásban vagy e-mailben veheti fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Szlovák Koalíció a Digitális Készségekért és Munkahelyekért
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava-Ružinov (Bratislava-Ružinov megye)
Szlovák Köztársaság
E-mail cím: [[email protected]]
Kapcsolattartás az adatvédelmi tisztviselővel: [[email protected]]

Annak érdekében, hogy megerősítsük az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogainak és szabadságainak garanciáját és jogi garanciáját, adatvédelmi tisztviselőt bíztunk meg a személyes adatok feldolgozása jogszerűségének felügyeletével.

Az adatvédelmi tisztviselő az Ön kapcsolattartója a személyes adatok védelmével és az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos bármely kérdés vagy kérés esetén. A fenti e-mail címen vagy írásban tudja felvenni vele a kapcsolatot; kérjük mindig tüntesse fel az „adatvédelmi tisztviselőnek” feliratot.

A 16 ÉVNÉL FIATALABB SZEMÉLYEK VÉDELME

Ha még nem töltötte be a 16. életévét, kérjük, kérje törvényes képviselője beleegyezését mielőtt bármilyen személyes adatot megadna nekünk magáról. Ilyen hozzájárulás nélkül Ön nem adhatja meg nekünk személyes adatait.

MILYEN SZEMÉLYES ADATKATEGÓRIÁKAT KEZELÜNK ÖNRŐL?

Az IT Fitneszteszt projektben való részvételével kapcsolatban feldolgozzuk a személyes adatait azoknak az adatalanyoknak, akik olyan személyek, akik megfelelnek a projekt egyik célcsoportja kritériumainak.

A projekt célcsoportjai a következők:
- az alap-, közép- és felsőoktatási intézmények tanulói és hallgatói (beleértve az ukrán tanulókat és hallgatókat is), adott esetben jogi képviselőik;
- pedagógusok;
- munkavállalók;
- akik érdeklődnek a digitális készségeik fejlesztése iránt.

A projektben való részvételével kapcsolatban különösen az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel:
• a projekt résztvevőinek azonosítása (adott esetben jogi képviselőik): különösen az Ön keresztneve, vezetékneve, születési ideje;
• a projekt résztvevőinek elérhetőségei (beleértve adott esetben jogi képviselőiket is): különösen az e-mail-cím;
• a projekt résztvevőinek fizikai jellemzőire vonatkozó adatok: különösen a nemére vonatkozó adatok, ha úgy dönt, hogy feltünteti őket;
• a projekt résztvevőinek a célcsoportba való bevonására vonatkozó információk: annak feltüntetése, hogy Ön diák vagy diák, pedagógus, alkalmazott vagy olyan személy, aki érdeklődik a digitális készségeinek fejlesztése iránt;
• osztályozással kapcsolatos adatok: diákok, tanulók esetében az iskolájukra, évfolyamukra és osztályukra/csoportjukra vonatkozó információk, pedagógusok esetében az iskolájukra és osztályukra/csoportjukra vonatkozó információk, alkalmazottak és a digitális készségeik fejlesztésében érdekelt személyek esetében a származási országukra, a legmagasabb iskolai végzettségükre, a szervezetükre és az osztályaikra/csoportjukra vonatkozó információk (adott esetben);
• bármely más személyes adat, amelyet Ön ad meg nekünk magáról;

A személyes adatok kategóriái: Általános személyes adatok.

HOGYAN KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A feldolgozás nem papíralapon történik. Az adatkezelés az adatkezelő információs rendszerében történik.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtünk, kivéve, ha ez a dokumentum kifejezetten másként rendelkezik.

A személyes adatokat a következő jogalapokon kezeljük:
• hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
• szerződéses és szerződéskötést megelőző jogviszony alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
• jogi kötelezettség teljesítése alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);

Ön köteles megadni a személyes adatait, ha a személyes adatok feldolgozása az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Ön abban az esetben is köteles személyes adatokat szolgáltatni, ha azok rendelkezésre bocsátása az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződésből eredő szerződéses követelmény.

Az Ön személyes adatainak megadása a szerződéskötést megelőző és szerződéses kapcsolatok keretében szükséges, ellenkező esetben az adatok megadásának elmulasztása megakadályozhatja az Ön részvételét a Projektben, az Önnel való szerződés megkötését és annak esetleges teljesítését.
Ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás (pl. marketing és promóciós célú hozzájárulás), a hozzájárulás megadása önkéntes. Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Önnek bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem jár pénzügyi következménnyel vagy más típusú szankcióval.

