IT Fitness Test

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

poskytované v souladu s ustanoveními článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Organizátorem soutěže IT Fitness Test (dále jen “soutěž”) je Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, zapsaný spolek, se sídlem na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika IČO: 106 84 271, zapsaný pod spisovou značkou L 74638 u městského soudu v Praze (dále AAVIT).

Jako kandidát na účast v soutěži tímto uděluji zapsanému spolku AAVIT souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:

a. identifikační údaje (jméno a příjmení, tituly a datum narození);
b. kontaktní údaje (e-mailová adresa);
c. údaje o pohlaví (pokud se je rozhodnu uvést);
d. údaje týkající se účasti ve výběrovém řízení a dodržování podmínek výběrového řízení;
e. údaje týkající se mé osobní podoby (fotografie a audiovizuální záznamy), včetně osobních projevů a identifikace;

Souhlasím rovněž s pořizováním a zveřejňováním fotografií a audiovizuálních záznamů (např. filmů, videí a živých přenosů) mé osoby, včetně mé identifikace (jméno, příjmení, tituly), které budou pořízeny v průběhu soutěže (např. při předávání cen). Souhlasím s použitím těchto údajů jakýmkoli technologickým způsobem (zejména na webových stránkách AAVIT, na sociálních sítích, v tiskových zprávách apod.), a to bez nároku na finanční odměnu a bez časového či územního omezení, pro propagační, komunikační, vzdělávací a prezentační účely AAVIT nebo pro přímý marketing AAVIT, zejména za účelem informování a podpory účasti na připravovaných aktivitách AAVIT.

Souhlas uděluji na dobu tří let od data získání osobních údajů nebo do odvolání tohoto souhlasu, podle toho, co nastane dříve.

Souhlas s účastí v soutěži pořádané provozovatelem za podmínek stanovených v těchto stanovách je podmínkou účasti v soutěži. Odvolání souhlasu v průběhu trvání soutěže znamená, že správce jako organizátor okamžitě přestane zpracovávat osobní údaje subjektu údajů a subjekt údajů bude z účastníků soutěže vyloučen pro nedodržení podmínek Statutu soutěže.

Udělením tohoto souhlasu rovněž prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými ve statutu soutěže. Byl/a jsem rovněž informován/a, že zpracování mých osobních údajů nebude v žádném případě zahrnovat přeshraniční předávání údajů do třetích zemí.
Jsem si vědom/a, že tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení o odvolání na adresu sídla AAVIT nebo e-mailem na adresu [email protected]. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Dále prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a správné a že jsem byl/a poučen/a o svých právech při zpracování osobních údajů.