Ha az Ön személyes adatait jogos érdek alapján dolgozzuk fel, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak ezen az alapon történő kezelése ellen, ideértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást is (GDPR 21. cikk). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

MILYEN CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

Tabuľka HU_page-0001.jpg

KÖTELES MEGADNI NEKÜNK A SZEMÉLYES ADATAIT?

Tevékenységeink végzése során személyes adatokat kérünk Öntől, amelyeket különböző célokra dolgozunk fel, és a feldolgozást különböző jogalapokon végezzük.

A személyes adatok megadásának elmulasztása esetén az érintett nem vehető fel a Projektben való részvételre jogosult pályázók adatbázisába.

Ha az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségünknek való megfelelés, és Ön megtagadja a személyes adatainak megadását, ez olyan károkhoz vezethet, amelyekért kártérítést követelhetünk Öntől.

Ha az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja egy szerződéses kapcsolat megkötése vagy teljesítése, és Ön megtagadja a személyes adatai megadását, ez meghiúsíthatja annak lehetőségét, hogy kötelező érvényű szerződéses jogviszonyt kössön velünk.

Ha a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, akkor azt bármikor visszavonhatja, és jogosult arra, hogy a hozzájárulásával azonos módon használja fel. A személyes adatok kért célokra történő feldolgozásához való hozzájárulás soha nem függ a velünk való szerződéses kapcsolat lehetőségétől.

Ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a jogos érdekeink elsőbbsége, és ezért a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében a személyes adatok feldolgozásának jogalapját használjuk, akkor köteles elfogadni ezt a feldolgozást, de joga van kifogást emelni. Erről a jogról az alábbi külön részben olvashat bővebben.

Ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtása, akkor jogosultak vagyunk a személyes adatok feldolgozására a jelen dokumentumban meghatározott feltételek szerint.

A DIGITÁLIS KOALÍCIÓN KÍVÜL KI FÉRHET HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

Személyes adatait megoszthatjuk más harmadik felekkel, nevezetesen ellenőrzött és a Digitális Koalícióval szerződéses kapcsolatban álló külső üzleti partnerekkel, akik segítenek nekünk a személyes adatainak feldolgozásában és védelmében. Ezek az úgynevezett címzettek és feldolgozók, akik funkcionális és biztonságos rendszereket hoznak létre és biztosítanak a Digitális Koalíció számára, szoftvereket vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek szükségesek az Ön személyes adatainak feldolgozásához a fenti célokra.

Kötelesek vagyunk arra is, hogy az Ön személyes adatait az erre felhatalmazott hatóságoknak átadjuk abban az esetben, ha a vonatkozó törvények (pl. rendőrségi nyomozások stb.) szerinti törvényes jogaikat gyakorolják, amelyek nem minősülnek címzettnek a GDPR értelmében.

Az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az Ön személyes adatainak címzettjei lehetnek a törvény által kijelölt szervezetek, különösen az adóhivatal, az államigazgatás és az ellenőrzés és felügyelet gyakorlására szolgáló hatóságok, a bíróságok és a bűnüldöző hatóságok.

Az Ön hozzájárulása alapján néhány személyes adatát átadjuk iskolájának/szervezetének, nevezetesen a tesztek konkrét eredményeit az Ön vezeték- és utónevével együtt. Az Ön által a regisztrációs űrlapon megadott iskola/szervezet ezeket az adatokat elsősorban a tanulási folyamat javítása és a digitális készségek fejlesztése céljából tudja feldolgozni.

Az adatkezelés céljától és a konkrét körülményektől függően az Ön személyes adatainak címzettjei lehetnek más személyek is, különösen:

• kereskedelmi társaság, Pragmatic Mates, s.r.o., székhelye: Silk 1291/1, Trebišov 075 01, Cégazonosító: 46706291, bejegyzés: A kassai I. kerületi bíróság cégnyilvántartása, I. szakasz: Sro, Insert number (Szám beillesztése): 30061/V;
• IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége, 1095 Budapest, Tinódi u 1-3. Fsz.2 Nyilvántartási szám a Fővárosi Törvényszéknél: 3269
• külső vállalkozók a programozási munkához és a rendszeradminisztrációhoz;
• számviteli, könyvvizsgálati vagy személyzeti szolgáltatásokat nyújtó külső vállalkozások;
• a marketingtevékenységek területén szolgáltatásokat nyújtók;
• külső tanácsadók, ügyvédek, bíróságok és bírósági végrehajtók;
• az általános adatvédelmi rendelet értelmében vett adatvédelmi tisztviselő;
• tárhelyszolgáltatók, adatközpont-szolgáltatók;
• felhőszolgáltatók;
• postai szolgáltatók;
• nemzeti szintű ellenőrző hatóságok, amelyek felhatalmazott személyekkel rendelkeznek a kontrollok vagy ellenőrzések elvégzésére, mint például i. a Szlovák Köztársaság Legfőbb Ellenőrzési Hivatala és felhatalmazott személyei vagy ii. külső könyvvizsgáló jogalanyok.

Ha az Ön személyes adatait adatfeldolgozókon keresztül dolgozzuk fel, mint a személyes adatok címzettjeinek különleges kategóriája, biztosítjuk, hogy megfelelnek a személyes adatok feldolgozásáról szóló szerződésben vagy a közös adatkezelők megállapodásában elfogadott alkalmazandó jogi előírásoknak és feltételeknek, és hogy titoktartási kötelezettségük van, és a GDPR követelményeinek megfelelően védik az Ön adatait.

TÖRTÉNIK-EAZ ÖN ADATAINAK BÁRMILYEN JOGI HATÁSSAL JÁRÓ AUTOMATIKUS FELDOLGOZÁSA, BELEÉRTVE A PROFILOZÁST IS?

Nem, ez nem történik meg.

TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI HATÁROKON ÁTNYÚLÓAN?

A személyes adatok feldolgozása során az Ön adatai nem kerülnek továbbításra az Európai Unió tagállamain kívülre. A személyes adatok továbbítása csak az IVSZ- Digitális Vállalkozások Szövetsége és a fent említett szervezetek között történik.

MILYEN JOGAI VANNAK ÉRINTETTKÉNT?

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt, mint érintettet megilletik bizonyos jogok.
[Hozzáféréshez való jog] Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, valamint tájékoztatást kapjon arról, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait írásban adjuk meg Önnek, kivéve, ha Ön másként kéri. Ha Ön elektronikus úton kérte ezeket az információkat, akkor azokat elektronikus úton bocsátjuk rendelkezésére, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
[Helyesbítéshez való jog] Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Önről tárolt információk pontosságát, teljességét és időszerűségét. Ha úgy gondolja, hogy az általunk tárolt adatok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, ne habozzon kérni tőlünk ezen információk módosítását, frissítését vagy kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, kiegészítse, ha azok hiányosak voltak. Kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül eleget tenni a személyes adatok helyesbítésére vagy kiegészítésére irányuló kérelmének.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, például, ha az Önről gyűjtött személyes adatok már nem szükségesek az feldolgozás eredeti céljainak a teljesüléséhez vagy ha Ön visszavonta a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulását. Jogát azonban az összes releváns körülmény fényében kell értékelni. Például, ha az Ön adatainak feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, előfordulhat, hogy nem teljesítjük kérését.
[Az adatkezelés korlátozásához való jog] Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatai felhasználásának megszüntetését. Ez például akkor fordulhat elő, ha úgy gondolja, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontatlanok, vagy hogy már nem kell felhasználnunk a személyes adatait. Ha az adatkezelés a GDPR szabályozás 18 (1) cikkelye szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével az alábbiak szerint kell kezelni: (I) kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy (iii) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy (iv) az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből.
[Az adathordozhatósághoz való jog] Bizonyos körülmények között joga van kérni tőlünk, hogy továbbítsuk az Ön által megadott személyes adatokat egy másik, Ön által választott harmadik félnek. Amennyiben a feldolgozás belegyezésen vagy szerződéses alapokon nyugszik és automatizált eszközökkel történik, akkor joga van arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha ez technikailag megvalósítható, Ön jogosult arra, hogy kérje az adatok közvetlen továbbítását az egyik adatkezelőtől a másikhoz.
[Tiltakozáshoz való jog] Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
[Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok] Önnek joga van megtagadni az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is, amely jogi vagy hasonló jelentős következményekkel jár az Ön számára.
[Hozzájárulás visszavonásának joga] A legtöbb esetben személyes adatait nem az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel. Ha bizonyos esetekben az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel az adatait, Önnek jogában áll visszavonni a személyes adatainak további felhasználására vonatkozó hozzájárulását.
[A panasztételhez vagy a bírósági védelem kéréséhez való jog] Önnek mint érintettnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala (további információk a weboldalon találhatók (www.dataprotection.gov.sk) vagy az illetékes bírósághoz fordulni).

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

Törődünk az Ön személyes adatainak védelmével, ezért arra törekszünk, hogy azokat egyéni, modern technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsuk, valamint arra, hogy kérésre bármikor gyakorolhassuk az érintett GDPR szerinti jogait.

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket elektronikus úton vagy írásban lehet elküldeni nekünk az adatvédelmi tisztviselő fenti elérhetőségére. Ez az eljárás nem érinti az Ön azon jogát, hogy visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, amelyet mindig olyan könnyen visszavonhat, mint ahogyan azt nekünk megadta (pl. ha elektronikusan adta meg hozzájárulását, bármikor visszavonhatja azt e-mailben), vagy a technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eszközökkel történő tiltakozáshoz való jogát, ha rendelkezésre áll.

Minden egyes kérelem esetében azt javasoljuk, hogy lehetőség szerint fejtse ki, hogy a GDPR értelmében milyen jogát kívánja gyakorolni, melyek az Ön azonosító adatai (a személyazonosságának igazolására), vagy milyen célokra és adatokra vonatkozik a kérelem. Túl általános kérések esetén pontosítást kell kérnünk.

Az általános adatvédelmi rendelet meghatározza az Ön egyéni jogainak gyakorlására vonatkozó általános feltételeket. Létezésük azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az egyéni jogok gyakorlása során betartjuk őket, mivel egy adott esetben kivételek is alkalmazhatók, vagy egyes jogok olyan konkrét feltételekhez kapcsolódnak, amelyek semmilyen esetben sem teljesülnek. Az Ön konkrét joggyakorlás iránti kérelmét mindig a jogszabályok és az érintettek panaszainak kezelésére vonatkozó belső szabályzatunk szempontjából kezeljük és vizsgáljuk meg.

Ha a Digitális Koalíció nem illetékes az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmének elbírálására, kérelmét haladéktalanul továbbítjuk az adatkezelőnek.

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló bármely kérelmet, amelyet nekünk küldenek, egyénileg és hozzáértő módon értékeljük, és a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindig tájékoztatjuk Önt az eredményről.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az érintett általános adatvédelmi rendelet szerinti jogának gyakorlására irányuló kérelmének feldolgozása során felkérhetjük Önt arra, hogy hitelesen igazolja a személyazonosságát, különösen azokban az esetekben, amikor kétségek merülnek fel a személyazonosságával kapcsolatban. Kötelességünk megakadályozni az Önre vonatkozó személyes adatok illetéktelen személyek számára történő átadását. Az érintett általános adatvédelmi rendelet szerinti jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelme feldolgozásának folyamata ingyenes.

Ha a kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen azért, mert ismétlődik, jogosultak vagyunk arra, hogy

a) észszerű díjat számíthat fel, amely figyelembe veszi az információnyújtás adminisztratív költségeit, vagy észszerű díjat számíthat fel, amely figyelembe veszi az értesítés adminisztratív költségeit, vagy észszerű díjat számíthat fel, amely figyelembe veszi a kért intézkedés végrehajtásának adminisztratív költségeit; vagy
b) kérés esetén megtagadja a cselekvést. A Digitális Koalíció bizonyítja a kérelem nyilvánvaló megalapozatlanságát vagy elégtelenségét. A Digitális Koalíció kérheti az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadását, ha megalapozott kétségei vannak a személyes adatok védelméről szóló törvény 21–27. szakasza szerinti kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságát illetően; Ez nem érinti a személyes adatok védelméről szóló törvény 18. szakaszát. Ha bármilyen kérdése van, bármikor felveheti a kapcsolatot a Digitális Koalícióval a weboldalon megadott és található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A személyes adatok védelme számunkra nem egyszeri kérdés. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az Ön rendelkezésére bocsátandó információk változhatnak vagy nem naprakészek.
Ezért fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor, bármilyen mértékben módosítsuk. Abban az esetben, ha ezeket az információkat lényegesen megváltoztatjuk, értesítjük Önt erről a változásról, például általános értesítéssel ezen a weboldalon vagy külön értesítéssel e-mailben.

Ez a verzió 2024. április 5-én jelent meg.